[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://xcdroastOn Mon, Mar 01, 2004 at 11:28:58PM +0100, Miquel Oliete wrote:
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid "Do you want to use xcdroast as a normal user?"
> msgstr "Vols usar xcdroast com a usuari normal?"

Voleu, en aquesta i moltes més.

> msgid ""
> "If you want to use xcdroast as a normal user, some programs must be setgid/"
> "setuid like this:"
> msgstr "Si vols fer servir xcdroast com a usuari normal, alguns programes"
> "han de tenir el gid/uid així:"

jo ficaria "alguns programes han de tenir el bit setgid/setuid així:"

> 	   "   chown root:cdrom i chmod 2755\n"

sembla que el \n aquest del final sobra.

> "If you wish, these changes will be done in the postinst of xcdroast. Do you "
> "want to use xcdroast as a normal user?"
> msgstr "Si ho desitges, aquests canvis seran efectius després de la instal.lació de xcdroast."
> "Vols usar xcdroast com a usuari normal?"

desitgeu, voleu

> "Alguns dispositius SCSI genèrics(/dev/sg?) han desaparegut del teu sistema."

teu -> vostre (o inclús, nores, "del sistema" a seques)

> msgid "May I create these missing device files?"
> msgstr "Puc crear els arxius dels dispositius desapareguts?"

arxius -> fitxers

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: