[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mailfilterOn ds, 2004-01-31 at 20:18, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Fitxer: mailfilter_0.5.1-2_templates.pot
> Versió: 0.1
> Estat Total: 4 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated

Seguint la nota que posa a l'apartat RFR les instruccions [1] per la
present us comunico que no he trobat cap error... :)

[1] http://ca.debian.net/pseudo-urls
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: