[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://teapopMiquel Oliete wrote:

msgid "inetd, standalone, disabled"
msgstr "inetd, standalone, desactivat"
Què us sembla usar "independent" per a [standalone]? O "separat"?
Així quedaria "mode independent", "mode separat"...


"Si s'executa en mode \"standalone\", teapop estarà funcionant tot el "
"temps, i no hauria d'ésser iniciat cada vegada que un usuari s'hi connectés. "
"Això fa que el sistema sigui més eficient per sistemes grans o amb molt trànsit."
"molt de trànsit"?

"Si s'executa en mode inetd, teapop només s' executa quan és necessari. Això "
"vol dir que només farà servir memòria quan sigui usat i pot donar molt més "
"control sobre el número de connexions concurrents, d'on accepta connexions i més "
"(especialment amb xinetd)."
Un apòstrof... a "s'executa"

"A menys que canviís la configuració, usarà els passwords dels usuaris del sistema "
"per autentificar-los. POP3 és usat normalment \"in the clear\", la qual cosa fa que "
"sigui fàcil \"caçar\" els passwords per la xarxa."
canviïs

#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
"Possible solutions include preventing the users from logging in locally (by "
"setting their shells to /bin/false, for example -- obviously not useful if "
"they need login access), or manually configuring teapop to only allow "
"encrypted POP3 (using the stunnel package, perhaps)."
msgstr ""
"Una possible solució és no permetre als usuaris connectar-se localment (posant "
"les \"shells\" a /bin/false, per exemple -- obviament poc pràctic si necessiten "
òbviament

#. Description
#: ../templates:49
msgid ""
"You appear to have an existing teapop configuration in ${CONFFILE_TEA} -- I "
"won't touch it, but if you need to change teapop's configuration, that's the "
"place to start."
msgstr ""
" Sembla que tens una configuració de teapop existent a ${CONFFILE_TEA} -- Jo "
"no la tocaria, però si es necessari canviar la configuració del teapop, aquest "
"és el punt de partida."
és

--
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: