[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://console-commonOn dv, 2004-04-16 at 15:12, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> En/na Orestes Mas ha escrit:
> 
> >Heu·demanat·a·l'eina·de·configuració·de·mapes·de·teclat·que·no·toqui·un·mapa·
> >de·teclat·preexitent·que·vàreu·instal >lar,·o·bé·heu·demanat·de·mostrar-vos·només·
> >les·preguntes·més·prioritàries,·i·l'eina·ha·optat·per·no·remenar·la·configuració·que·
> >teniu·actualment.
> 
> preexistent
ok, typo.
> 
> >si,·no
> 
> sí
ok.
> 
> >Esteu·preparat·per·la·transició·de·codis·de·tecla·ADB?
> 
> per a la

Segur? Bé diem "esteu preparat per pujar al cim?". De tota manera, l'ús
del "per" i del "per a" sempre l'he tingut fosc. La teoria diu
-corregiu-me si m'erro- que "per" es posa davant d'un complement directe
i jo diria que aquí aplica, no?

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: