[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mailfilterOn Fri, Feb 06, 2004 at 11:42:15PM +0100, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Seguint la nota que posa a l'apartat RFR les instruccions [1] per la
> present us comunico que no he trobat cap error... :)

Idem.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: