[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/install.xml> Si algun dels programes necessita més informació de l'usuari
> la preguntarà durant el procés. Probablement també us interessarà

Jo posaria "la demanarà durant el procés"

> estar atents als missatges de sortida del procés, ja que us 
> detectar qualsevol error d'instal·lació (tot i que se us preguntarà

"ja que us dectctarà..."

> <sect3 arch="powerpc" id="xserver">
> <title>Configuració del servidor d'X</title>

Jo posaria "del servidor X"

Orestes

Reply to: