[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/boot-new/modules/packages.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18767 untranslated -->

 <sect2 id="install-packages">
 <title>Instal·lació de paquets</title>

<para>

Seguidament se us presentaran diverses configuracions de recopilacions
de programari que ofereix Debian. Sempre podríeu seleccionar el que
voleu instal·lar paquet a paquet, 
que és l'objectiu
del programa <command>aptitude</command>, descrit meś avall.
Tot i això, aquesta pot ser una tasca molt llarga tenint en comptes els
&num-of-distrib-pkgs; paquets disponibles de Debian!

</para><para>

Teniu la possibilitat de primer seleccionar <emphasis>tasques</emphasis>,
i posteriorment afegir paquets individuals. Aquestes tasques intenten
representar diferents de feines o coses que voleu/podeu
fer amb l'ordinador a l'estil de l'<quote>entorn d'escriptori</quote>,
<quote>servidor web</quote> o <quote>servidor d'impressora</quote>.

<footnote>
<para>

Per presentar la llista, el <command>base-config</command>
executa el programa <command>tasksel</command>.
Per a la selecció
manual de paquets s'utilitza <command>aptitude</command>. Qualsevol d'ells
es pot executar després de la instal·lació per a instal·lar o suprimir
paquets. Si després de la instal·lació esteu buscant un paquet específic,
únicament executeu <userinput>apt-get install <replaceable>paquet</replaceable></userinput>,
on <replaceable>paquet</replaceable> és el nom del paquet que esteu buscant.

</para>
</footnote>

</para><para>

Si voleu decidir els paquets a instal·lar un a un, seleccioneu la
<quote>selecció de paquets manual</quote> del <command>tasksel</command>.


</para><para>

Un cop seleccionades les tasques, premeu el botó
<guibutton>Ok</guibutton>. En aquest punt, l'<command>aptitude</command>
instal·larà els paquets seleccionats. Recordeu que tot i no haver seleccionat
cap tasca, s'instal·larà qualsevol paquet estàndard, important o necessari.
Aquesta funcionalitat és la mateixa que executar l'ordre <userinput>tasksel -s</userinput>
a la línia d'ordres, i actualment implica la baixada d'unes 37M d'arxius. Us
mostrarà el nombre de paquets a instal·lar i quants kb de paquets, si són
necessaris, cal baixar.

</para><para>

Dels &num-of-distrib-pkgs; paquets disponibles a Debian, l'instal·lador
de tasques només en contempla una petita quantitat. Per a veure més informació
de més paquets, utilitzeu <userinput>apt-cache search
<replaceable>cadena-de-cerca</replaceable></userinput> per a una cadena
(vegeu la pàgina de manual <citerefentry><manvolum>8</manvolum></citerefentry> de 
l'<refentrytitle>apt-cache</refentrytitle>), o executeu l'
<command>aptitude</command> tal i com es descriu més avall.

</para>

 <sect3 id="aptitude">
 <title>Selecció avançada de paquets utilitzant l'<command>aptitude</command></title>

<para>

L'<command>aptitude</command> és una programa modern de gestió de
paquets. Permet la selecció individual de paquets, conjunts de paquets
que coincideixen en un criteri (per a usuaris avançats) o tasques
senceres.

</para><para>


Les combinacions de tecles bàsica són:

<informaltable>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
 <entry>Tecla</entry><entry>Acció</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry><keycap>Amunt</keycap>, <keycap>Avall</keycap></entry>
 <entry>Mou la selecció amunt o avall.</entry>
</row><row>
 <entry>&enterkey;</entry>
 <entry>Obre/col·lapsa/activa un element.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>+</keycap></entry>
 <entry>Marca el paquet per a la instal·lació.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>-</keycap></entry>
 <entry>Marca el paquet per a la supressió.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>d</keycap></entry>
 <entry>Mostra les dependències del paquet.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>g</keycap></entry>
 <entry>Baixa/instal·la/suprimeix paquets.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>q</keycap></entry>
 <entry>Surt de la vista actual.</entry>
</row><row>
 <entry><keycap>F10</keycap></entry>
 <entry>Activa el menú.</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

Per a més ordres vegeu l'ajuda en línia utilitzant la tecla <keycap>?</keycap>.

</para>
 </sect3>
 </sect2>

Reply to: