[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/chroot-install.xmlUn més al pot...
-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->

 <sect1 id="linux-upgrade">
 <title>Instal·lant &debian; a un sistema Unix/Linux</title>

<para>

Aquesta secció explica com instal·lar &debian; des d'un 
Unix o Linux, sense utilitzar el sistema de menús de l'instal·lador com 
s'explica a tot aquest manual. Aquest COM ES FA d'<quote>instal·lació creuada</quote> l'han demanat usuaris de Red Hat, Mandrake i SuSE que migren a &debian;.
En aquesta secció es pressuposa una certa familiaritat amb la introducció de
comandes *nix i la navegació pel sistema de fitxers. En aquesta secció, 
<prompt>$</prompt> significa que s'ha d'introduir a l'usuari del sistema actual, i <prompt>#</prompt> significa que l'ordre s'ha d'introduir al chroot de Debian.

</para><para>

Una vegada tingueu configurat el sistema Debian a la vostra mida,
podreu migrar totes les dades existents (si hi ha alguna) i continuar
treballant. Aquesta és per tant una instal·lació &debian; amb <quote>temps de 
fora de servei zero </quote>. També és una manera intel·ligent de treballar 
amb maquinari que d'altra manera no vol funcionar bé amb diferents arrancs
o mitjans d'instal·lació.

</para>

 <sect2>
 <title>Començant</title>
<para>

Amb les actuals eines *nix, es necessita reparticionar el disc, 
creant al menys un sistema de fitxers i una partició d'intercanvi.
Necessitareu al menys 150MB d'espai per una instal·lació de consola, 
o bé al menys 300MB si voleu instal·lar X.

</para><para>

Per exemple, per crear un sistema de fitxers ext3 a la partició 
<filename>/dev/hda6</filename> (que és el nostre exemple per la partició
arrel):

<informalexample><screen>
# mke2fs -j /dev/hda6
</screen></informalexample>

Si voleu crear un sistema de fitxers ext2, ometeu <userinput>-j</userinput>.

</para><para>

Inicialitzeu i activeu l'intercanvi (substituïu el nombre de la partició per
la vostra partició d'intercanvi de Debian):

<informalexample><screen>
# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5
</screen></informalexample>

Munteu la partició a <filename>/mnt/debinst</filename> (el lloc d'instal·lació,
per ser l'arrel (<filename>/</filename>) del sistema de fitxers del nou sistema).
El punt de muntatge és arbitrari, i se'n farà ús desprès.

<informalexample><screen>
# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Instal·lar <command>debootstrap</command></title>
<para>

L'eina que utilitza l'instal·lador de Debian, que és reconeguda
oficialment com la manera d'instal·lar un sistema base de Debian, és
<command>debootstrap</command>. Fa ús de <command>wget</command> i
<command>ar</command>, i per altra part tan sols depèn de
<classname>/bin/sh</classname>. Instal·leu <command>wget</command> i
<command>ar</command> si no hi son ara al vostre sistema i descarregueu
i instal·leu <command>debootstrap</command>.

</para><para>

Si el vostre sistema està basat amb rpm, podeu fer ús d'alien per convertir
el .deb a .rpm, o descarregar una versió en rpm des de
<ulink url="http://people.debian.org/~blade/install/debootstrap";></ulink>

</para><para>

Podeu també utilitzar el procediment següent per fer la instal·lació
de forma manual.Creeu un directori de treball per extreure els .deb dins:

<informalexample><screen>
# mkdir work
# cd work
</screen></informalexample>

El binari de <command>debootstrap</command> el podeu trobar a l'arxiu de
Debian (assegureu-vos de seleccionar l'arxiu correcte per la vostra
arquitectura). Descarregueu el .deb <command>debootstrap</command> del
<ulink url="http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/";>
repositori</ulink>, copieu el paquet al directori i extraieu els fitxers del 
binari. Necessitareu tenir privilegis de root per instal·lar els binaris.

<informalexample><screen>
# ar -x debootstrap_0.X.X_arch.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Executar <command>debootstrap</command></title>
<para>

Podeu descarregar els fitxers que necessiteu del <command>debootstrap</command> directament de l'arxiu quan l'executeu. Podeu substituir <userinput>http.us.debian.org/debian</userinput> per qualsevol espill de l'arxiu a l'ordre de l'exemple de baix, preferiblement per un que estigui a prop vostre. Teniu una llista dels espills a <ulink url="http://www.debian.org/misc/README.mirrors";></ulink>.

</para><para>

Si teniu un CD de &debian; &releasename; CD muntat a <filename>/cdrom</filename>, podeu substituir l'adreça del http per: <userinput>file:/cdrom/debian/</userinput>

</para><para>

Substituïu una de les següents per <replaceable>ARCH</replaceable>
a l'ordre <command>debootstrap</command>:

<userinput>alpha</userinput>,
<userinput>arm</userinput>,
<userinput>hppa</userinput>,
<userinput>i386</userinput>,
<userinput>ia64</userinput>,
<userinput>m68k</userinput>,
<userinput>mips</userinput>,
<userinput>mipsel</userinput>,
<userinput>powerpc</userinput>,
<userinput>s390</userinput>, or
<userinput>sparc</userinput>.

<informalexample><screen>
# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH &releasename; \
   /mnt/debinst http://http.us.debian.org/debian
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Configurar el sistema base.</title>
<para>

Ara ja teniu un sistema Debian real, això si, molt petit, al disc.
Feu <command>Chroot</command> :

<informalexample><screen>
# LANG= chroot /mnt/debinst /bin/bash
</screen></informalexample>

</para>

  <sect3>
  <title>Muntatge de les particions</title>
<para>

Necessitareu crear el fitxer <filename>/etc/fstab</filename>.

<informalexample><screen>
# editor /etc/fstab
</screen></informalexample>

Aquest és un exemple que podeu modificar per que s'ajuste a los vostres necessitats:

<informalexample><screen>
# /etc/fstab: static file system information.
#
# file system  mount point  type  options         dump pass
/dev/XXX     /       ext2  defaults         0  0
/dev/XXX     /boot     ext2  ro,nosuid,nodev     0  2

/dev/XXX     none     swap  sw            0  0
proc       /proc     proc  defaults         0  0

/dev/fd0     /mnt/floppy  auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
/dev/cdrom    /mnt/cdrom  iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0

/dev/XXX     /tmp     ext2  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /var     ext2  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /usr     ext2  rw,nodev         0  2
/dev/XXX     /home     ext2  rw,nosuid,nodev     0  2
</screen></informalexample>

Utilitzeu <userinput>mount -a</userinput> per muntar tot el sistema de fitxers que heu especificat al vostre <filename>/etc/fstab</filename>, o bé munteu cada sistema de fitxers de forma individual:

<informalexample><screen>
# mount /path  # e.g.: mount /usr
</screen></informalexample>

Podeu muntar el sistema de fitxers proc varies vegades i a llocs arbitraris, s'espera tenir el /proc. Si no
utilitzeu <userinput>mount -a</userinput>, assegureu-vos de muntar proc abans de continuar:

<informalexample><screen>
# mount -t proc proc /proc
</screen></informalexample>

</para>
  </sect3>

  <sect3>
  <title>Configurar el teclat</title>
<para>

Per configurar el vostre teclat:

<informalexample><screen>
# dpkg-reconfigure console-data
</screen></informalexample>

</para>
  </sect3>

  <sect3>
  <title>Configurar la xarxa</title>
<para>

Per configurar la xarxa, editeu
<filename>/etc/network/interfaces</filename>,
<filename>/etc/resolv.conf</filename>, i
<filename>/etc/hostname</filename>.

<informalexample><screen>
# editor /etc/network/interfaces
</screen></informalexample>

Ací teniu alguns exemples senzills de
<filename>/usr/share/doc/ifupdown/examples</filename>:

<informalexample><screen>
######################################################################
# /etc/network/interfaces -- fitxer de configuració per ifup(8), ifdown(8)
# Llegiu la pàgina del manual de interfaces(5) per vore quines 
# opcions teniu al vostre abast.
######################################################################

# Sempre voldrem l'interfície loopback
#
auto lo
iface lo inet loopback

# Per utilitzar dhcp:
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# Un exemple de configuració am IP estàtica: (broadcast i gateway son opcionals)
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1
</screen></informalexample>

Introduïu el nom del(s) vostre(s) servidor(s) de noms a
<filename>/etc/resolv.conf</filename>:

<informalexample><screen>
# editor /etc/resolv.conf
</screen></informalexample>

Un exemple senzill de <filename>/etc/resolv.conf</filename>:

<informalexample><screen>
search hqdom.local\000
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100
</screen></informalexample>

Introduiu el nom del vostre sistema (de 2 a 63 caràcters):

<informalexample><screen>
# echo DebianHostName &gt; /etc/hostname
</screen></informalexample>

Si teniu vàries tarjes de xarxa, ordeneu els noms dels mòduls dels
controladors al fitxer <filename>/etc/modules</filename> amb l'ordre desitjat. 
A l'arrancada, cada tarja s'associarà amb el nom de l'interfície 
(eth0, eth1, etc.) que esperàveu.

</para>
  </sect3>

  <sect3>
  <title>Configurar la zona horària, Usuaris, i APT</title>
<para>

Configureu la vostra zona horària, afegiu un usuari normal i escolliu els fonts
per l'<command>apt</command> executant

<informalexample><screen>
# /usr/sbin/base-config new
</screen></informalexample>

</para>
  </sect3>

  <sect3>
  <title>Configurar locals</title>
<para>

Per configurar els vostres paràmetres locals per utilitzar un idioma
que no sigui l'Anglès, instal·leu el paquet per suportar els locals i 
configureu-lo:

<informalexample><screen>
# apt-get install locales
# dpkg-reconfigure locales
</screen></informalexample>

AVÃ?S: L'apt s'ha de configurar abans, es a dir a la fase base-config.
Abans d'utilitzar els locals altres conjunts de caràcters diferents de 
ASCII o latin1, consulteu el COM ES FA de localització apropiat.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Instal·lar un nucli</title>
<para>

Si intenteu arrencar aquest sistema, probablement voldreu un nucli Linux i
una carregador de l'arrencada. Identifiqueu si hi ha algun nucli pre-empaquetat
amb

<informalexample><screen>
# apt-cache search kernel-image
</screen></informalexample>

Aleshores instal·leu la vostra elecció utilitzant el nom del paquet.

<informalexample><screen>
# apt-get install kernel-image-<replaceable>2.X.X-arch-etc</replaceable>
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
<title>Configurant el carregador de l'arrencada</title>
<para>

Per fer que el vostre sistema &debian; es pugui arrencar, configureu el vostre
carregador de l'arrencada per que carregui el nucli instal·lat a la vostra nova
partició arrel. Adoneu-vos que el debootstrap no instal·la un carregador de
l'arrencada, encara que podeu utilitzar l'apt-get dins del vostre chroot per
fer-ho.

</para><para arch="i386">

Comproveu l'informació de <userinput>info grub</userinput> o <userinput>man
lilo.conf</userinput> per l'informació de com configurar el carregador de
l'arrencada. Si el vostre sistema era ja un Debian, afegiu una entrada per la
instal·lació al vostre fitxer existent <filename>menu.lst</filename> o 
<filename>lilo.conf</filename>. Pel <filename>lilo.conf</filename>, 
podeu copiar-lo al nou sistema i editar-lo allí. Després de editar-lo, executeu
lilo (recordeu que utilitzarà el <filename>lilo.conf</filename> relatiu al sistema de d'on el crideu).

</para><para arch="i386">

Ací teniu un exemple bàsic de <filename>/etc/lilo.conf</filename>:

<informalexample><screen>
boot=/dev/hda6
root=/dev/hda6
install=/boot/boot-menu.b
delay=20
lba32
image=/vmlinuz
label=Debian
</screen></informalexample>

</para><para arch="powerpc">

Llegiu <userinput>man yaboot.conf</userinput> per tenir més informació de
com configurar el carregador de l'arrencada. Si esteu a un sistema on prèviament
teníeu ja instal·lat Debian, copieu el vostre fitxer ja existent
 <filename>yaboot.conf</filename>. Podeu copiar copiar-lo al nou sistema i editar-lo allí. Desprès d'editar-lo, executeu ybin (recordeu que utilitzarà
 el <filename>yaboot.conf</filename> relatiu al sistema des d'on l'executeu).

</para><para arch="powerpc">

Un exemple bàsic de <filename>/etc/yaboot.conf</filename> podria ser:

<informalexample><screen>
boot=/dev/hda2
device=hd:
partition=6
root=/dev/hda6
magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot
timeout=50
image=/vmlinux
label=Debian
</screen></informalexample>

A algunes màquines, podríeu necessitar utilitzar <userinput>ide0:</userinput>
en comptes de <userinput>hd:</userinput>.

</para>
 </sect2>
 </sect1>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: