[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: [RFR] manual://administrivia/administrivia.html]Joan Sanz wrote:
Hola Joan, a vore que et pareixen le meves correccions:
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> <!-- original version: 29689 untranslated -->
> 
> <appendix id="administrivia">
> <title>Administrivia</title>
> 
> 
> <sect1 id="about">
> <title>Quant a aquest document</title>
> 
> <para>
> 
> Aquest manual de l'instal·lador de debian Sarge està basat en el manual
> d'instal·lació de la debian Woody per a disquets, el qual, al seu torn, e
> basà en anteriors manuals d'instal·lació de Debian i en el manual de la
> distribució Progeny, que fou publicat sota la llicència GPL en 2003.
> 
> </para><para>
> 
> Aquest document està escrit en DocBook XML. Els formats finals els han generats

---------------------------------------------------------------------------generat^

> diversos programes tot fent servir la informació dels paquets
> <classname>docbook-xml</classname> i
> <classname>docbook-xsl</classname>.
> 
> </para><para>
> 
> A fi de fer aquest document més mantenible, s'ha emprat un seguit de
> funcionalitats XML, tals com les entitats i els atributs de perfil.
> Aquests tenen un paper anà leg al de les variables i els condicionals
> dels llenguatges de programació. L'arxiu font XML d'aquest document
> conté informació sobre cada arquitectura &mdash; els atributs de perfil
> s'han emprat per especificar certes parts del text com a pròpies de cada
> arquitectura.
> 
> <!--
> </para><para>
> 
> Translators can uncomment this paragraph and add an acknowledgement
> to the people responsible for the translation of the manual.
> Translation teams are advised to just mention the coordinator and maybe
> major contributors and thank everybody else in a phrase like "all
> translators and reviewers from the translation team for <your language>
> at <your l10n mailinglist>".
> 
> (Note: support for this for translations using PO files will be added
> soon.)
> -->
> 
> </para>
> </sect1>
> 
> <sect1 id="contributing">
> <title>Contribucions a aquest document</title>
> 
> <para>
> 
> Si teniu cap problema o suggeriment quant a aquest document,
> podeu enviar-los com un informe d'error del paquet
> <classname>debian-installer-manual</classname>. Vegeu el
> paquet <classname>reportbug</classname> o llegiu la documentació
> en línia de <ulink url="&url-bts;">Debian Bug
> Tracking System</ulink>. És convenient que comproveu
> <ulink url="&url-bts;debian-installer-manual"> d'errors actuals de

----------------------------------------------- els errors

> debian-installer-manual</ulink> per veure si ja s'ha informat del
> vostre problema. En aquest cas, podeu confirmar-lo o també aportar-hi
> més informació a <email><replaceable>XXXX</replaceable>@bugs.debian.org</email>,
> on <replaceable>XXXX</replaceable> és el número de l'error ja notificat.
> 
> </para><para>
> 
> O millor encara, obteniu una còpia de la font DocBook del document i
> feu-ne pegats de correcció. Trobareu la font a

-------- pedaços

> <ulink url="&url-d-i-websvn;">debian-installer WebSVN</ulink>. Si
> no esteu familiaritzats amb DocBook, no us amoïneu:
> hi ha un document introductori breu al directori de manuals que us servirà per
> poder posar-vos a treballar. És com l'html, però s'empra per a indicar el
> significat del text, més que no pas la seua presentació visual. També podeu
> enviar pegats a la llista de correu de debian-boot (vegeu abaix).

-------- pedaços

> Hi ha instruccions sobre com obtenir les fonts a través de l'SVN al
> <ulink url="&url-d-i-readme;">README</ulink>
> del directori arrel de les fonts.
> 
> </para><para>
> 
> <emphasis>No</emphasis> tracteu de posar-vos directament en contacte
> amb els autors d'aquest document. Hi ha una llista de discussió de &d-i;, que
> inclou les discussions sobre el manual. La llista de correu és
> <email>debian-boot@lists.debian.org</email>. Les instruccions per
> subscriure-vos-hi són a la pà gina <ulink
> url="&url-debian-lists-subscribe;">Debian Mailing
> List Subscription</ulink> ; també podeu examinar en línia la <ulink
> url="&url-debian-list-archives;">Debian Mailing List Archives</ulink>.
> 
> </para>
> 
> </sect1>
> 
> <sect1 id="contributors">
> <title>Contribucions més destacables</title>
> 
> <para>
> 
> Aquest document fou escrit originalment per Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor
> Grobman, James Treacy, i Adam Di Carlo. Sebastian Ley va escriure el Howto
> d'instal·lació.
> Molts i molts usuaris i desenvolupadors de Debian hi han contribuït.
> S'ha de fer menció especial de Michael Schmitz (suport del m68k), Frank
> Neumann (autor original de l'<ulink
> url="&url-m68k-old-amiga-install;">Amiga install manual</ulink>),
> Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (informació sobre SPARC), Tapio
> Lehtonen, i Stéphane Bortzmeyer per llurs nombrosos textos i addicions.
> Hem d'agrair a Pascal Le Bail la informació sobre l'arranc
> des de memòries USB. Miroslav Kuře ha escrit abundant documentació sobre les
> funcionalitats noves de l'instal·lador de debian Sarge.
> 
> </para><para>
> 
> Hi ha textos i informació excel·lents al HOWTO de Jim Mintha
> sobre arranc en xarxa (no URL available), a <ulink

----------------------- ( no hi ha cap URL disponible)

> url="&url-debian-faq;">Debian FAQ</ulink>, a <ulink
> url="&url-m68k-faq;">Linux/m68k FAQ</ulink>, a <ulink
> url="&url-sparc-linux-faq;">Linux for SPARC Processors
> FAQ</ulink>, i a <ulink
> url="&url-alpha-faq;">Linux/Alpha
> FAQ</ulink>, entre d'altres. Hem d'expressar el nostre reconeixement
> envers els responsables de totes aquestes fonts d'informació, per posar-les a
> disposició lliure i per llur qualitat.
> 
> </para><para>
> 
> La secció del manual sobre instal·lacions amb chroot
> (<xref linkend="linux-upgrade"/>) procedeix, en part, de
> documents propietat de Karsten M. Self.
> 
> </para><para arch="i386">
> 
> La secció del manual sobre instal·lacions de plip
> (<xref linkend="plip"/>) està basada en el
> <ulink url="&url-plip-install-howto;">PLIP-Install-HOWTO</ulink>,
> a cura de Gilles Lamiral.
> 
> </para>
> </sect1>
> 
> <sect1 id="trademarks">
> <title>Nota sobre les marques comercials</title>
> <para>
> 
> Totes les marques comercials pertanyen a llurs propietaris comercials respectius.
> 
> </para>
> </sect1>
> </appendix>
> 


-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: