[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/hardware-supported.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDAHj2NTNQylgICMQRAv4hAJ9YSl/cbEHqkN4Q2QyEgLBfiJVmpwCguKDf
Zd7ZyvU+yy/bWrwpFzn8Wk4=
=yw41
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 untranslated -->

 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>

<para>

Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana
el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol
arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc,
<command>gcc</command>, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot 
executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports <ulink url="&url-ports;"></ulink>
per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura &arch-title; 
s'ha comprovat amb Debian.

</para><para>

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari
que estan separades per &arch-title;, esta secció conté informació general i 
apunts d'on trobar més informació.

</para>

 <sect2><title>Arquitectures suportades</title>

<para>

Debian &release; suporta onze arquitectures principals i diverses variacions
de cada arquitectura conegudes com <quote>sabors</quote>.

</para><para>

<informaltable>
<tgroup cols="4">
<thead>
<row>
 <entry>Arquitectura</entry><entry>Nom a Debian</entry>
 <entry>Subarquitectura</entry><entry>Sabor</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry morerows="2">basada en Intel x86</entry>
 <entry morerows="2">i386</entry>
 <entry morerows="2"></entry>
 <entry>vanilla</entry>
</row><row>
 <entry>speakup</entry>
</row><row>
 <entry>linux26</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
 <entry morerows="5">m68k</entry>
 <entry>Atari</entry>
 <entry>atari</entry>
</row><row>
 <entry>Amiga</entry>
 <entry>amiga</entry>
</row><row>
 <entry>68k Macintosh</entry>
 <entry>mac</entry>
</row><row>
 <entry morerows="2">VME</entry>
 <entry>bvme6000</entry>
</row><row>
 <entry>mvme147</entry>
</row><row>
 <entry>mvme16x</entry>
</row>

<row>
 <entry>DEC Alpha</entry>
 <entry>alpha</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
 <entry morerows="1">sparc</entry>
 <entry morerows="1"></entry>
 <entry>sun4cdm</entry>
</row><row>
 <entry>sun4u</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="3">ARM i StrongARM</entry>
 <entry morerows="3">arm</entry>
 <entry morerows="3"></entry>
 <entry>netwinder</entry>
</row><row>
 <entry>riscpc</entry>
</row><row>
 <entry>shark</entry>
</row><row>
 <entry>lart</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
 <entry morerows="3">powerpc</entry>
 <entry>CHRP</entry>
 <entry>chrp</entry>
</row><row>
 <entry>PowerMac</entry>
 <entry>pmac</entry>
</row><row>
 <entry>PReP</entry>
 <entry>prep</entry>
</row><row>
 <entry>APUS</entry>
 <entry>apus</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="1">HP PA-RISC</entry>
 <entry morerows="1">hppa</entry>
 <entry>PA-RISC 1.1</entry>
 <entry>32</entry>
</row><row>
 <entry>PA-RISC 2.0</entry>
 <entry>64</entry>
</row>

<row>
 <entry>basada en Intel ia64</entry>
 <entry>ia64</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="2">MIPS (big endian)</entry>
 <entry morerows="2">mips</entry>
 <entry morerows="1">SGI Indy/Indigo 2</entry>
 <entry>r4k-ip22</entry>
</row><row>
 <entry>r5k-ip22</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91250A (SWARM)</entry>
 <entry>sb1-swarm-bn</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="3">MIPS (little endian)</entry>
 <entry morerows="3">mipsel</entry>
 <entry>Cobalt</entry>
 <entry>cobalt</entry>
</row><row>
 <entry morerows="1">DECstation</entry>
 <entry>r4k-kn04</entry>
</row><row>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91250A (SWARM)</entry>
 <entry>sb1-swarm-bn</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="1">IBM S/390</entry>
 <entry morerows="1">s390</entry>
 <entry>IPL de VM-reader i DASD</entry>
 <entry>generic</entry>
</row><row>
 <entry>IPL from tape</entry>
 <entry>tape</entry>
</row>

</tbody></tgroup></informaltable>

</para><para>

Aquest document cobreix la instal·lació per l'arquitectura
<emphasis>&arch-title;</emphasis>. Si busqueu informació per qualsevol
altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels
<ulink url="http://www.debian.org/ports/";>ports de Debian</ulink>.

</para><para condition="new-arch">

Aquesta és la primera distribució oficial de &debian; per l'arquitectura
 &arch-title;. Ha estat suficientment provada per ser alliberada.
Tanmateix, com que no ha estat exposada (i per tant provada pels usuaris) 
a alguna de les arquitectures podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre
<ulink url="&url-bts;">Sistema de seguiment de errors</ulink> per informar de
qualsevol problema, assegureu-vos de anomenar el fet que el error és a la 
plataforma &arch-title;. Pot utilitzar-se també si és necessari la 
<ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu debian-&architecture;</ulink>

</para>

 </sect2>

<!-- supported cpu docs -->
&supported-alpha.xml;
&supported-arm.xml;
&supported-hppa.xml;
&supported-i386.xml;
&supported-ia64.xml; <!-- FIXME: currently missing -->
&supported-m68k.xml;
&supported-mips.xml;
&supported-mipsel.xml;
&supported-powerpc.xml;
&supported-s390.xml;
&supported-sparc.xml;

 <sect2 id="gfx" arch="not-s390"><title>Targeta gràfica</title>

<para arch="i386">

Hauríeu de utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
consola del terminal. Quasi totes les targetes gràfiques modernes són
compatibles amb VGA. Estàndards antics com CGA, MDA, o HGA haurien de 
funcionar, assumint que no necessiteu suport X11. Fixeu-vos que les X11 
no es fan servir al procés d'instal·lació, com es descriu en aquest document.

</para><para>

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport
subjacent que es troba al sistema x11 de XFree86. La majoria de les
targes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a XFree86. Podeu trobar detalls
dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a
<ulink url="&url-xfree86;"></ulink>. Debian &release; ve amb la versió &x11ver; de les XFree86.

</para><para arch="mips">

El sistema de finestres XFree86 X11 tan sols està suportat al SGI Indy. La
placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v estàndard i suporta
emulació VGA o framebuffer de Linux a un rang seleccionat de targes gràfiques.
Hi ha disponible una <ulink url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink> pel BCM91250A.

</para><para arch="mipsel">

El sistema de finestres XFree86 X11 tan sols està suportat a alguns models 
de DECstation . La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v 
estàndard i suporta emulació VGA o framebuffer de Linux a un rang seleccionat 
de targes gràfiques. Hi ha disponible una 
<ulink url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink> 
pel BCM91250A.

</para>

 </sect2>

 <sect2 arch="i386" id="laptops"><title>Ordinadors portàtils</title>
<para>

També estan suportats els ordinadors portàtils. Moltes vegades contenen
maquinari especialitzat o propietari. Per vore si el vostre ordinador portàtil
funciona correctament amb GNU/Linux, visiteu les
<ulink url="&url-x86-laptop;">pàgines d'ordinadors portàtils amb Linux</ulink>

</para>
  </sect2>


 <sect2 condition="defaults-smp">
<title>Processadors múltiples</title>

<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat <quote>symmetric multi-processing</quote>
or SMP &mdash; està suportat per aquesta arquitectura. El nucli de la Debian 
&release; estàndard es va compilar amb suport SMP. Açò no hauria d'impedir la 
instal·lació, ja que els nuclis SMP haurien d'arrancar també a sistemes que no
siguin SMP; tan sols provocarà una mica més d'escalfament.

</para><para>

Per optimitzar el nucli d'un sistema amb tan sols una CPU, hauríeu de reemplaçar
el nucli estàndard de Debian. Podeu trobar una discussió de com fer-ho a
<xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment,
(versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar el SMP és
desseleccionar l'opció
<quote>&smp-config-option;</quote> a la secció <quote>&smp-config-section;</quote>
de la configuració del nucli.
</para>

 </sect2>


 <sect2 condition="supports-smp">
 <title>Processadors múltiples</title>
<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat 
<quote>symmetric multi-processing</quote>
or SMP &mdash; està suportat per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian &release; estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la 
instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.

</para><para>

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard
de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a 
<xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment, 
(versió del nucli &kernelversion;) la forma de habilitar el SMP és seleccionar
l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="supports-smp-sometimes">
 <title>Processadors múltiples</title>
<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat 
<quote>symmetric multi-processing</quote>
or SMP &mdash; està suportat per aquesta arquitectura i està suportada per una imatge compilada del nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació,
s'instal·larà o no el nucli amb capacitats SMP per defecte. Açò no hauria 
d'impedir la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar a
sistemes SMP; simplement el nucli utilitzarà la primera CPU.

</para><para>

Per aprofitar els avantatges de tenir múltiples processadors, heu de comprovar 
si teniu instal·lat un nucli amb suport SMP, i si no, escollir un paquet amb un
nucli apropiat.

Podeu també construir el vostre nucli personalitzat amb SMP. Podeu 
trobar discussions de com fer-ho a <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest
moment ( versió del nucli &kernelversion;) la manera d'habilitar el smp és 
seleccionar <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció <quote>&smp-config-section;</quote>
de la configuració del nucli.

</para>
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: