[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Font amb ldot (L·)Hola gent,

Dafydd Harries ha afegit el caràcter ldot que ens feia falta a Bitstream
vera a la seua font "Olwen".

http://muse.19inch.net/~daf/olwen/olwen-ldot-1.png

La veieu bé, o li suggeririeu algun canvi?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: