[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptitude/po/ca.po (correcció a mig fer!)On dv, 2004-01-30 at 02:21, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Hola!
> 
> Obvio el tema dels accents:
> 
> #: src/load_sortpolicy.cc:164
> #, c-format
> msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
> msgstr "El tipus de poltica d'ordenaci '%s' s invlid"
> 
> --- El tipus de política d'ordenació '%s' no és vàlid
> 
> 
> #: src/generic/apt.cc:130
> #, c-format
> msgid "Unable to open %s for writing"
> msgstr "No s'ha pogut obrir el %s per a l'escriptura"
> 
> Crec que sobra l'article "el".
> 
> 
> #: src/generic/apt.cc:164
> #, c-format
> msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
> msgstr "No s'ha pogut canviar el %s pel nou fitxer de configuraci"
> 
> Per tal de seguir el recull de SC (la política és aquesta no?):
> 
> --- No s'ha pogut reemplaçar %s pel nou fitxer de configuració
> 
> 
> #: src/generic/aptcache.cc:455 src/generic/aptcache.cc:500
> msgid "Writing extended state information"
> msgstr "S'est escrivint la informaci d'estat extesa"
> 
> estesa
> 
> 
> #: src/generic/matchers.cc:849
> msgid "Unexpected empty expression"
> msgstr ""
> 
> L'expressió, inesperadament, és buida
> 
> 
> #: src/ui.cc:569
> msgid "README"
> msgstr "LLEGIU-ME"
> 
> Diria que es refereix al nom d'un fitxer (al costat hi ha help.txt). Jo
> ho deixaria "README" a no ser que també es tradueixi el fitxer i es
> canvii el nom, és clar.
> 
> 
> #: src/ui.cc:986
> msgid "^Become root"
> msgstr ""
> 
> ^Esdevingues superusuari
> 
> hehhehee... m'hi pixo! Esdevingues!!! Però crec que està bé... Sinó
> podríem posar:
> 
> ^Sigues superusuari
> 
> No sé si hi ha col·lisió amb les lletres triades per les tecles (^)...
> no tinc el programa instal·lat ara...
> 
> 
> #: src/ui.cc:1016
> msgid "Change the settings which affect how package dependencies are
> handled"
> msgstr "Canvia els parmetres que fan referncia al mode de gestionar les
> dependncies dels paquets"
> 
> S'hauria de canviar "...al mode..." per "...a la manera..." o no cal?
> 
> 
> 
> 
> #: src/ui.cc:1019
> msgid "^Miscellaneous"
> msgstr "^Variat"
> 
> Segons el recull "Miscel·lània". Depenent del context jo potser posaria
> "Diversos". A mi variat no m'agrada.
> 
> 
> #: src/ui.cc:1020
> msgid "Change miscellaneous program settings"
> msgstr "Canvia els parmetres de programa varis"
> 
> ---- Canvia diversos paràmetres del programa
> 
> 
> #: src/download_list.cc:182
> #, c-format
> msgid " [ %i%% ] (stalled)"
> msgstr " [ %i%% ] (ha fallat)"
> 
> " [ %i%% ] (aturat)"
> 
> O potser bloquejat?
> 
> 
> 
> #: src/apt_options.cc:62
> msgid "Display some available commands at the top of the screen"
> msgstr "Mostra algunes ordres disponibles al capdemunt de la pantalla"
> 
> capdamunt
> 
> 
> 
> #: src/apt_options.cc:66
> msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
> msgstr ""
> 
> ---- Utilitza un indicador del tipus minibuffer quan sigui possible
> 
> No he sabut traduir minibuffer per res que resulti intel·ligible. Algun
> valent o valenta?
> 
> 
> 
> He arribat fins aquí:
> 
> #: src/apt_options.cc:95
> msgid "Use new (idempotent) package command behavior"
> msgstr ""
> 
> 
> Aquesta no la sé traduir (idempotent??). Com que aquest cap de setmana
> me'n vaig i no estaré online prefereixo deixar-ho aquí i, si pot ser,
> que ho acabi de revisar una altra persona. Sinó ja m'hi posaré a
> principis de la setmana que ve...
> 
> Me'n vaig a dormir!

Continuo.... Encara no sé traduir idempotent....


#: src/apt_options.cc:120
msgid "File to log actions into"
msgstr "Fitxer a on registrar les accions"

Potser vaig equivocat, però no seria "Fitxer on..." ?


#: src/apt_options.cc:137
msgid "Automatically remove unused packages matching this filter"
msgstr "Suprimeix automàticament les paquets no utilitzats que
coincideixen amb aquest filtre"

les -> els


#: src/pkg_grouppolicy.cc:151
msgid ""
"Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
" Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative
tasks "
"such as installing software, managing users, configuring and monitoring
your "
"system, examining network traffic, and so on."
msgstr ""
"Eines d'administració (instal·lació de programari, gestió d'usuaris,
etc)\n"
" Els paquets de la secció 'admin' permeten realitzar tasques
administratives com instal·lar programari, gestionar usuaris, configurar
i monitoritzar un sistema, examinar el tràfic de la xarxa, i d'altres
per l'estil."

No veig bé "tràfic" però no sé dir què hi hauria d'anar. Al termcat no
ho trobo.

#: src/pkg_grouppolicy.cc:163
msgid ""
"Interpreters for interpreted languages\n"
" Packages in the 'interpreters' section include interpreters for
languages "
"like Python, Perl, and Ruby, and libraries for these same languages."
msgstr ""
"Intèrprets per a llenguatges interpretats\n"
" Els paquets de la secció 'interpreters' inclouen intèrprets per a
llenguatges com el Python, el Perl i el Ruby, i llibreries per a aquests
mateixos llenguatges."

llibreries -> biblioteques

# aptitude translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aptitude_0.2.13-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-09 15:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-23 13:50+200\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan
<debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/load_sortpolicy.cc:36
msgid "By-name sorting policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'ordenació pel nom no precisen de cap argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:49
msgid "By-installed size sorting policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'ordenació per mida d'instal·lat no precisen de
cap argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:62
msgid "By-priority sorting policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'ordenació per prioritat no precisen de cap
argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:119
msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
msgstr "El nom de la política d'ordenació no és vàlid, està buit"

#: src/load_sortpolicy.cc:137
msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
msgstr "La descripció de la política d'ordenació conté un '(' que no
està tancat"

#: src/load_sortpolicy.cc:164
#, c-format
msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
msgstr "El tipus de política d'ordenació '%s' és invàlid"

#: src/generic/apt.cc:130
#, c-format
msgid "Unable to open %s for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir el %s per a l'escriptura"

#: src/generic/apt.cc:164
#, c-format
msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
msgstr "No s'ha pogut canviar el %s pel nou fitxer de configuració"

#: src/generic/apt.cc:227
msgid "Warning: could not lock the cache file. Opening in read-only
mode"
msgstr "Avís: no s'ha pogut bloquejar el fitxer de memòria cau. S'està
obrint amb el mode de només lectura"

#: src/generic/aptcache.cc:235
msgid "Can't open Aptitude extended state file"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat estès de l'Aptitude"

#: src/generic/aptcache.cc:242 src/generic/aptcache.cc:284
#: src/generic/aptcache.cc:286
msgid "Reading extended state information"
msgstr "S'està llegint la informació d'estat estesa"

#: src/generic/aptcache.cc:451
msgid "Cannot open Aptitude state file"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat de l'Aptitude"

#: src/generic/aptcache.cc:455 src/generic/aptcache.cc:500
msgid "Writing extended state information"
msgstr "S'està escrivint la informació d'estat extesa"

#: src/generic/aptcache.cc:482
#, c-format
msgid "Internal buffer overflow on package \"%s\" while writing state
file"
msgstr "S'ha produït un sobreeiximent de memòria intermèdia interna al
paquet \"%s\" quan s'estava escrivint el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:491
msgid "Couldn't write state file"
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:506
msgid "Error writing state file"
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:520
msgid "couldn't replace old state file"
msgstr "no s'ha pogut reemplaçar el fitxer d'estat antic"

#: src/generic/aptcache.cc:811
msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be
installed"
msgstr "No s'han pogut resoldre les dependències, alguns paquets no es
poden instal·lar"

#: src/generic/aptcache.cc:1104 src/generic/aptcache.cc:1177
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de fonts."

#: src/generic/aptcache.cc:1110 src/generic/aptcache.cc:1184
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el
fitxer d'estat."

#: src/generic/aptcache.cc:1112 src/generic/aptcache.cc:1188
msgid "You may want to update the package lists to correct these missing
files"
msgstr "Probablement voldreu actualitzar la llista de paquets per
resoldre els problemes amb els fitxers que falten."

#: src/generic/matchers.cc:650
msgid "Unmatched '('"
msgstr "'(' no està tancada"

#: src/generic/matchers.cc:750
#, c-format
msgid "Unknown action type: %s"
msgstr "El tipus d'acció és desconegut: %s"

#: src/generic/matchers.cc:777
#, c-format
msgid "Unknown dependency type: %s"
msgstr "El tipus de dependència és desconegut: %s"

#: src/generic/matchers.cc:803
#, c-format
msgid "Unknown pattern type: %c"
msgstr "El tipus de patró és desconegut: %c"

#: src/generic/matchers.cc:849
msgid "Unexpected empty expression"
msgstr ""

#: src/generic/matchers.cc:884
msgid "Badly formed expression"
msgstr "L'expressió està mal formada"

#: src/generic/matchers.cc:914
msgid "Unexpected ')'"
msgstr "El ')' és inesperat"

#: src/generic/pkg_hier.cc:29 src/generic/pkg_hier.cc:50
#, c-format
msgid "Warning: group %s is involved in a cycle"
msgstr "Avís: el grup %s està immers en un cicle"

#: src/generic/pkg_hier.cc:144
#, c-format
msgid "Cannot open package hierarchy file %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de jerarquia del paquet %s"

#: src/generic/pkg_hier.cc:169
msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
msgstr "S'ha trobat un bloc global posterior al primer registre, s'està
ignorant"

#: src/generic/pkg_hier.cc:182
msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
msgstr "S'ha trobat un registre erroni (no és una entrada de paquet o
grup), s'està ometent"

#: src/generic/pkg_hier.cc:184
#, c-format
msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
msgstr "S'ha trobat un registre erroni (paquet=%s, grup=%s), s'està
ometent"

#: src/generic/pkg_hier.cc:247
#, c-format
msgid "Multiple descriptions found for group %s, ignoring one"
msgstr "S'han trobat múltiples descripcions per al grup %s, una d'elles
s'està ignorant"

#: src/download_bar.cc:55 src/download_list.cc:251
#, c-format
msgid ""
"Please insert the following disc into the drive \"%s\":\n"
"%s"
msgstr ""
"Introduïu el disc següent a la unitat \"%s\":\n"
"%s"

#: src/download_bar.cc:74
msgid "Hit "
msgstr "Prem"

#: src/download_bar.cc:87
msgid "Downloading "
msgstr "S'està baixant"

#: src/download_bar.cc:100
msgid "Got "
msgstr "Obtingut/s "

#: src/download_bar.cc:154
msgid "Downloading..."
msgstr "S'està baixant..."

#: src/pkg_tree.cc:174
msgid "All Packages"
msgstr "Tots els paquets"

#: src/pkg_tree.cc:211
msgid "Enter the new package tree limit: "
msgstr "Introduïu el nou límit de l'arbre de paquets: "

#: src/pkg_tree.cc:218
msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
msgstr "Introduïu el nou mecanisme d'agrupació de paquets per a aquesta
visualització: "

#: src/pkg_tree.cc:226
msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
msgstr "Introduïu el nou mecanisme d'ordenació de paquets per a aquesta
visualització: "

#: src/pkg_tree.cc:234
msgid "Search for: "
msgstr "Cerca: "

#: src/ui.cc:108
msgid "Er, there aren't any errors, this shouldn't have happened.."
msgstr "Er, no s'ha produït cap error, aquesta situació no s'hauria de
donar.."

#: src/ui.cc:132
msgid "Search for:"
msgstr "Cerca:"

#: src/ui.cc:186
msgid "You already are root!"
msgstr "Ja sou el superusuari"

#: src/ui.cc:284
msgid ""
"Subprocess exited with an error -- did you type your password
correctly?"
msgstr "Els subprocés ha finalitzat amb un error -- heu introduït
correctament la contrasenya?"

#: src/ui.cc:300
msgid "Loading cache"
msgstr "S'està carregant la memòria cau"

#: src/ui.cc:322
msgid "Really quit Aptitude?"
msgstr "Esteu segur de voler sortir de l'Aptitude?"

#: src/ui.cc:386
msgid "Really discard your personal settings and reload the defaults?"
msgstr "Esteu segur de voler descartar els vostres paràmetres personals
i utilitzar els predeterminats?"

#: src/ui.cc:484 src/ui.cc:503
msgid "View available packages and choose actions to perform"
msgstr "Observeu els paquets disponibles i escolliu les accions a
realitzar"

#: src/ui.cc:536
#, c-format
msgid ""
"Aptitude %s\n"
"\n"
"Copyright 2000 Daniel Burrows.\n"
"\n"
"aptitude comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see 'license'
in "
"the\n"
"Help menu. This is free software, and you are welcome to redistribute
it\n"
"under certain conditions; see 'license' for details."
msgstr ""
"Aptitude %s\n"
"\n"
"Copyright 2000 Daniel Burrows.\n"
"\n"
"L'aptitude es distribueix sense cap tipus de garantia, per a més
informació feu un cop d'ull a 'llicència' del menú Ajuda.\n"
"Aquest programari es distribueix sota llicència de programari lliure, i
el podeu redistribuir acceptant una seguit de termes dels quals podeu
trobar més informació a 'llicència'."

#: src/ui.cc:557
msgid "help.txt"
msgstr "help.txt"

#: src/ui.cc:569
msgid "README"
msgstr "LLEGIU-ME"

#: src/ui.cc:659
msgid "Preview of package installation"
msgstr "Previsualització de la instal·lació de paquets"

#: src/ui.cc:700
msgid "Some packages were broken and have been fixed"
msgstr "Alguns paquets contenien errors i s'han arreglat"

#: src/ui.cc:702
msgid "Some broken packages could not be fixed!"
msgstr "Alguns dels paquets amb errors no s'han pogut arreglar"

#: src/ui.cc:710 src/ui.cc:784
msgid "Some packages are broken. Try to fix them?"
msgstr "Alguns paquets contenen errors. Voleu intentar arreglar-los?"

#: src/ui.cc:723
msgid ""
"Installing/removing packages requires administrative privileges,
which\n"
"you currently do not have. Would you like to change to the root
account?\n"
msgstr ""
"El procés de suprimir/instal·lar paquets precisa de privilegis
d'administrador,\n"
"els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de
superusuari?\n"

#: src/ui.cc:733 src/ui.cc:825
msgid "A package-list update or install run is already taking place."
msgstr "La llista de paquets ja s'està actualitzant o instal·lant."

#: src/ui.cc:815
msgid ""
"Updating the package lists requires administrative privileges, which\n"
"you currently do not have. Would you like to change to the root
account?\n"
msgstr ""
"El procés d'actualitzar paquets precisa de privilegis
d'administrador,\n"
"els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de
superusuari?\n"

#: src/ui.cc:830
msgid "Minesweeper"
msgstr "Busca mines"

#: src/ui.cc:830 src/ui.cc:984
msgid "Waste time trying to find mines"
msgstr "Perdeu el temps intentant trobar les mines"

#. Erk! That's weird!
#: src/ui.cc:837 src/ui.cc:878
msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
msgstr "La tasca de neteja no es pot realitzar quan s'està realitzant
una baixada"

#: src/ui.cc:840
msgid "Deleting downloaded files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers baixats"

#: src/ui.cc:854
msgid "Downloaded package files have been deleted"
msgstr "S'han suprimit els fitxers dels paquets baixats"

#: src/ui.cc:881 src/download.cc:195
msgid "Deleting obsolete downloaded files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers baixats obsolets"

#: src/ui.cc:895
msgid "Obsolete downloaded package files have been deleted"
msgstr "S'han suprimit els fitxers del paquets baixats"

#. {vs_menu_info::VS_MENU_ITEM, N_("Test ^Errors"), NULL,
#. N_("Generate an APT error for testing purposes"),
#. SigC::bind(SigC::slot(&silly_test_error), "This is a test error
item.")},
#: src/ui.cc:960
msgid "^Install/remove packages"
msgstr "^Instal·la/suprimeix els paquets"

#: src/ui.cc:961
msgid "Perform all pending installs and removals"
msgstr "Realitza totes les instal·lacions i supressions pendents"

#: src/ui.cc:963
msgid "^Update package list"
msgstr "Act^ualitza la llista de paquets"

#: src/ui.cc:964
msgid "Check for new versions of packages"
msgstr "Verifica si hi ha noves versions dels paquets"

#. FIXME: this is a bad name for the menu item.
#: src/ui.cc:967
msgid "^Forget new packages"
msgstr "^Oblida els paquets nous"

#: src/ui.cc:968
msgid "Forget which packages are \"new\""
msgstr "Oblida quins paquets són \"nous\""

#: src/ui.cc:971
msgid "^Clean package cache"
msgstr "Neteja la memòria ^cau dels paquets"

#: src/ui.cc:972
msgid "Delete package files which were previously downloaded"
msgstr "Suprimeix els fitxers dels paquets prèviament baixats"

#: src/ui.cc:975
msgid "Clean ^obsolete files"
msgstr "Neteja els fitxers ^obsolets"

#: src/ui.cc:976
msgid "Delete package files which can no longer be downloaded"
msgstr "Suprimeix els fitxers dels paquets que no es podran tornar a
baixar"

#: src/ui.cc:979
msgid "Mark ^Upgradable"
msgstr "Marca com a ^actualitzable"

#: src/ui.cc:980
msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
msgstr "Marca tots els paquets actualitzables que no estiguin pendents
d'actualització"

#: src/ui.cc:983
msgid "^Play Minesweeper"
msgstr "^Juga al busca mines"

#: src/ui.cc:986
msgid "^Become root"
msgstr ""

#: src/ui.cc:987
msgid ""
"Run 'su' to become root. This will restart the program, but your\n"
"settings will be preserved."
msgstr "Executeu l'ordre 'su' per ser superusuari. Aquesta ordre
reinicia el programa però manté els paràmetres personals."

#: src/ui.cc:990
msgid "^Reload package cache"
msgstr "^Recarrega la memòria cau dels paquets"

#: src/ui.cc:991
msgid "Reload the package cache."
msgstr "Recarrega la memòria cau dels paquets."

#: src/ui.cc:997
msgid "^Quit"
msgstr "Su^rt"

#: src/ui.cc:998
msgid "Exit the program"
msgstr "Surt del programa"

#: src/ui.cc:1004 src/ui.cc:1171
msgid "Undo"
msgstr "Desfés"

#: src/ui.cc:1005
msgid "Undo the last package operation or group of operations"
msgstr "Desfés l'última operació o grup d'operacions del paquets"

#: src/ui.cc:1011
msgid "^UI options"
msgstr "Opcions de l'I^U"

#: src/ui.cc:1012
msgid "Change the settings which affect the user interface"
msgstr "Canvia els paràmetres relacionats amb la interfície d'usuari"

#: src/ui.cc:1015
msgid "^Dependency handling"
msgstr "Gestió de les ^dependències"

#: src/ui.cc:1016
msgid "Change the settings which affect how package dependencies are
handled"
msgstr "Canvia els paràmetres que fan referència al mode de gestionar
les dependències dels paquets"

#: src/ui.cc:1019
msgid "^Miscellaneous"
msgstr "^Variat"

#: src/ui.cc:1020
msgid "Change miscellaneous program settings"
msgstr "Canvia els paràmetres de programa varis"

#: src/ui.cc:1025
msgid "^Revert options"
msgstr "^Recupera les opcions"

#: src/ui.cc:1026
msgid "Reset all settings to the system defaults"
msgstr "Reinicia tots els paràmetres als predeterminats del sistema"

#: src/ui.cc:1037
msgid "^Next"
msgstr "Següe^nt"

#: src/ui.cc:1038
msgid "View next display"
msgstr "Mostra la visualització següent"

#: src/ui.cc:1041
msgid "View previous display"
msgstr "Mostra la visualització anterior"

#: src/ui.cc:1044
msgid "Close this display"
msgstr "Tanca aquesta visualització"

#: src/ui.cc:1048
msgid "New Package ^View"
msgstr "Nova ^vista de paquets"

#: src/ui.cc:1049
msgid "Create a new default package view"
msgstr "Crea una nova vista de paquets predeterminada"

#: src/ui.cc:1052
msgid "New Categorical ^Browser"
msgstr "Nou na^vegador per categories"

#: src/ui.cc:1054
msgid "Browse packages by category"
msgstr "Navega pels paquets per categories"

#: src/ui.cc:1062
msgid "^About"
msgstr "Qu^ant a"

#: src/ui.cc:1063
msgid "View information about this program"
msgstr "Mostra la informació sobre aquest programa"

#: src/ui.cc:1066
msgid "^Help"
msgstr "A^juda"

#: src/ui.cc:1067
msgid "View the on-line help"
msgstr "Mostra la informació en línia"

#: src/ui.cc:1069
msgid "User's ^Manual"
msgstr "^Manual d'usuari"

#: src/ui.cc:1070
msgid "View the detailed program manual"
msgstr "Mostra el manual detallat del programa"

#: src/ui.cc:1073
msgid "^ChangeLog"
msgstr "Registre de ^canvis"

#: src/ui.cc:1074
msgid "View the important changes made in each version of the program"
msgstr "Mostra els canvis importants realitzats en cada versió del
programa"

#: src/ui.cc:1077
msgid "^License"
msgstr "^Llicència"

#: src/ui.cc:1078
msgid "View the terms under which you may copy the program"
msgstr "Mostra les condicions sota les quals podeu copiar el programa"

#: src/ui.cc:1165
msgid "Actions"
msgstr "Accions"

#: src/ui.cc:1177
msgid "Options"
msgstr "Opcions"

#: src/ui.cc:1183
msgid "Views"
msgstr "Vistes"

#: src/ui.cc:1189
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"

#: src/ui.cc:1233
#, c-format
msgid ""
"%s: Menu %s: Help %s: Quit %s: Update %s: Download/Install/Remove
Pkgs"
msgstr "%s: Menú %s: Ajuda %s: Surt %s: Actualitza %s:
Baixa/Instal·la/Suprimeix Paquets"

#: src/ui.cc:1379
msgid "Updating package lists"
msgstr "S'està actualitzant la llista de paquets"

#: src/download_list.cc:48
#, c-format
msgid "Downloaded %sB in %s (%sB/s)."
msgstr "Baixats %sB en %s (%sB/s)."

#: src/download_list.cc:161 src/download_screen.cc:201
msgid "Total Progress: "
msgstr "Progrés total: "

#: src/download_list.cc:180 src/download_screen.cc:216
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s restant)"

#: src/download_list.cc:182
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (stalled)"
msgstr " [ %i%% ] (ha fallat)"

#: src/download_list.cc:184
#, c-format
msgid " [ %i%% ]"
msgstr " [ %i%% ]"

#: src/apt_options.cc:62
msgid "Display some available commands at the top of the screen"
msgstr "Mostra algunes ordres disponibles al capdemunt de la pantalla"

#: src/apt_options.cc:64
msgid "Hide the menubar when it is not being used"
msgstr "Amaga la barra de menú quan no s'estigui utilitzant"

#: src/apt_options.cc:66
msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
msgstr ""

#: src/apt_options.cc:68
msgid "Show partial search results (incremental search)"
msgstr "Mostra els resultats de la cerca parcial (cerca incremental)"

#: src/apt_options.cc:70
msgid "Closing the last view exits the program"
msgstr "Tancant l'última vista sortiu del programa"

#: src/apt_options.cc:72
msgid "Prompt for confirmation at exit"
msgstr "Sol·licita la confirmació a la sortida"

#: src/apt_options.cc:74
msgid "Pause after downloading files"
msgstr "Atura't després de baixar els fitxers"

#: src/apt_options.cc:76
msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
msgstr "Utilitza un indicador de baixada de 'línia d'estat' per a totes
les baixades"

#: src/apt_options.cc:78
msgid "Display the extended description area by default"
msgstr "Mostra per defecte l'àrea de descripció extesa"

#: src/apt_options.cc:80
msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
msgstr "Després de canviar l'estat del paquet avança al següent element"

#: src/apt_options.cc:82
msgid "The default grouping method for package views"
msgstr "El mètode d'agrupació predeterminat per a la visualització de
paquets"

#: src/apt_options.cc:84
msgid "The default display-limit for package views"
msgstr "El límit de visualització predeterminat per a les vistes de
paquets"

#: src/apt_options.cc:86
msgid "The display format for package views"
msgstr "El format de visualització per a les vistes de paquets"

#: src/apt_options.cc:89
msgid "The display format for the status line"
msgstr "El format de visualització per a la línia d'estat"

#: src/apt_options.cc:92
msgid "The display format for the header line"
msgstr "El format de visualització per a la línia de la capçalera"

#: src/apt_options.cc:95
msgid "Use new (idempotent) package command behavior"
msgstr ""

#: src/apt_options.cc:101
msgid ""
"Automatically upgrade installed packages\n"
"when a newer version is available"
msgstr ""
"Actualitza automàticament els paquets instal·lats\n"
"quan disposin d'una nova versió"

#: src/apt_options.cc:103
msgid "Remove obsolete package files after downloading new package
lists"
msgstr "Suprimeix els fitxers dels paquets obsolets al baixar les
llistes de paquets nous"

#: src/apt_options.cc:105
msgid "URL to use to download changelogs"
msgstr "URL a utilitzar per baixar els registres de canvis"

#: src/apt_options.cc:108
msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
msgstr "Mostra una previsualització de les tasques que es duran a terme
abans d'executar-les"

#: src/apt_options.cc:111
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are
updated"
msgstr "Oblida quins paquets són \"nous\" en qualsevol actualització de
la llista de paquets"

#: src/apt_options.cc:114
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or
removed"
msgstr "Oblida quins paquets són \"nous\" en qualsevol instal·lació o
supressió de paquets"

#: src/apt_options.cc:117
msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root
user"
msgstr "Avisa quan s'intentin realitzar accions privilegiades sense ser
superusuari"

#: src/apt_options.cc:120
msgid "File to log actions into"
msgstr "Fitxer a on registrar les accions"

#: src/apt_options.cc:127
msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is
selected"
msgstr "Resol automàticament les dependències d'un paquet seleccionat"

#: src/apt_options.cc:129
msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
msgstr "Abans d'iniciar la instal·lació o supressió arregla
automàticament els paquets amb errors. "

#: src/apt_options.cc:131
msgid "Install Recommended packages automatically"
msgstr "Instal·la automàticament els paquets recomanats"

#: src/apt_options.cc:133
msgid "Install Suggested packages automatically"
msgstr "Instal·la automàticament els paquets suggerits"

#: src/apt_options.cc:135
msgid "Remove unused packages automatically"
msgstr "Suprimeix automàticament els paquets no utilitzats"

#: src/apt_options.cc:137
msgid "Automatically remove unused packages matching this filter"
msgstr "Suprimeix automàticament les paquets no utilitzats que
coincideixen amb aquest filtre"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:147
msgid ""
"Packages which set up your computer to perform a particular task\n"
" Packages in the 'Tasks' section contain no files; they merely depend
upon "
"other packages. These packages provide an easy way to select a
predefined "
"set of packages for a specialized task."
msgstr ""
"Paquets que configuren l'ordinador per tal que realitzi alguna tasca
específica\n"
" Els paquets de la secció 'Tasks' no contenen cap fitxer, ja que
depenen únicament d'altres paquets. Aquests paquets proveeixen d'un
mètode senzill per seleccionar un conjunt de paquets predefinit per a
una tasca especialitzada."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:149
msgid ""
"Packages with no declared section\n"
" No section is given for these packages. Perhaps there is an error in
the "
"Packages file?"
msgstr ""
"Els paquets no tenen cap secció declarada\n"
" No s'ha especificat cap secció per a aquests paquets. Pot haver-hi un
error amb el fitxer Packages?"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:151
msgid ""
"Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
" Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative
tasks "
"such as installing software, managing users, configuring and monitoring
your "
"system, examining network traffic, and so on."
msgstr ""
"Eines d'administració (instal·lació de programari, gestió d'usuaris,
etc)\n"
" Els paquets de la secció 'admin' permeten realitzar tasques
administratives com instal·lar programari, gestionar usuaris, configurar
i monitoritzar un sistema, examinar el tràfic de la xarxa, i d'altres
per l'estil."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:153
msgid ""
"Packages converted from foreign formats (rpm, tgz, etc)\n"
" Packages in the 'alien' section were created by the 'alien' program
from a "
"non-Debian package format such as RPM"
msgstr ""
"Paquets convertits de formats externs (rpm,tgz,etc)\n"
" Els paquets de la secció 'alien' els ha creat el programa 'alien' a
partir d'un format de paquet extern a Debian com el RPM"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:154
msgid ""
"The Debian base system\n"
" Packages in the 'base' section are part of the initial system
installation."
msgstr ""
"El sistema base de Debian\n"
"Els paquets de la secció 'base' formen part de la instal·lació del
sistema inicial."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:155
msgid ""
"Programs for faxmodems and other communications devices\n"
" Packages in the 'comm' section are used to control modems and other "
"hardware communications devices. This includes software to control
faxmodems "
"(for instance, PPP for dial-up internet connections and programs
originally "
"written for that purpose (zmodem/kermit), as well as software to
control "
"cellular phones, interface with FidoNet, and run a BBS."
msgstr ""
"Programes per a faxmòdems i d'altres dispositius de comunicació\n"
" Els paquets de la secció 'comm' s'utilitzen per al control dels mòdems
i d'altres dispositius de comunicació. S'inclou el control dels
faxmòdems (per exemple, PPP per a les connexions a internet de marcatge
directe i programes desenvolupats inicialment amb aquest propòsit
(zmodem/kermit), com també programari per controlar telèfons mòbils,
interfícies del FidoNet i per executar una BBS."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:156
msgid ""
"Utilities and programs for software development\n"
" Packages in the 'devel' section are used to write new software and
work on "
"existing software. Non-programmers who do not compile their own
software "
"probably do not need much software from this section.\n"
" .\n"
" It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source "
"processing tools, and other things related to software development."
msgstr ""
"Utilitats i programes per al desenvolupament de programari\n"
" Els paquets de la secció 'devel' s'utilitzen per desenvolupar
programari i treballar en l'existent. Els usuaris que no compilin el seu
programari molt probablement no els farà falta el programari d'aquesta
secció.\n"
"\n"
" Inclou compiladors, eines de depuració, editors, eines de processament
de fonts, i d'altres eines relacionades amb el desenvolupament de
programari."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:157
msgid ""
"Documentation and specialized programs for viewing documentation\n"
" Packages in the 'doc' section document parts of the Debian system, or
are "
"viewers for documentation formats."
msgstr ""
"Documentació i programes especialitzats per visualitzar documentació\n"
" Els paquets de la secció 'doc' documenten part del sistema Debian, o
són visualitzadors per a formats de documentació."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:158
msgid ""
"Text editors and word processors\n"
" Packages in the 'editors' section allow you to edit plain ASCII text.
These "
"are not necessarily word processors, although some word processors may
be "
"found in this section."
msgstr ""
"Editors i processadors de text\n"
" Els paquets de la secció 'editors' permeten editar fitxers de text pla
ASCII. No han de ser necessàriament processadors de text, tot i que n'hi
podeu trobar alguns."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:159
msgid ""
"Programs for working with circuits and electronics\n"
" Packages in the 'electronics' section include circuit design tools, "
"simulators and assemblers for microcontrollers, and other related
software."
msgstr ""
"Programes per treballar amb circuits i electrònica\n"
" Els paquets de la secció 'electronics' inclouen eines de disseny de
circuits,\n"
"simuladors, ensambladors per a microcontroladors, i d'altre programari
similar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:160
msgid ""
"Games, toys, and fun programs\n"
" Packages in the 'games' section are meant primarily for
entertainment."
msgstr ""
"Jocs, joguines i programes d'esbarjo\n"
" Els paquets de la secció 'jocs' són, bàsicament, per a
l'entreteniment."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:161
msgid ""
"Utilities to create, view, and edit graphics files\n"
" Packages in the 'graphics' section include viewers for image files,
image "
"processing and manipulation software, software to interact with
graphics "
"hardware (such as video cards, scanners, and digital cameras), and "
"programming tools for handling graphics."
msgstr ""
"Eines per crear, visualitzar i editar fitxers gràfics\n"
" Els paquets de la secció 'graphics' inclouen visualitzadors de fitxers
d'imatges, programari de processament i manipulació d'imatges,
programari per interaccionar amb el maquinari gràfic (targetes de vídeo,
escàners i càmeres digitals), i eines de programació per gestionar
gràfics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:162
msgid ""
"Software for ham radio operators\n"
" Packages in the 'hamradio' section are meant primarily for ham radio "
"operators."
msgstr ""
"Programari per a operadors de ràdio\n"
" Els paquets de la secció 'hamradio' els utilitzen, bàsicament,
operadors de ràdio."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:163
msgid ""
"Interpreters for interpreted languages\n"
" Packages in the 'interpreters' section include interpreters for
languages "
"like Python, Perl, and Ruby, and libraries for these same languages."
msgstr ""
"Intèrprets per a llenguatges interpretats\n"
" Els paquets de la secció 'interpreters' inclouen intèrprets per a
llenguatges com el Python, el Perl i el Ruby, i llibreries per a aquests
mateixos llenguatges."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:164
msgid ""
"Collections of software routines\n"
" Packages in the 'libs' section provide necessary functionality for
other "
"software on the computer. With very few exceptions, you should not need
to "
"explicitly install a package from this section; the package system will
"
"install them as required to fulfill dependencies."
msgstr ""
"Col·leccions de rutines de programari\n"
" Els paquets de la secció 'libs' proveeixen de funcions necessàries per
a d'altres programes. Excepte comptades ocasions, no hauria de ser
necessari que instal·léssiu explícitament un paquet d'aquesta secció;
els sistema de gestió de paquets l'instal·laria automàticament segons es
precisi en la resolució de dependències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:165
msgid ""
"Programs to write, send, and route email messages\n"
" Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport "
"daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various
other "
"software related to electronic mail."
msgstr ""
"Programes per editar, enviar i encaminar missatges de correu
electrònic\n"
" Els paquets de la secció 'mail' inclouen lectors de correu, dimonis de
transport de correu, programari de llistes de correu i filtres antispam,
com també d'altres programes relacionats amb els correus electrònics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:166
msgid ""
"Numeric analysis and other mathematics-related software\n"
" Packages in the 'math' section include calculators, languages for "
"mathematical computation (similar to Mathematica), symbolic algebra "
"packages, and programs to visualize mathematical objects."
msgstr ""
"Programari per a l'anàlisi numèric i d'altres qüestions matemàtiques\n"
" Els paquets de la secció 'math' inclouen calculadores, llenguatges per
a la computació matemàtica (similars al Mathematica), paquets simbòlics
d'àlgebra i programes per visualitzar objectes matemàtics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:167
msgid ""
"Miscellaneous software\n"
" Packages in the 'misc' section have too unusual a function to be
classified."
msgstr ""
"Programes variats\n"
" Els paquets de la secció 'misc' tenen unes funcions excessivament
inusuals com per poder classificar-se."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:168
msgid ""
"Programs to connect to and provide various services\n"
" Packages in the 'net' section include clients and servers for many "
"protocols, tools to manipulate and debug low-level network protocols,
IM "
"systems, and other network-related software."
msgstr ""
"Programmes de connexió i proveïdors d'altres serveis\n"
" Els paquets de la secció 'net' inclouen clients i servidors de
múltiples protocols, eines per manipular i depurar protocols de xarxa de
baix nivell, sistemes IM, i d'altres programes relacionats amb les
xarxes."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:169
msgid ""
"Usenet clients and servers\n"
" Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed
news "
"system. They include news readers and news servers."
msgstr ""
"Clients i servidors d'Usenet\n"
" Els paquets de la secció 'news' estan relacionats amb el sistema de
notícies distribuïdes d'Usenet. Inclou lectors i servidors de notícies."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:170
msgid ""
"Obsolete libraries\n"
" Packages in the 'oldlibs' section are obsolete and should not be used
by "
"new software. They are provided for compatibility reasons, or because
"
"software distributed by Debian still requires them.\n"
" .\n"
" With very few exceptions, you should not need to explicitly install a
"
"package from this section; the package system will install them as
required "
"to fulfill dependencies."
msgstr ""
"Biblioteques obsoletes\n"
" Els paquets de la secció 'oldlibs' són obsolets i no els hauria
d'utilitzar cap programa. Es distribueixen per raons de compatibilitat,
o perquè algun programa de Debian encara els necessita.\n"
" .\n"
" Els paquets d'aquesta secció no s'haurien d'instal·lar explícitament,
exceptuant comptades ocasions; el sistema de gestió de paquets els
instal·la automàticament per resoldre les dependències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:171
msgid ""
"Emulators and software to read foreign filesystems\n"
" Packages in the 'otherosfs' section emulate hardware and operating
systems "
"and provide tools for transferring data between different operating
systems "
"and hardware platforms. (for instance, utilities to read DOS floppies,
and "
"utilities to communicate with Palm Pilots)\n"
" .\n"
" It is worth noting that CD burning software is included in THIS
section."
msgstr ""
"Emuladors i programes per llegir sistemes de fitxers externs\n"
" Els paquets de la secció 'otherosfs' emulen maquinari i sistemes
operatius i proveeixen d'eines per a la transferència de dades entre
diferents sistemes operatius i plataformes. (per exemple eines per
llegir disquets de DOS i eines per a comunicar-se amb els Palm
Pilots)\n"
" .\n"
" És important recordar que els programes de gravació de CD estan en
aquesta secció."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:172
msgid ""
"Software for scientific work\n"
" Packages in the 'science' section include tools for astronomy,
biology, and "
"chemistry, as well as other science-related software."
msgstr ""
"Programari per a tasques científiques\n"
" Els paquets de la secció 'science' inclouen eines per a l'astronomia,
biologia i química, com també d'altres programes relacionats amb les
ciències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:173
msgid ""
"Command shells and alternative console environments\n"
" Packages in the 'shells' section include programs providing a
command-line "
"interface."
msgstr ""
"Intèrprets d'ordres i entorns de consola alternatius\n"
" Els paquets de la secció 'shells' inclouen programes que proveeixen
d'una interfície de línia de comandes."

No n'estic segur però crec que el termcat, en aquest context, tradueix
console per terminal.


: src/pkg_grouppolicy.cc:182
msgid ""
"The main Debian archive\n"
" The Debian distribution consists of packages from the 'main' section.
Every "
"package in 'main' is Free Software.\n"
" .\n"
" For more information about what Debian considers to be Free Software,
see "
"http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
msgstr ""
"Arxiu principal de Debian\n"
" La distribució Debian es basa en els paquets de la secció 'main'. Cada
un dels paquets de la secció 'main' és programari lliure.\n"
" .\n"
" Per a més informació sobre la definició de programari lliure segons
Debian, feu una ullada a
http://www.debian.org/social_contract#guidelines\n";

Sobra un \n

#: src/pkg_grouppolicy.cc:183
msgid ""
"Programs stored outside the US due to export controls\n"
" Packages in 'non-US' likely contain cryptography; a few implement
patented "
"algorithms. Because of this, they cannot be exported from the United
States, "
"and hence are stored on a server in the \"free world\".\n"
" .\n"
" Note: the Debian Project is currently merging cryptographic software
into "
"the US-based archives after consulting with legal experts about recent
"
"changes in export policies. Most packages which were formerly found in
this "
"section, therefore, are now in 'main'."
msgstr ""
"Programes emmagatzemats fora els EEUU arran de les restriccions
d'exportació\n"
" Els paquets de la secció 'non-US' són, bàsicament, alguns algorismes
de criptografia patentats. Arran d'aquesta última qüestió no es poden
exportar dels EEUU i cal emmagatzemar-los en un servidor extern.\n"
" .\n"
" Nota: el projecte Debian està migrant el programari criptogràfic als
arxius US arran de les consultes realitzades a experts legals respecte
als canvis en les polítiques d'exportació. La majoria dels paquets que
tradicionalment trobaveu en aquesta secció s'han migrat a 'main'."


EEUU -> EUA
trobaveu->trobàveu

#: src/pkg_grouppolicy.cc:448
msgid ""
"Packages being removed because they are no longer used\n"
" These packages are being deleted because they were automatically
installed "
"to fulfill dependencies, and the planned action will result in no
installed "
"package declaring an 'important' dependency on them.\n"
msgstr ""
"Paquets a suprimir perquè no s'utilitzaran més\n"
" Aquesta paquets es suprimeixen arran de la seva instal·lació
automàtica per resoldre dependències, i la seva inutilitat arran dels
canvis provocats per les accions a dur a terme."

Una altra versió: 

"Paquets a suprimir perquè no s'utilitzaran més\n"
" Aquests paquests es suprimeixen perquè van ser instal·lats"
" automàticament per resoldre dependències, i després d'aplicar"
" les accions programades no hi haurà cap paquet instal·lat que"
" en depengui."


#: src/pkg_grouppolicy.cc:451
msgid ""
"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
" These packages are being deleted because one or more of their
dependencies "
"is no longer available, or because another package conflicts with
them."
msgstr ""
"Paquets a suprimir arran de l'incompliment de les dependències\n"
" Aquesta paquets es suprimeixen arran de la impossibilitat de resoldre
un o vàries de les seves dependències, o perquè un altre paquet hi entra
en conflicte."


"Paquets a suprimir arran de l'incompliment de les dependències\n"
" Aquests paquets es suprimeixen arran de la impossibilitat de resoldre
una o diverses dependències, o perquè un altre paquet hi entra en
conflicte."#: src/pkg_grouppolicy.cc:453
msgid ""
"Packages being held back\n"
" These packages could be upgraded, but you have asked for them to be
held at "
"their current version."
msgstr ""
"Paquets congelats\n"
" Aquests paquets es podrien actualitzar, però heu escollit congelar-los
en la versió actual."

en -> a ?


#. (messages in reverse order because the minibuf is a stack by
default..
#. I could use the special feature of sticking them at the end, but I
#. want them to override whatever's there (probably nothing :) )
#: src/mine/cmine.cc:409
msgid "You die... --More--"
msgstr "Us heu mort... --More--"

More -> Més#: src/mine/cmine.cc:431
msgid "KABOOM! You step on a land mine. --More--"
msgstr "KABOOM! Heu trepitjat una mina. --Més--"

hehe... Casualment em vaig comprar un diccionari d'onomatopeies [1]...
n'hi ha un munt per escollir, però que s'assembli a KABOOM podríem triar
"BARRABUM!"#: src/mine/cmine.cc:446
msgid "You feel here a cockatrice corpse. --More--"
msgstr ""


"Sentiu aprop el cos d'un basilisc. --Més--"

Un basilisc és una criatura mítica mig ocell mig rèptil.#: src/mine/cmine.cc:450
msgid ""
"Click! You trigger a rolling boulder trap! You are hit by a boulder!
--"
"More--"
msgstr "Clic! Heu disparat un trampa d'un pedra rodant! La pedra us
esclafa! --"


Falta el "Més--"#: src/mine/cmine.cc:487
#, c-format
msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
msgstr ""


wand -> vara (o vareta)

"La vostra vareta de %s es trenca i explota! --Més--"#: src/load_config.cc:30
#, c-format
msgid "Invalid entry in color definition group: \"%s\""
msgstr ""

Potser:

"Registre no vàlid en el grup de definició de color: \"%s\""

??


#: src/load_config.cc:32
#, c-format
msgid "Invalid tagless entry in color definition group: \"%s\""
msgstr ""

"Registre sense etiqueta no vàlid en el grup de definició de color:
\"%s\""


#: src/load_config.cc:70 src/load_config.cc:72
#, c-format
msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
msgstr ""

"Registre no vàlid en el grup de vinculació de tecles: \"%s\""

Xungo... ho sé... ;)
#: src/load_config.cc:87
#, c-format
msgid "Ignoring invalid keybinding \"%s\" -> \"%s\""
msgstr ""

S'ignora la vinculació de tecles no vàlida \"%s\" -> \"%s\""#: src/pkg_item.cc:83
#, c-format
msgid ""
"%s is an essential package!\n"
"\n"
"Are you sure you want to remove it?\n"
"Type '%s' if you are."
msgstr ""
"%s és un paquet essencial.\n"
"\n"
"Esteu segur que el voleu suprimir=\n"
"Si n'esteu segur introduïu '%s'."


=  --->  ?
#: src/pkg_item.cc:297 src/pkg_item.cc:394
#, c-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Informació sobre %s"

Per seguir el recull:
 "Informació quant a %s"#: src/pkg_item.cc:342
msgid ""
"You are not root and I cannot find any way\n"
"to become root. To reconfigure this package,\n"
"install the menu package, the login package,\n"
"or run aptitude as root."
msgstr ""
"No sou superusuaris i no s'ha pogut trobat cap mètode\n"
"per esdevenir-ho. Per reconfigurar aquest paquet\n"
"heu d'instal·lar el paquet menú, el paquet login o\n"
"executeu l'aptitude com a superusuari."


superusuaris --> superusuari
#: src/main.cc:88
msgid " forget-new  - Forget what packages are \"new\"\n"
msgstr "forget-net   - Oblida quins paquets són \"nous\"\n"

Falta un espai al principi
forget-net --> forget-new


#: src/main.cc:106
msgid " -Z\t\t  Show the change in installed size of each package.\n"
msgstr " -Z\\t\\t  Mostra els canvis de la mida instal·lada per a cada
paquet.\n"

Vigila... és \t no \\t


#: src/main.cc:109
msgid ""
" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
"        Specify whether or not to treat recommends (suggests)
as\n"
"        strong dependencies\n"
msgstr ""


Una proposta:

" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
"        Especifica si s'han de tractar o no les recomanacions
(suggereriments) com a\n"
"        dependències fortes\n"

#: src/main.cc:114
msgid "         This aptitude does not have Super Cow
Powers.\n"
msgstr ""


Com s'ha traduït això a l'apt-get ???

Super Poders Bovins?#: src/download.cc:381
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be used\n"
msgstr "s'utilitzarà una espai de disc de %sB\n"

"S'utilitzarà %sB d'espai al disc\n"

#: src/download.cc:384
#, c-format
msgid "%sB bytes of disk space will be freed\n"
msgstr "s'alliberaran %B de l'espai de disc\n"

"S'alliberaran %sB bytes d'espai al disc\n"
Salut!!![1] Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume. "Diccionari d'onomatopeies i
mots de creació expressiva". Edicions 62

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: