[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

repàs base-configEspero que no sigui massa tard
-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.org
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "Choose the next step in the install process:"
-msgstr "Seleccioneu el següent pas en el procés d'instal·lació:"
+msgstr "Seleccioneu el pas següent del procés d'instal·lació:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"This program will now walk you through the process of setting up your newly "
"installed system. It will start with the basics -- time zone selection, "
"setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
"additional software to tune this new Debian system to your needs."
-msgstr ""
"Aquest programa vos guiarà a través del procés de configuració del sistema "
"que acabeu d'instal·lar. Començarà amb les coses bàsiques: seleccionarà el "
"fus horari, establirà de la contrasenya del superusuari i afegirà un usuari, "
"i després continuarà instal·lant programari addicional per adequar aquest "
"nou sistema Debian a les vostres necessitats."
+msgstr ""
"Aquest programa vos guiarà a través del procés de configuració del sistema "
"que acabeu d'instal·lar. Començarà per les coses bàsiques: seleccionarà el "
"fus horari, establirà la contrasenya del superusuari i afegirà un usuari, i "
"després continuarà instal·lant el programari addicional per adaptar el "
"sistema Debian a les vostres necessitats."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid "Use a PPP connection to install the system?"
-msgstr "Voleu fer servir una connexió PPP per a instal·lar el sistema?"
+msgstr "Voleu fer servir una connexió PPP per instal·lar el sistema?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"This system does not seem to be currently connected to the internet. Even if "
"you plan to install from CD, it is wise to download at least security "
"updates from the internet."
-msgstr ""
"Aquest sistema sembla no estar connectat a Internet ara mateix. Encara que "
"planegeu instal·lar des de CD, és una bona idea descarregar al menys les "
"actualitzacions de seguretat des d'Internet."
+msgstr ""
"Aparentment el sistema no està connectat a Internet a mateix. Encara que "
"planegeu instal·lar-lo des de CD, és una bona idea descarregar, almenys, les "
"actualitzacions de seguretat des d'Internet."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"You can choose more software to be installed to customize the computer for "
"your particular needs. The following methods are available to select "
"software to install."
-msgstr ""
"Podeu seleccionar més programari per a que s'instal·le per a personalitzar "
"l'ordinador per a les vostres necessitats particulars. Els següents mètodes "
"són disponibles per seleccionar programari a instal·lar."
+msgstr ""
"Podeu seleccionar més programari per que s'instal·le per personalitzar "
"l'ordinador per a les vostres necessitats particulars. Els següents mètodes "
"estan disponibles per seleccionar el programari a instal·lar."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid "There was a problem installing the selected software"
-msgstr "Ha hagut un problema en instal·lar el programari seleccionat"
+msgstr "S'ha produït un error en instal·lar el programari seleccionat"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid ""
"One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the "
"packages, or you may be out of disk space or experiencing some other "
"problem."
-msgstr ""
"Un o més paquets no s'han pogut instal·lar. Açò pot ser degut a errades en "
"els paquets, o pot ser vos heu quedat sense espai al disc, o esteu tenint "
"cap altre problema."
+msgstr ""
"Un o més paquets no s'han pogut instal·lar. Açò pot ser degut a errades en "
"els paquets, o pot ser vos heu quedat sense espai al disc, o esteu tenint "
"algun altre problema."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of "
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go back to "
"the package selection step, and try again."
-msgstr ""
"Simplement tornar a intentar la instal·lació d'aquests paquets (o un joc de "
"paquets un poc diferent) un altre cop podria solucionar el problema, o al "
"menys fer avançar el procés d'instal·lació un poc més. Si voleu, podeu "
"tornar al pas de selecció de paquets i tornar-ho a intentar."
+msgstr ""
"Tornant a intentar la instal·lació d'aquests paquets (o un joc de paquets un "
"poc diferent) un altre cop podria solucionar el problema, o com a mínim fer "
"avançar el procés d'instal·lació un poc més. Si voleu, podeu tornar al pas "
"de selecció de paquets i tornar-ho a intentar."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your "
"system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
-msgstr ""
"Si decidiu no tornar-ho a intentar, teniu en compte que alguns paquets en el "
"vostre sistema estaràn en un estat inestable fins que resolgueu el problema "
"manualment."
+msgstr ""
"Si decidiu no tornar-ho a intentar, recordeu que alguns paquets del sistema "
"estaran en un estat inestable fins que resolgueu el problema manualment."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:58
msgid ""
"Setup of your Debian system is complete. You may now login at the login: "
"prompt."
-msgstr ""
"La configuració del sistema Debian ja s'ha completat. Ara podeu "
"identificar-vos en l'indicatiu «login:»."
+msgstr ""
"S'ha finalitzat la configuració del sistema Debian. Ara podeu "
"identificar-vos a l'indicatiu «login:»."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:58
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run the "
"base-config program."
-msgstr ""
"Si voleu repasar aquest procés de configuració més tard, només teniu que "
"executar el programa «base-config»."
+msgstr ""
"Si posteriorment voleu repassar el procés de configuració, només heu "
"d'executar el programa «base-config»."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:67
msgid "Please enter your system hostname."
-msgstr "Si us plau, introduïu el nom del vostre ordinador."
+msgstr "Introduïu el nom del vostre ordinador."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:67
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If you "
"don't know what your hostname should be, consult your network administrator. "
"If you are setting up your own home network, you can make something up "
"here."
-msgstr ""
"El nom del sistema és un nom que identifica el vostre sistema a la xarxa. Si "
"no sabeu quin hauria de ser el nom del vostre ordinador, consulteu amb "
"l'administrador de la vostra xarxa. Si esteu configurant la vostra xarxa "
"domèstica, podeu inventar-vos qualsevol cosa ací."
+msgstr ""
"El nom del sistema és un nom que identifica el vostre sistema a la xarxa. Si "
"no sabeu quin hauria de ser el nom del vostre ordinador, consulteu-ho a "
"l'administrador de la vostra xarxa. Si esteu configurant la vostra xarxa "
"domèstica, podeu inventar-vos qualsevol cosa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:77
msgid "Invalid hostname \"${HOSTNAME}\""
-msgstr "El nom del sistema «${HOSTNAME}» és invàlid"
+msgstr "El nom del sistema «${HOSTNAME}» no és vàlid"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:85
msgid ""
"The graphical display manager makes it possible to log in using a graphical "
"environment."
-msgstr ""
"El gestor de visualització gràfica fa possible l'entrada fent servir un "
"entorn gràfic."
+msgstr ""
"El gestor de visualització gràfica permet l'entrada fent servir un entorn "
"gràfic."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:103
msgid "Set up users and passwords"
-msgstr "Configura els usuaris i contrasenyes"
+msgstr "Configura els usuaris i les contrasenyes"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
-msgstr "Està el rellotge de maquinari establert a GMT?"
+msgstr "El rellotge de maquinari està establert a GMT?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a "
"Linux-only system) or local time (which may be more convenient for a system "
"that also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
-msgstr ""
"Els rellotges de sistema Unix estàn generalment fixats a GMT («Greenwich "
"Mean Time», també conegut com a «Hora Universal Coordinada», o UTC). El "
"sistema operatiu sap el vostre fus horari i converteix l'hora del sistema a "
"l'hora local. Podeu especificar si el rellotge de maquinari està en GMT "
"(recomanat per sistemes amb només Linux) o hora local (que pot ser més "
"convenient per un sistema que també executa altres sistemes operatius, o per "
"els PC preconfigurats)."
+msgstr ""
"Els rellotges de sistema de Unix generalment estan fixats a GMT («Greenwich "
"Mean Time», també coneguda com a «Hora Universal Coordinada», o UTC). El "
"sistema operatiu sap el vostre fus horari i converteix l'hora del sistema a "
"l'hora local. Podeu especificar si el rellotge de maquinari està en GMT "
"(recomanat per sistemes amb només Linux) o hora local (que pot ser més "
"convenient per un sistema que també executa altres sistemes operatius, o per "
"els PC preconfigurats)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
-msgstr "El rellotge del sistema diu que l'hora és ara ${hwtime}."
+msgstr "El rellotge del sistema diu que l'hora actual és ${hwtime}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Do you want to change your current time zone?"
-msgstr "Voleu canviar el vostre fus horari actual?"
+msgstr "Voleu canviar el fus horari?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Your current time zone is set to ${timezone}."
-msgstr "El vostre fus horari està establert a ${timezone}."
+msgstr "El fus horari està establert a ${timezone}."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:28
msgid "The following are common time zones in the United States of America."
-msgstr "Els següents són fussos horaris comuns als Estats Units d'Amèrica."
+msgstr "Els fussos horaris següents són comuns als Estats Units d'Amèrica."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:38
msgid "The following are common time zones in Canada."
-msgstr "Els següents són fussos horaris comuns al Canadà."
+msgstr "Els fussos horaris següents són comuns al Canadà."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid "The following are common time zones in Brazil."
-msgstr "Els següents són fussos horaris comuns al Brasil."
+msgstr "Els fussos horaris següents són comuns al Brasil."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid ""
"If you are in a different time zone, choose \"other\" to select from all "
"available time zones."
-msgstr ""
"Si esteu en un fus horari diferent, seleccioneu «altre» per seleccionar un "
"de tots els fussos horaris disponibles."
+msgstr ""
"Si esteu en un fus horari diferent, seleccioneu «altre» per seleccionar un "
"dels fussos horaris disponibles."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
-msgstr ""
"Basant-se en el vostre pais, el vostre fus horari probablement és {zone}."
+msgstr ""
"En funció del vostre país, el fus horari que us correspon és, probablement, "
"{zone}."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid "Select your time zone:"
-msgstr "Seleccioneu el vostre fus horari:"
+msgstr "Seleccioneu el fus horari:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid ""
"Based on your country, you are probably in one of these time zones. If you "
"are not, choose \"other\" to select from all available time zones."
-msgstr ""
"Basant-se en el vostre pais, probablement esteu en un d'aquests fussos "
"horaris. Si no és així, seleccioneu «altre» per seleccionar un de tots els "
"fussos horaris disponibles."
+msgstr ""
"En funció del vostre pais, probablement esteu en un d'aquests fussos "
"horaris. Si no és així, seleccioneu «altre» per seleccionar un dels fussos "
"horaris disponibles."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:70
msgid "Area for your time zone:"
-msgstr "Àrea per al vostre fus horari:"
+msgstr "Àrea del vostre fus horari:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
-msgstr ""
" L'hora local és ara:    ${tzdate}\n"
" L'hora universal és ara:  ${utdate}\n"
" Fus horari establert a:   ${timezone}"
+msgstr ""
" L'hora local actual és:    ${tzdate}\n"
" L'hora universal actual és:  ${utdate}\n"
" Fus horari establert a:   ${timezone}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
-msgstr ""
"Si alguna cosa sembla estar malament, podeu tornar al sistema de "
"configuració de nou."
+msgstr ""
"Si alguna cosa sembla estar malament, podeu repetir sistema de "
"configuració."

#. Type: title
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "Apt configuration"
-msgstr "Configuració d'apt"
+msgstr "Configuració de l'apt"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, please enter "
"the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
-msgstr ""
"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per a accedir a la "
"xarxa exterior, introduïu la informació del servidor ací. Si no, deixeu això "
"en blanc."
+msgstr ""
"Si utilitzeu un servidor intermediari d'HTTP per accedir a la xarxa "
"exterior, introduïu la informació del servidor. Si no, deixeu-ho en "
"blanc."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:28
msgid "cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand"
-msgstr "cdrom, http, ftp, sistema de fitxers, edita els fonts a ma"
+msgstr "cdrom, http, ftp, sistema de fitxers, edita les fonts a mà"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "Archive access method for apt:"
-msgstr "Mètode d'accés a l'arxiu per a l'apt:"
+msgstr "Mètode d'accés a l'arxiu de l'apt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"Please choose the method apt (the Debian package management tool) should use "
"to access the Debian archive."
-msgstr ""
"Seleccioneu el mètode que hauria de fer servir apt (l'eina de gestió de "
"paquets de Debian) per accedir l'arxiu de Debian."
+msgstr ""
"Seleccioneu el mètode que hauria de fer servir l'apt (l'eina de gestió de "
"paquets de Debian) per accedir l'arxiu de Debian."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. You should use a mirror in your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet "
"connection to you."
-msgstr ""
"Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. Haurieu d'utilitzar una "
"rèplica en el vostre pais o regió si no sabeu quina rèplica té la millor "
"connexió d'Internet amb vosaltres."
+msgstr ""
"Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. Hauríeu d'utilitzar una "
"rèplica del vostre país o regió si no sabeu quina rèplica té la millor "
"connexió d'Internet amb vosaltres."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD-ROM drive, or there is no usable "
"CD in the drive."
-msgstr ""
"Aquest programa no ha pogut auto detectar una unitat de CD ROM, o no hi ha "
"cap CD utilitzable en la unitat."
+msgstr ""
"Aquest programa no ha pogut detectar automàticament una unitat de CD ROM, o "
"no hi ha cap CD utilitzable en la unitat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
-msgstr ""
"Hi ha un poc de programari no lliure (non-free) que s'ha preparat per a que "
"funcione amb Debian. Encara que aquest programari no és de cap manera part "
"de Debian, es poden utilitzar les eines comunes de Debian per instalar-ho. "
"Aquest programari té vàries llicències que vos poden impedir que "
"l'utilitzeu, modifique o compartiu."
+msgstr ""
"Hi ha un poc de programari no lliure (non-free) que s'ha preparat perquè "
"funcione amb Debian. Encara que aquest programari no és de cap manera part "
"de Debian, es poden utilitzar les eines comunes de Debian per instal·lar-lo. "
"Aquest programari té vàries llicències que vos poden impedir que "
"l'utilitzeu, modifique o compartiu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Please choose whether you want this software to be made available to you."
-msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu si voleu que aquest programari siga disponible."
+msgstr "Seleccioneu si voleu que aquest programari siga disponible."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:124
msgid ""
"While trying to access the debian archive using the information you "
"provided, the Debian package management tool, apt, returned the following "
"error. The questions will be asked again."
-msgstr ""
"Quan s'ha intentat accedir a l'arxiu de Debian fent servir la informació que "
"heu proveït, l'eina de gestió de paquets de Debian, apt, ha tornat el "
"següent error. Ara es tornaràn a fer les preguntes de nou."
+msgstr ""
"Quan s'ha intentat accedir a l'arxiu de Debian fent servir la informació que "
"heu introduït, l'eina de gestió de paquets de Debian, apt, ha tornat el "
"següent error. Es tornaran a fer les preguntes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid "Add another apt source?"
-msgstr "Voleu afegir una altra font d'apt?"
+msgstr "Voleu afegir una altra font de l'apt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid ""
"${MESSAGE}. However, you may want to add another source to apt, so it can "
"download packages from more than one location."
-msgstr ""
"${MESSAGE}. De tota manera, pot ser voleu afegir un altra font per apt, per "
"a que puga descarregar paquets des de més d'una ubicació."
+msgstr ""
"${MESSAGE}. Toti això, potser voleu afegir una altra font de l'apt, perquè "
"puga descarregar paquets des de més d'una ubicació."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"The entries you added in sources.list (the file defining package sources for "
"apt) seem to be incorrect. Here is the error message from apt:"
-msgstr ""
"Les entrades que heu afegit al sources.list (el fitxer que defineix els "
"fonts de paquets per l'apt) no han funcionat. Aquest és el missatge d'error "
"d'apt:"
+msgstr ""
"Les entrades que heu afegit al sources.list (el fitxer que defineix els "
"fonts de paquets de l'apt) no han funcionat. Aquest és el missatge d'error "
"de l'apt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"A backup of the sources.list was made before you edited it. You may either "
"revert to that backup or edit the existing file and fix it."
-msgstr ""
"S'ha guardat una còpia de seguretat del sources.list d'abans de que "
"l'editàreu. Voleu tornar a aquesta còpia, o voleu editar el fitxer existent "
"per arreglar-ho?"
+msgstr ""
"S'ha guardat una còpia de seguretat del sources.list anterior a l'edició. "
"Voleu tornar a aquesta còpia o voleu editar el fitxer existent per "
"arreglar-ho?"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"The security updates on security.debian.org couldn't be accessed, so those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to "
"investigate this later."
-msgstr ""
"No s'ha pogut accedir a les actualitzacións de seguretat de "
"security.debian.org, així que aquestes actualitzacions no estaran "
"disponibles en aquest moment. Pot ser voleu investigar açò més tard."
+msgstr ""
"No s'ha pogut accedir a les actualitzacions de seguretat de "
"security.debian.org, així que aquestes actualitzacions no estaran "
"disponibles en aquest moment. Potser voleu investigar-ho més tard."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "The error message returned by apt:"
-msgstr "El missatge d'error que ha tornat apt:"
+msgstr "El missatge d'error que ha tornat l'apt:"


Reply to: