[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://libnss-ldap
Fitxer: libnss-ldap_211-4_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 33 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
20/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# libnss-ldap (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libnss-ldap_211-4_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "make configuration readable/writeable by owner only"
msgstr "fes que la configuració només la pugui llegir/escriure el propietari"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Should the libnss-ldap configuration file be readable and writable only by "
"the file owner?"
msgstr ""
"Voleu que la configuració del libnss-ldap només la pugui llegir i escriure "
"el propietari del fitxer?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you use passwords in your libnss-ldap configuration, it is usually a good "
"idea to have the configuration set with mode 0600 (readable and writable "
"only by the file's owner)."
msgstr ""
"Si la configuració del libnss-ldap conté contrasenyes, és una bona idea "
"definir el mode 0600 pel fitxer (només el pot llegir i escriure el "
"propietari)."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Note: As a sanity check, libnss-ldap will check if you have nscd installed "
"and will only set the mode to 0600 if nscd is present."
msgstr ""
"Nota: el libnss-ldap comprovarà si teniu instal·lat l'nscd. Si ho està, "
"definirà el mode 0600."

#. Description
#: ../templates:17
msgid "nsswitch.conf is not managed automatically"
msgstr "el fitxer nsswitch.conf no es gestiona automàticament"

#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource.  There is an example file at /usr/share/doc/libnss-ldap/"
"examples/nsswitch.ldap which can be used as an example for your nsswitch "
"setup, or it can be copied over your current setup."
msgstr ""
"Per fer funcionar el paquet necessiteu modificar el fitxer /etc/nsswitch."
"conf perquè utilitzi l'origen de dades de l'ldap. Podeu utilitzar d'exemple "
"el fitxer /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap o copiar-lo "
"sobre la vostra configuració actual."

#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"Also, before removing this package, it is wise to remove the ldap entries "
"from nsswitch.conf to keep basic services functioning."
msgstr ""
"Per mantenir els serveis bàsics funcionant i abans de suprimir el paquet, "
"cal suprimir les entrades d'ldap del fitxer nsswitch.conf."

#. Default
#: ../templates:29
msgid "dc=example,dc=net"
msgstr "dc=exemple,dc=net"

#. Description
#: ../templates:30
msgid "distinguished name of the search base"
msgstr "nom distingit de la base de la cerca"

#. Description
#: ../templates:30
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base.  Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose.  For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Introduïu el nom distingit de la base de la cerca de l'LDAP. Molts llocs "
"utilitzen els components del seu nom del domini. Per exemple, el domini "
"\"exemple.net\" utilitzaria el nom distingit de la base de la cerca "
"\"dc=exemple,dc=net\"."

#. Description
#: ../templates:39
msgid "database requires login"
msgstr "la base de dades precisa d'entrada"

#. Description
#: ../templates:39
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "La base de dades d'LDAP precisa d'entrada?"

#. Description
#: ../templates:39
msgid ""
"Answer this question affirmatively only if you can't retreive entries from "
"the database without logging in."
msgstr ""
"Contesteu positivament només si no podeu obtenir les entrades de la base de "
"dades sense autenticar-vos."

#. Description
#: ../templates:39
msgid "Note: Under a normal setup, this is not needed."
msgstr "Nota: en una configuració normal no és necessari."

#. Description
#: ../templates:50
msgid "enable automatic configuration updates by debconf"
msgstr ""
"habilita les actualitzacions de configuració automàtiques a través del "
"debconf"

#. Description
#: ../templates:50
msgid "Should debconf automatically update libnss-ldap's configuration file?"
msgstr ""
"Voleu que el debconf actualitzi automàticament el fitxer de configuració del "
"libnss-ldap?"

#. Description
#: ../templates:50
msgid "libnss-ldap has been moved to use debconf for its configuration."
msgstr "el libnss-ldap s'ha mogut per utilitzar el debconf en la configuració."

#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"The file will be prepended with \"###DEBCONF###\"; you can disable the "
"debconf updates by removing that line."
msgstr ""
"S'afegirà la línia \"###DEBCONF###\" al principi del fitxer; podeu "
"inhabilitar-ne les actualitzacions del debconf suprimint-la."

#. Description
#: ../templates:50
msgid "All new installations will have this by default."
msgstr "Totes les noves instal·lacions ho tindran per defecte."

#. Default
#: ../templates:62
msgid "cn=proxyuser,dc=example,dc=net"
msgstr "cn=proxyuser,dc=exemple,dc=net"

#. Description
#: ../templates:63
msgid "unprivileged database user"
msgstr "usuari de la base de dades sense privilegis"

#. Description
#: ../templates:63
msgid ""
"Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"database."
msgstr ""
"Introduïu el nom del compte que s'utilitzarà per entrar a la base de dades "
"de l'LDAP."

#. Description
#: ../templates:69
msgid "password for database login account"
msgstr "contrasenya pel compte d'entrada de la base de dades"

#. Description
#: ../templates:69
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr ""
"Introduïu la contrasenya que s'utilitzarà per entrar a la base de dades de "
"l'LDAP."

#. Choices
#: ../templates:74
msgid "3, 2"
msgstr "3, 2"

#. Description
#: ../templates:76
msgid "LDAP version to use"
msgstr "Versió de l'LDAP a utilitzar"

#. Description
#: ../templates:76
msgid ""
"Please enter which version of the LDAP protocol ldapns is to use.  It is "
"usually a good idea to set this to highest available version number."
msgstr ""
"Introduïu la versió del protocol d'LDAP que utilitza el ldapns. Normalment "
"és una bona idea especificar el nombre de versió més gran disponible."

#. Default
#: ../templates:82
msgid "127.0.0.1"
msgstr "127.0.0.1"

#. Description
#: ../templates:83
msgid "LDAP server host address"
msgstr "adreça de l'ordinador del servidor d'LDAP"

#. Description
#: ../templates:83
msgid "Please enter the address of the LDAP server used."
msgstr "Introduïu l'adreça del servidor d'LDAP utilitzat."

#. Description
#: ../templates:83
msgid ""
"Note: It is usually a good idea to use an IP address; this reduces risks of "
"failure in the event name service is unavailable."
msgstr ""
"Nota: normalment és una bona idea utilitzar una adreça d'IP; redueix el risc "
"de produir-se errors si el serveis de noms dels esdeveniments no està "
"disponible."

Reply to: