[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://udftoolsOn Mon, Mar 08, 2004 at 10:30:54PM -0800, Matt Bonner wrote:
> > msgid "Create device files, Do nothing"
> > msgstr "Crea els fitxers del dispositiu, no facis res"
> Com sembla passar cada vegada mes sovint, l'angles no esta be.
> Aleshores no estic de tot clar com s'ha de traduir aquest tros
> (que no es exactament una frase).  Tot i aixi, em sembla que
> hauria de ser "no fer res" o semblant, no?

Són dos opcions, separades per una coma.

Crec que la traducció d'Aleix és correcta.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: