[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Font amb ldot (L·)On Wed, Feb 04, 2004 at 10:35:33AM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
>    - La referència més completa que he pogut trobar:
> 	http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb16-3/tb48vali.pdf

Wow, aquest document és la canya.

>    - Ací esmenten el «tipòmetre» de l'IEC:
> 	http://www.iecat.net/institucio/presidencia/OCAL/pdf/tipomcat.pdf

Ok.

>    Pel que fa a la font i pel que he vist als documents anteriors,
>  crec que el punt volat hauria d'estar més proper a l'extrem dret de la
>  «L» majúscula, i més proper a la «l» en el primer tipus de lletra. En
>  tots els casos sembla que el punt estiga massa baix, crec que hauria
>  d'anar al nivell de dalt de les lletres minúscules baixes. Ull! No
>  tinc N.P.I. de tipografia, és tot dels docs anteriors. Au!

Bé, mirant els exemples que has enviat, supose que el més fàcil serà
dir-li a Daff que es fixe en aquests docuemnts i intente fer-ho paregut.
Sabeu on es pot trobar informació més precisa sobre tot això?

Moltes gràcies Ivan!
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: