[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccions per a Sarge [era: Nautilus]En/na Jordi Mallach ha escrit:

I necessitem voluntaris per a fer el pcmcia-cs.

Ja el teniu (pcmcia-cs-3.2.5). Ara què més ve?

--
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--

# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-12 18:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 22:59+0200\n"
"Last-Translator: Josep Lladonosa i Capell <jep@veinat.net>\n"
"Language-Team: <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:3
msgid "PCMCIA being upgraded."
msgstr "Actualitzant el PCMCIA."

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:3
msgid ""
"PCMCIA Card Services is about to be upgraded. Your PCMCIA kernel modules "
"also will need to be upgraded. If you have compiled your own kernel, you "
"will most likely need to also recompile the PCMCIA modules. The pcmcia-"
"source package has been provided to help Debian users recompile the PCMCIA "
"modules to work with their kernels' configurations. (It also is possible to "
"rebuild these modules using the Debian source files for the pcmcia-cs "
"package.)"
msgstr "Es volen actualitzar els Serveis de Targetes PCMCIA. També caldrà actualitzar els"
" vostres mòduls PCMCIA del kernel. En cas d'haver compilat el vostre propi kernel,"
" segurament també us caldrà recompilar els mòduls PCMCIA. El paquet pcmcia-source "
"està disponible per a ajudar als usuaris Debian en la recompilació dels mòduls"
"PCMCIA perquè funcionin amb les seves configuracions dels kernels. (També hi ha"
"la possibilitat de recompilar aquests mòduls usant els fitxers font de Debian per al paquet "
"pcmcia-cs.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:15
msgid "Would you like to start PCMCIA support after installation?"
msgstr "Voleu iniciar el suport PCMCIA després de la instal·lació?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:15
msgid ""
"Some systems and some PCMCIA cards require special configuration, and "
"therefore, PCMCIA support might not work until appropriate changes have been "
"made to /etc/default/pcmcia or the files in the /etc/pcmcia directory. See "
"the PCMCIA-HOWTO (in the doc-linux-text package) for more details."
msgstr "Alguns sistemes i algunes targetes PCMCIA requereixen una configuració especial,"
"i per tant, el suport PCMCIA podria no funcionar fins que no s'hagin fet els canvis "
"adequats a /etc/default/pcmcia o als fitxers en el directori /etc/pcmcia. Vegeu el "
"PCMCIA-HOWTO (en el paquet doc-linux-text) per tenir-ne més detalls."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:25 ../pcmcia-modules.templates:4
msgid "Stop PCMCIA support?"
msgstr "Aturo el suport PCMCIA?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:25
msgid ""
"Cardmgr, the PCMCIA device manager, is currently running. Although it is "
"not strictly necessary, it is recommended that this daemon should be stopped "
"when upgrading the PCMCIA packages. When cardmgr is stopped, the system "
"will lose access to all PCMCIA devices."
msgstr "Cardmgr, l'administrador de dispositius·PCMCIA, està funcionant ara mateix. "
"Tot i que no és estrictament necessari, es recomana aturar aquest daemon "
"durant l'actualització dels paquets·PCMCIA. Quan cardmgr estigui aturat,·el "
"sistema perdrà l'accés a tots els dispositius PCMCIA."

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:36
msgid "Some directories were not empty, and therefore were not removed."
msgstr "Alguns directoris no eren buits, per la qual cosa no han estat eliminats."

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:40
msgid "Error stopping PCMCIA."
msgstr "Error aturant el PCMCIA."

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:40
msgid ""
"WARNING! An error was detected when trying to stop PCMCIA support. The most "
"likely cause of this error is that one of the sockets could not be shutdown "
"because a PCMCIA device is currently in use. Therefore, the shutdown is "
"incomplete, and some kernel modules may not be unloaded."
msgstr "ATENCIÓ! S'ha detectat un error mentre s'intentava aturar el suport PCMCIA."
"La causa més probable d'aquest error és que un dels sòcols no s'ha pogut tancar"
"perquè un dispositiu PCMCIA està en ús. Per tant, el tancament és incomplet, i "
"alguns mòduls del kernel no es poden descarregar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:49
msgid "Would you like to abort the upgrade?"
msgstr "Voleu avortar l'actualització?"

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:53
msgid "PCMCIA support has not been stopped; aborting the installation."
msgstr "El suport PCMCIA no ha estat aturat. Avortant la instal·lació."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:58
msgid "Would you like to probe to determine the controller chip?"
msgstr "Voleu que provi a determinar el xip control·lador?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:58
msgid ""
"There are two major types of controller chips: the Databook TCIC-2 type and "
"the Intel i82365SL-compatible type. It is possible to probe the hardware to "
"determine which type of controller chip is present. This is harmless on "
"laptops, but it can cause some other systems to freeze."
msgstr "Hi ha dos tipus principals de xips control·ladors: el tipus Databook·TCIC-2 i el "
"tipus compatible amb l'Intel·i82365SL. Hi ha la possibilitat de provar el "
"maquinari per tal de determinar quin tipus de control·lador hi ha. No és perillós"
"provar-ho en portàtils, però podria fer que altres sistemes es pengin."

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:66
msgid ""
"You can start PCMCIA support later by typing `/etc/init.d/pcmcia start'."
msgstr "Podeu iniciar el suport de PCMCIA posteriorment escrivint `/etc/init.d/pcmcia·start'."

#. Type: select
#. Choices
#: ../pcmcia-cs.templates:70
msgid "always, never, abort, ask"
msgstr "sempre, mai, avorta, pregunta"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid "Should PCMCIA support be stopped on upgrades?"
msgstr "Caldria aturar el suport PCMCIA durant les actualitzacions?"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"Although it is not strictly necessary, it is recommended that cardmgr, the "
"PCMCIA device manager daemon, should be stopped when upgrading any of the "
"PCMCIA packages. When cardmgr is stopped, however, the system will lose "
"access to all PCMCIA devices."
msgstr "Tot i que no és estrictament necessari, es recomana que atureu el cardmgr, el daemon "
"administrador de dispositius PCMCIA, abans d'actualitzar qualsevol dels paquets "
"de PCMCIA. Tanmateix, quan el cardmgr estigui aturat, el sistema perdrà l'accés "
"a tots els dispositius PCMCIA."

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"WARNING: Removing the PCMCIA modules while a card is in use (especially for "
"network cards) can cause the kernel to freeze!"
msgstr "ATENCIÓ: L'eliminació dels mòduls PCMCIA mentre una targeta s'està utilitzant "
"(especialment les targetes de xarxa) pot fer que el kernel s'aturi!"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"If no PCMCIA cards are inserted, the daemon will automatically be stopped "
"during the upgrade. If a card has been inserted, however, you have three "
"possibilities:"
msgstr "Si no s'insereix cap targeta PCMCIA, el daemon s'aturarà automàticament durant "
"l'actualització. Tanmateix, si s'ha inserit una targeta, teniu tres possibilitats:"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"[always] - Always stop PCMCIA support (somewhat safe, but can lose access to "
"PCMCIA devices during the upgrade)"
msgstr "[sempre]·-·Aturar sempre el suport de PCMCIA·(prou segur, però pot fer perdre"
" l'accés a dispositius ·PCMCIA·durant l'actualització)"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"[never] - Never stop PCMCIA support, install anyway (unsafe, user beware)"
msgstr "[mai] - No aturar mai el suport PCMCIA, instal·la de totes maneres (insegur, requereix l'atenció de l'usuari)"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"[abort] - Never stop PCMCIA support, abort the installation (safe, but the "
"package will not be upgraded unless all cards are ejected)"
msgstr "[avorta]·-·No aturar mai el suport al PCMCIA,·avorta·la·instal·lació·(segur,·però el "
"paquet·no s'actualitzarà, a no ser s'hagin extret totes les targetes)"

#. Type: select
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:72
msgid ""
"[ask] - Ask whether to stop PCMCIA support (safe, but requires interaction "
"during the upgrade)"
msgstr "[pregunta]·-·Pregunta si cal aturar el suport del·PCMCIA·(segur, però requereix interacció "
"durant l'actualització)"

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:98
msgid "PCMCIA not stopped."
msgstr "PCMCIA no aturat."

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:98
msgid ""
"Cardmgr has not been stopped. You can restart PCMCIA support later by "
"typing `/etc/init.d/pcmcia restart'."
msgstr "Cardmgr no ha estat aturat. Podeu reiniciar el suport del PCMCIA més tard "
"escrivint `/etc/init.d/pcmcia·restart'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:105
msgid "Would you like to automatically fix /etc/default/pcmcia?"
msgstr "Voleu que /etc/default/pcmcia es·prepari·automàticament?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-cs.templates:105
msgid ""
"Because of recent changes in the handling of the PCMCIA drivers the contents "
"of your /etc/default/pcmcia configuration file will most likely need to be "
"modified. Fortunately, this can be done automatically for you during this "
"upgrade. Your original file will be renamed pcmcia.orig."
msgstr "A causa dels canvis recents en el manegament dels controladors de PCMCIA, "
"segurament us caldrà modificar el contingut del vostre fitxer de configuració "
"/etc/default/pcmcia. Afortunadament, això es pot fer automàticament durant "
"aquesta actualització. El vostre fitxer original es renombrarà a pcmcia.orig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pcmcia-modules.templates:4
msgid ""
"WARNING!! The PCMCIA modules (for kernel version ${kvers}) are about to be "
"removed from your system, and cardmgr, the PCMCIA device manager, is "
"currently running. To remove this package the cardmgr daemon must be "
"stopped. When cardmgr is stopped, the system will lose access to all PCMCIA "
"devices. Removing the PCMCIA modules while a card is in use (especially for "
"network cards) can cause the kernel to freeze!"
msgstr "ATENCIÓ!! Aneu a eliminar del vostre sistema els mòduls PCMCIA ·(per a la versió "
"de kernel·${kvers}), i cardmgr, l'administrador de dispositius PCMCIA, està funcionant "
"actualment. Per tal d'eliminar aquest paquet, el daemon cardmgr ha d'estar aturat. "
"Quan cardmgr estigui aturat, el sistema perdrà l'accés a tots els dispositius PCMCIA. "
"Si elimineu els mòduls PCMCIA mentre una targeta està en ús (especialment les "
"targetes de xarxa), pot fer que el kernel s'aturi!"

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-modules.templates:14
msgid "PCMCIA modules being upgraded."
msgstr "Actualitzant els mòduls PCMCIA."

#. Type: text
#. Description
#: ../pcmcia-modules.templates:14
msgid ""
"WARNING: The modules in this package have been compiled to be compatible "
"with the kernel in the kernel-image-${kvers} package version ${kversdeb}. If "
"you have compiled your own kernel, you will most likely need to also "
"recompile the PCMCIA modules. The pcmcia-source package has been provided "
"to help Debian users recompile the PCMCIA modules to work with their "
"kernels' configurations. (It also is possible to rebuild these modules "
"using the Debian source files for the pcmcia-cs package.)"
msgstr "ATENCIÓ: Els mòduls d'aquet paquet han estat compilats per tal de ser "
"compatibles amb el kernel del paquet kernel-image-${kvers} versió ${kversdeb}. Si "
"heu compilat el vostre propi kernel, el més probable és que necessiteu "
"recompilar els mòduls PCMCIA. El·paquet·pcmcia-source·està·disponible·per·"
"a·ajudar·als·usuaris·Debian·en·la·recompilació·dels·mòduls PCMCIA·perquè·"
"funcionin·amb·les·seves·configuracions·dels·kernels.··(També·hi·ha"
"la·possibilitat·de·recompilar·aquests·mòduls·usant·els·fitxers·font·de·Debian·"
"per·al·paquet·pcmcia-cs)."

#. Type: note
#. Description
#: ../pcmcia-modules.templates:25
msgid "This package will not be removed."
msgstr "Aquest paquet no s'eliminarà."


Reply to: