[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/ppp.xmlOn Sat, Oct 02, 2004 at 11:27:18PM +0200, Orestes Mas wrote:
> La frase:
> 
> "Si el vostre ordinador no està connectat a una xarxa se us preguntarà
> si voleu la resta del sistema utilitzant el PPP."
          ^ instal�·lar ?

> no l'acabo d'entendre. Segur que deia això l'original anglès? Si és 
> així l'original és confús.

-- 
Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: