[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://tgifOn Wed, Mar 10, 2004 at 12:07:53PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> On Tue, Mar 09, 2004 at 10:14:58PM +0100, Josep Monés i Teixidor wrote:
> > #. Description
> > #: ../tgif.templates:20
> > msgid "What size of paper to use."
> > msgstr "Mida de paper que s'utilitzarà"

> Detallet mínim... :) Et falta un punt.

No, és que sobra un punt a l'original, que no és una frase. ;)

-- 
Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: