[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://man2htmlOn ds, 2004-01-31 at 20:21, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Fitxer: man2html_1.5k-5_templates.pot
> Versió: 0.1
> Estat Total: 5 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 


#. Description
#: ../templates:4
msgid "Swish++ will be run once a week to index your man pages."
msgstr "El programa Swish++ s'executa una vegada a la setmana per
indexar-vos les pàgines dels manuals."


Una tonteria: "s'executarà"#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"The index can also be generated (in the background) by the
post-installation "
"script. This process needs quite a lot of computer resources, and can
take "
"several minutes so you can choose now if you would like to do this."
msgstr "L'índex també el pot generar la seqüència posterior a la
instal·lació (executant-se en un segon pla). Aquesta tasca precisa de
forces recursos de l'ordinador i pot durar forces minuts, cal que
decidiu si voleu que es dugui a terme."


forces minuts  ---> força minuts
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: