[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#235654] po-debconf://teapopOn Mon, Mar 01, 2004 at 08:35:19PM +0100, Miquel Oliete wrote:
> Aquí teniu la traducció amb el número de bug obert a Debian

> msgid "How do you want teapop to be run?"
> msgstr "Com vols que s'executi teapop?"

com voleu

> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "Teapop can be run either using one of the common inetd \"super-servers\", in "
> "\"standalone\" (otherwise known as \"daemon\") mode, or \"disabled\" (i.e. "
> "it will not be run at all at the moment)."
> msgstr ""
> "Teapop pot ser executat usant un dels \"super servidors\" d'inetd, en mode "
> "\"standalone\" (També conegut com a \"daemon\"), o desactivat (no estarà "
> "funcionant de moment)"
> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "If run in standalone mode, teapop runs all the time, and does not have to be "
> "started up each time a user connects to it. This makes it more efficient for "
> "large/busy systems."
> msgstr ""
> "Si s'executa en mode \"standalone\", teapop estarà funcionant tot el "
> "temps, i no hauria d'ésser iniciat cada vegada que un usuari s'hi connectés. "
> "Això fa que el sistema sigui més eficient per sistemes grans o amb molt trànsit."
> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "If run in inetd mode, teapop is only run when needed. This means that it "
> "only uses memory when it's being used, and can give you more control over "
> "the number of concurrent connections, where it will accept connections from, "
> "and so on (especially with xinetd)."
> msgstr ""
> "Si s'executa en mode inetd, teapop només s' executa quan és necessari. Això "
> "vol dir que només farà servir memòria quan sigui usat i pot donar molt més "
> "control sobre el número de connexions concurrents, d'on accepta connexions i més "
> "(especialment amb xinetd)."
> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "If disabled, everything will be set up, but nothing will actually be run."
> msgstr ""
> "Si està desactivat, tothom podrà ser donat d'alta, però no s'executarà."

Hmmm, en GNOME, disable/enable fiquem habilita/inhabilita. Però només és
un suggeriment ;)

> "Si canvies d'opinió més tard, mira ${CONFFILE_DEB} per trobar instruccions "
> "sobre com canviar-lo."

si canvieu, mireu

> #. Description
> #: ../templates:29
> msgid "Do you want teapop to serve mail for this system's local users?"
> msgstr "Vols teapop per repartir els correus als usuaris locals del sistema?"

voleu

> 
> "Una possible solució és no permetre als usuaris connectar-se localment (posant "
> "les \"shells\" a /bin/false, per exemple -- obviament poc pràctic si necessiten "
> "accés confirmat), o configurant manualment teapop perque només permeti POP3 "
> "encriptat (usant el paquet stunnel)."

encriptat -> xifrat

> "You appear to have an existing teapop configuration in ${CONFFILE_TEA} -- I "
> "won't touch it, but if you need to change teapop's configuration, that's the "
> "place to start."
> msgstr ""
> " Sembla que tens una configuració de teapop existent a ${CONFFILE_TEA} -- Jo "
> "no la tocaria, però si es necessari canviar la configuració del teapop, aquest "
> "és el punt de partida."

tens -> teniu

"Jo no la tocaria", jo ficaria una forma que no siga en primera
persona... "es recomana no tocar-la"


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: