[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uptimedFitxer: uptimed_1:0.3.1-1_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 24 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
6/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# uptimed (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uptimed_1:0.3.1-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:3
msgid "pre, list, table"
msgstr "pre, list, table"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid "Which format should uprecords.cgi use?"
msgstr "Quin format ha d'utilitzar l'uprecords.cgi?"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid ""
"The uprecords CGI script has different ways of doing a proper display "
"layout. Which method you want to use depends mainly on your personal "
"preference. Available options are:"
msgstr ""
"La seqüència CGI de l'uprecords disposa de diferents mètodes per generar un "
"format de visualització correcte. El mètode a utilitzar depèn de les vostres "
"preferències personals. Les opcions disponibles són:"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid ""
" - pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
" - list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
" - table: Creates an HTML table."
msgstr ""
" - pre: inclou tot el que estigui entre <pre>...</pre>\n"
" - list: genera una llista utilitzant <ol>...</ol>\n"
" - table: crea una taula d'HTML."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:17
msgid "How many records should uprecords.cgi show?"
msgstr "Quants registre ha de mostrar l'uprecords.cgi?"

#. Description
msgid ""
"While uptimed may keep a large number of uptime records, not all of them are "
"interesting to the outside world. Thus, you can limit the number of records "
"that will be shown here."
msgstr ""
"Tot i que l'uptimed mantingui un gran nombre de registre de l'uptime, no "
"tots són interessants per a l'exterior. �s per això que hi podeu limitar el "
"nombre de registre que es mostraran."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid "uprecords.cgi has been installed into the webtree"
msgstr "s'ha instal·lat l'uprecords.cgi a l'arbre de la web"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
"script has been installed, which is now visible to the outside world as "
"http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your "
"webserver configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgstr ""
"Heu instal·lat el paquet uprecords-cgi. S'ha instal·lat una nova seqüència "
"CGI que és visible des de l'exterior a través de l'adreça http://${hostname}/";
"cgi-bin/uprecords.cgi (si no heu modificat la configuració del servidor web "
"per situar les seqüències en una ubicació diferent)."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"In the default webserver configuration, CGI scripts are accessible from "
"anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
"restrictions (but who doesn't want to show off with his/her uptimes?)."
msgstr ""
"Les seqüències CGI són accessibles, per defecte, des de qualsevol lloc de "
"l'exterior. Si voleu modificar aquesta característica heu de definir "
"restriccions d'accés (però qui no vol fardar dels seus uptime?)."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
"uprecords-cgi or tell your webmaster to do so (remember to give him the "
"necessary permissions then)."
msgstr ""
"Segurament també voldreu modificar els fitxers de capçalera i peu de pàgina "
"d'HTML de /etc/uprecords-cgi o delegar-ho a l'administrador de la web "
"(recordeu donar-li els permisos necessaris)."

#. Description
#: ../uptimed.templates:4
msgid "How many seconds should pass between database updates?"
msgstr ""
"Quants segons han de passar entre les actualitzacions de les bases de dades?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:4
msgid ""
"Uptimed will update its database every n seconds so that the uptime doesn't "
"get lost in case of a system crash. You can set how frequently this will "
"happen (use higher values if you want to avoid disk activity, for example on "
"a laptop). 60 seconds should be a reasonable default."
msgstr ""
"L'uptimed actualitzarà la base de dades cada n segons perquè l'uptime no es "
"perdi en cas de produir-se una fallada del sistema. Podeu definir la "
"freqüència de les actualitzacions (utilitzeu valors alts si voleu evitar "
"l'activitat del disc, per exemple en un ordinador portàtil). 60 segon és un "
"valor predeterminat raonable."

#. Description
#: ../uptimed.templates:13
msgid "How many records should be kept?"
msgstr "Quants registres s'han de mantenir?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:13
msgid ""
"On systems that reboot frequently (such as desktop PCs), you will get a "
"fairly large list of uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed will "
"only keep the n highest uptimes. You may want to limit this to a lower value "
"if you want to get emails each time a record is broken or reboot your "
"machine often. 10 is a nice value."
msgstr ""
"En els sistemes que es reinicien sovint obtindreu una llista de registres "
"d'uptime llarga i en un interval de temps relativament curt (com els "
"ordinadors de sobre taula). Per evitar-ho l'uptimed només mantindrà els "
"uptime més grans. Probablement ho voldreu limitar a un valor més baix si "
"voleu rebre un correu cada vegada que hi hagi un error en un registre o "
"reinicieu l'ordinador sovint. El 10 és un valor raonable."

#. Choices
#: ../uptimed.templates:22
msgid "Never, Record, Milestone, Both"
msgstr "Never, Record, Milestone, Both"

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid "Send mails if a milestone or record is reached?"
msgstr "S'han d'enviar correus si s'assoleix una fita o un registre?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid ""
"Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or a "
"\"milestone\" is reached. You can choose whether you"
msgstr ""
"L'uptimed es pot configurar perquè enviï un correu cada vegada que es "
"produeixi un error en un registre o s'assoleixi una \"fita\". Podeu escollir "
"l'opció que considereu més interessant."

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid ""
" - never want to receive these mails\n"
" - want to be notified only when a record is broken\n"
" - would like to know about milestones\n"
" - are interested in both"
msgstr ""
" - no es volen rebre els correus\n"
" - es vol rebre la notificació d'un error en un registre\n"
" - es vol rebre informació quant a les fites\n"
" - s'està interessat en ambdós"

#. Description
#: ../uptimed.templates:36
msgid "Where should uptimed send its mails to?"
msgstr "On s'han d'enviar els correus de l'uptimed?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:36
msgid ""
"Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
"these mails. The default \"root@localhost\" makes sort of sense, but if you "
"are one of many sysadmins and you are unsure whether the other admins want "
"to get these mails, you should probably set this to your real address."
msgstr ""
"Ja que heu escollit que s'enviïn correus heu d'especificar on s'han "
"d'enviar. L'adreça predeterminada \"root@localhost\" és lògica, però si sou "
"un de múltiples administradors de sistemes i no esteu segur de que els "
"altres vulguin rebre els correus, podeu especificar la vostra adreça real."

#. Description
#: ../uptimed.templates:44
msgid "Milestone configuration should be done manually"
msgstr "La configuració de les fites s'ha de realitzar manualment"

#. Description
#: ../uptimed.templates:44
msgid ""
"While all other configuration options can be set here, the milestones must "
"be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you have chosen to "
"receive emails for milestones you may probably want to edit that file."
msgstr ""
"Tot i que la resta d'opcions de configuració s'hi poden especificar, les "
"fites s'han de configurar manualment a /etc/uptimed.conf. Com que heu "
"escollit rebre correus de les fites probablement voldreu editar aquest "
"fitxer."

Reply to: