[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: repàs base-configOn Fri, Jun 04, 2004 at 06:16:57PM +0200, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Espero que no sigui massa tard

No és tard, però no veig els canvis de "per a" --> "per". Per què els
proposses?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: