[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sympaFitxer: sympa_3.4.4.1-1_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 91 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated# sympa (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sympa_3.4.4.1-1_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-10 21:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:57GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:3
msgid "Welcome to the new Sympa configuration"
msgstr "Benvingut a la nova configuració del Sympa"

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"Please note that these options will only be asked to you the first time "
"around and only new options will show during future upgrades."
msgstr "Recordeu que aquestes qüestions només apareixen a la configuració inicial, i que en les futures actualitzacions només apareixeran les noves opcions."

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"From now on, this package provides WWSympa which is a complete Web interface "
"for administrating mailing lists and managing user subscription. You will be "
"proposed to configure WWSympa further in this setup program."
msgstr "Aquest paquet proveeix del WWSympa, que permet administrar les llistes de correu i la subscripció d'usuaris via una interfície web. La configuració de WWSympa la podreu realitzar en una etapa posterior d'aquest programa d'instal·lació."

#. Choices
#: ../templates:13
msgid ""
"Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, English, Estonian, Finnish, "
"French, German, Hungrian, Italian, Polish, Romanian, Spanish"
msgstr "Xinès Simplificat, Xinès Tradicional, Txec, Anglès, Estonià, Finlandès, Francès, Alemany, Hongarès, Italià, Polonès, Romanès, Espanyol"

#. Description
#: ../templates:15
msgid "What is your language?"
msgstr "En quin idioma us expresseu habitualment?"

#. Description
#: ../templates:19
msgid "What is the sympa hostname?"
msgstr "Quin és el nom de l'ordinador central del Sympa?"

#. Description
#: ../templates:19
msgid "This is the name of the machine or the alias you will use to reach sympa."
msgstr "Aquest nom de màquina, o àlies, s'utilitzarà per accedir al Sympa."

#. Description
#: ../templates:19
msgid " listhost.cru.fr"
msgstr " listhost.cru.fr"

#. Description
#: ../templates:19
msgid " Then, you will send your sympa commands to:"
msgstr "..Seguidament, enviareu les vostres ordres del Sympa a"

#. Description
#: ../templates:19
msgid " sympa@listhost.cru.fr"
msgstr " sympa@listhost.cru.fr"

#. Description
#: ../templates:32
msgid "What are the listmasters email addresses?"
msgstr "Quines són les adreces de correu electrònic dels gestors de llistes?"

#. Description
#: ../templates:32
msgid ""
"Listmasters are privileged people who administrate mailing lists (mailing "
"list superusers)."
msgstr "Els gestors de llistes són usuaris privilegiats que administren les llistes de correu (superusuaris de les llistes de correu)."

#. Description
#: ../templates:32
msgid "Please give listmasters email addresses separated by commas."
msgstr "Introduïu, separades per comes, les adreces de correu electrònic dels gestors de llistes."

#. Description
#: ../templates:32
msgid " postmaster@cru.fr, root@home.cru.fr"
msgstr " postmaster@cru.fr, root@home.cru.fr"

#. Description
#: ../templates:45
msgid "Do you want S/MIME authentication and encryption?"
msgstr "Voleu utilitzar l'autentificació i encriptació S/MIME?"

#. Description
#: ../templates:45
msgid ""
"S/MIME allows messages to be encrypted within a given list and also allows "
"users to be authenticated."
msgstr "El S/MIME permet encriptar els missatges i autentificar els usuaris d'una llista."

#. Description
#: ../templates:45
msgid ""
"This option works only if the `openssl' package is installed on your system. "
"Please first make sure you installed this package."
msgstr "Aquest opció només funciona si teniu instal·at el paquet `openssl'. Primer assegureu-vos d'haver instal·lat prèviament el paquet."

#. Description
#: ../templates:54
msgid "What is the password for the lists private keys?"
msgstr "Quina és la contrasenya per a les claus privades de les llistes?"

#. Description
#: ../templates:54
msgid "This password does protect the access to lists private keys."
msgstr "Aquesta contrasenya protegeix l'accés a les claus privades de les llistes."

#. Description
#: ../templates:54
msgid "Please note that you are not allowed to give an empty password."
msgstr "Recordeu que no està permès deixar la contrasenya buida."

#. Description
#: ../templates:61
msgid "Re-enter the password for the lists private keys for verification:"
msgstr "Per verificar la contrasenya per a les claus privades de les llistes reintroduïu-la."

#. Description
#: ../templates:68
msgid "Should lists home and spool directories be removed during the purge of sympa?"
msgstr "Voleu que durant la purga de sympa s'eliminin els directoris personals i de gestió de cues?"

#. Description
#: ../templates:68
msgid ""
"The lists home directory (/var/lib/sympa) contains the mailing lists "
"configurations and S/MIME user certificates (when sympa is configured for "
"using S/MIME encryption and authentication). The spool directory (/var/spool/"
"sympa) contains various queue directories."
msgstr "El directori personal de les llistes (/var/lib/sympa) conté les configuracions de les llistes de correu i els certificats d'usuari S/MIME (quan el sympa estigui configurat per utilitzar encriptació i autentificació S/MIME). El directori de gestió de cues (/var/spool/sympa) conté varis directoris de cues."

#. Description
#: ../templates:68
msgid ""
"The lists home directory may also contains mailing list archives if you "
"decided to keep them when you uninstalled the `wwsympa' package."
msgstr "El directori personal de les llistes de correu també pot contenir fitxers de les llistes de correu en cas que optéssiu per mantenir-los en la deinstal·lació del paquet `wwsympa'."

#. Description
#: ../templates:68
msgid "Note that if those directories are empty, they will be automatically removed."
msgstr "Recordeu que els directori es suprimiran automàticament en cas d'estar buits."

#. Description
#: ../templates:68
msgid ""
"Please chose whether you want to remove lists home and spool directories "
"when running `dpkg --purge sympa'."
msgstr "Sel·leccioneu si al executar `dpkg --purge sympa' voleu eliminar els directoris personals de les llistes i de gestió de cues."

#. Description
#: ../templates:86
msgid "Do you want to store the subscription information in a database?"
msgstr "Voleu desar la informació de subscripció a una base de dades?"

#. Description
#: ../templates:86
msgid ""
"It is possible to store the subscription information in a database instead "
"of a simple text file, making accesses to user information much faster."
msgstr "Podeu emmagatzemar la informació de subscripció a una base de dades en comptes d'un fitxer de text, accelerant l'accés a la informació de l'usuari."

#. Description
#: ../templates:86
msgid ""
"Using a database is also mandatory when you want to use the WWSympa "
"administration interface."
msgstr "En cas de voler utilitzar la interfície d'administració de WWSympa haureu d'utilitzar, obligatòriament, una base de dades."

#. Choices
#: ../templates:95
msgid "PostgreSQL, MySQL"
msgstr "PostgreSQL, MySQL"

#. Description
#: ../templates:97
msgid "What type of database are you using?"
msgstr "Qui tipus de base de dades esteu utilitzant?"

#. Description
#: ../templates:97
msgid "This package only supports MySQL and PostGreSQL database management systems."
msgstr "Aquest paquet només suporta els sistemes d'administració de base de dades de MySQL i PostGreSQL."

#. Default
#: ../templates:103
msgid "sympa"
msgstr "sympa"

#. Description
#: ../templates:104
msgid "What is the name of your Sympa database?"
msgstr "Quin és el nom de la base de dades del Sympa?"

#. Description
#: ../templates:109
msgid "What is the hostname where your database is running?"
msgstr "Quin és el nom de l'ordinador central on s'està executant la base de dades?"

#. Description
#: ../templates:109
msgid "Sympa is able to connect a local or a remote database."
msgstr "El Sympa es pot connectar a una base de dades remota i local."

#. Description
#: ../templates:109
msgid ""
"If you run the database on a local machine, please leave 'localhost' as the "
"hostname."
msgstr "Si executeu la base de dades en un ordinador local, deixeu el 'localhost' com a nom d'ordinador central."

#. Description
#: ../templates:109
msgid ""
"Make sure that you properly installed and configured a database server on "
"the host running the database. Database server packages are respectively "
"named `mysql-server' and `postgresql' for MySQL and PostgreSQL."
msgstr "Assegureu-vos que sigui correcta la instal·lació i configuració del servidor de bases de dades de l'ordinador executant la base de dades. Els paquets del servidor de base de dades de MySQL i PostgreSQL s'anomenen, respectivament, `mysql-server' i `postgresql'."

#. Description
#: ../templates:109
msgid ""
"Accesses to distant databases are achieved through TCP connections. If you "
"run the database on a distant machine, make sure you configured your "
"database server for TCP connections and you setup the right port."
msgstr "L'accés a base de dades remotes es realitza a través de connexions TCP. Si executeu la base de dades remotament, assegureu-vos que la base de dades accepti connexions TCP i que especifiqueu correctament el port en la vostra configuració."

#. Description
#: ../templates:125
msgid "What is the TCP port of your ${database} database server?"
msgstr "Quin és el port TCP el servidor de base de dades de ${database}?"

#. Description
#: ../templates:125
msgid ""
"This TCP port is used by the database server for distant database "
"connections."
msgstr "Aquest és el port de TCP que utilitza el servidor de base de dades per connexions remotes."

#. Description
#: ../templates:125
msgid ""
"You need to set up this parameter when the hostname is different from "
"`localhost'."
msgstr "Cal que especifiqueu aquest paràmetre en cas que el nom de l'ordinador central sigui diferent a `localhost'."

#. Description
#: ../templates:134
msgid "What is the password of the database user sympa?"
msgstr "Quina és la contrasenya de l'usuari sympa de la base de dades?"

#. Description
#: ../templates:134
msgid ""
"This password is used by the user sympa to connect to the subscribers "
"database."
msgstr "Aquesta contrasenya l'utilitza l'usuari sympa per connectar-se a la base de dades de subscriptors."

#. Description
#: ../templates:134
msgid ""
"You can leave this field blank if you don't want authenticated accesses to "
"databases."
msgstr "Si no voleu autentificar-vos a la base de dades podeu deixar aquest camp buit."

#. Description
#: ../templates:143
msgid "Re-enter user sympa password for verification:"
msgstr "Reintroduïu la contrasenya de l'usuari sympa per verificar-la."

#. Description
#: ../templates:143
msgid "Please enter the same password again to verify you have typed it correctly."
msgstr "Introduïu de nou la mateixa contrasenya per verificar que l'heu escrit correctament, si us plau."

#. Description
#: ../templates:149
msgid "Please enter special options for your database connections"
msgstr "Introduïu les opcions especials de les vostres connexions de base de dades."

#. Description
#: ../templates:149
msgid ""
"Special options are extra configuration parameters that could be required by "
"database connections in some cases."
msgstr "Les opcions especials són paràmetres de configuració extres que es poden necessitar, en alguns casos, per a les connexions a la base de dades."

#. Description
#: ../templates:149
msgid "Example:"
msgstr "Exemple:"

#. Description
#: ../templates:149
msgid " mysql_read_default_file=/home/joe/my.cnf"
msgstr " mysql_read_default_file=/home/joe/my.cnf"

#. Description
#: ../templates:149
msgid ""
"You can leave the field blank if the database connections don't need any "
"special options."
msgstr "Podeu deixar aquest camp buit si les connexions a la base de dades no precisen de cap opció especial."

#. Description
#: ../templates:163
msgid "Have you already configured your Sympa database?"
msgstr "Ja heu configurat la vostra base de dades del Sympa?"

#. Description
#: ../templates:163
msgid ""
"If you are upgrading, or have already configured your database for use with "
"Sympa for any other reason, you'll want to set this to `Yes'."
msgstr "Si esteu actualitzant la base de dades, o ja la teniu configurada perquè l'utilitzi Sympa per qualsevol altra raó, cal que especifiqueu `Si' en aquesta opció."

#. Description
#: ../templates:163
msgid ""
"If you want your database to be automatically created by this setup program "
"or if you want to reconfigure you database, set this to `No'."
msgstr "Si voleu que aquest programa de configuració creï automàticament la base de dades, o reconfigurar la base de dades, cal que especifiqueu `No' a aquesta opció."

#. Description
#: ../templates:163
msgid ""
"If this is the first time you configure Sympa for using a database, you may "
"want to import you old list subscriber files in to the database. For that "
"purpose, this package includes a script called `load_subscribers.pl', which "
"can be found in /usr/share/doc/sympa/examples/script."
msgstr "Si aquesta és la primera vegada que configureu el Sympa perquè utilitzi una base de dades, segurament voldreu importar l'antiga llista de subscriptors. Per dur-ho a terme, aquest paquet inclou una seqüència anomenada `load_subscribers.pl', que podeu trobar a /usr/share/doc/sympa/examples/script."

#. Description
#: ../templates:177
msgid "What is your ${database} database admin password?"
msgstr "Quina és la contrasenya de l'administrador de la base de dades ${database}?"

#. Description
#: ../templates:177
msgid ""
"Enter the password for your administrator to access the database account. "
"This is most likely not the same password that sympa will use."
msgstr "Per accedir al compte de la base de dades introduïu la contrasenya de l'administrador. Aquesta contrasenya no és la mateixa que utilitzarà el sympa."

#. Description
#: ../templates:177
msgid ""
"The administrator user for PostgreSQL and MySQL is respectively `postgres' "
"and `root'."
msgstr "Els usuaris administradors de PostgreSQL i MySQL són, respectiviament, `postgres' i `root'."

#. Description
#: ../templates:187
msgid "Should the database be removed during the purge of sympa?"
msgstr "Voleu que s'elimini la base de dades durant la purga de sympa?"

#. Description
#: ../templates:187
msgid ""
"Please chose whether you want to remove the Sympa subscriber database when "
"running `dpkg --purge sympa'."
msgstr "Sel·leccioneu si voleu eliminar la base dades de subscriptors de Sympa quan s'executi `dpkg --purge sympa'."

#. Description
#: ../templates:194
msgid "Do you want WWSympa to be installed?"
msgstr "Voleu instal·lar el WWSympa?"

#. Description
#: ../templates:194
msgid ""
"WWSympa is a powerful Web interface for both administrating Sympa mailing "
"lists and managing user subscriptions."
msgstr "El WWSympa és una interfície web molt potent per administrar les llistes de correu de Sympa i gestionar les subscripcions dels usuaris."

#. Description
#: ../templates:194
msgid ""
"This interface does not run without a RDBMS. So, if you did not configure "
"Sympa for using a database, you will have to reconfigure Sympa."
msgstr "La interfície no s'executa sense una RDBMS. En cas de no configurar el Sympa perquè utilitzi una base de dades, haureu de reconfigurar el Sympa."

#. Description
#: ../templates:194
msgid "Once installed, you will be able to access WWSympa at the following address:"
msgstr "Un cop instal·lat, podeu accedir al WWSympa a través de la següent adreça:"

#. Description
#: ../templates:194
msgid " ${url}"
msgstr " ${url}"

#. Description
#: ../templates:209
msgid "internal use only"
msgstr "únicament d'ús intern"

#. Description
#: ../templates:209
msgid "This template is never shown to the user and does not require translation."
msgstr "Aquesta plantilla no es mostra mai a l'usuari i no cal traduir-la."

#. Choices
#: ../templates:214
msgid "Apache, Apache-SSL, Other"
msgstr "Apache, Apache-SSL, Altres"

#. Description
#: ../templates:216
msgid "What type of Web Server are you running?"
msgstr "Quin tipus de servidor de pàgines web utilitzeu?"

#. Description
#: ../templates:221
msgid "Do you want WWSympa to run with FastCGI?"
msgstr "Voleu que el WWSympa s'executi amb FastCGI?"

#. Description
#: ../templates:221
msgid ""
"FastCGI is an Apache module that makes WWSympa run much faster. This option "
"will be activated only if the `libapache-mod-fastcgi' package is installed "
"on your system. Please first make sure you installed this package."
msgstr "El FastCGI és una mòdul d'Apache que fa que el WWSympa s'executi més ràpid. Aquesta opció només s'activarà en cas de tenir instal·lat l paquet `libapache-mod-fastcgi'. Primer assegureu-vos que heu instal·lat aquest paquet, si us plau."

#. Description
#: ../templates:230
msgid "Do you want the Web server configuration to be modified?"
msgstr "Voleu que es modifiqui la configuració del servidor de pàgines web?"

#. Description
#: ../templates:230
msgid ""
"This configuration program is able to automatically configure your Web "
"server so that you can directly access WWSympa once installed."
msgstr "Aquest programa de configuració pot configurar automàticament el servidor de pàgines web, d'aquesta manera podeu accedir directament al WWSympa un cop insta·lat."

#. Description
#: ../templates:230
msgid ""
"If you want to modify the Web server configuration yourself, set this to "
"`No'."
msgstr "Si voleu modificar manualment la configuració del servidor de pàgines web, especifiqueu `No' a aquesta opció."

#. Description
#: ../templates:240
msgid "Do you want the Web server to be restarted after installation?"
msgstr "Voleu que el servidor de pàgines web es reiniciï després de la instal·lació?"

#. Default
#: ../templates:244
msgid "Mailing Lists Service"
msgstr "Servei de llistes de correu"

#. Description
#: ../templates:245
msgid "What is the title of the mailing lists service?"
msgstr "Quin és el títol del servei de llistes de correu?"

#. Description
#: ../templates:245
msgid ""
"Please give the name of the mailing lists service. This title will appear in "
"the Title section of WWSympa."
msgstr "Especifiqueu el nom del servei de les llistes de correu, si us plau. Aquest títol apareixerà a la secció Títol del WWSympa."

#. Default
#: ../templates:251
msgid "localhost"
msgstr "localhost"

#. Description
#: ../templates:252
msgid "What is the domain of HTTP cookies?"
msgstr "Quin és el domini de les galetes de HTTP?"

#. Description
#: ../templates:252
msgid ""
"If beginning with a dot ('.'), cookie is available within the specified "
"Internet domain, otherwise for the specified host."
msgstr "Si la galeta comença amb un punt ('.') està disponible pel domini d'internet especificat, si no per a l'ordinador especificat."

#. Description
#: ../templates:252
msgid ""
"Example:\n"
" cru.fr, cookie is available for host `cru.fr'\n"
" .cru.fr, cookie is avaible for any host within the `cru.fr' domain"
msgstr ""
"Exemple:\n"
" cru.fr, la galeta està disponible per a l'ordinador central `cru.fr'\n"
" .cru.fr, la galeta està disponible per a qualsevol ordinador central dins el domini `cru.fr'"

#. Description
#: ../templates:252
msgid ""
"Default is nice unless WWSympa's authentication process is shared with some "
"other applications on some other hosts."
msgstr "Per defecte és prioritat, si no és que l'autentificació de WWSympa es comparteix amb altres aplicacions d'altres ordinadors centrals."

#. Default
#: ../templates:265
msgid "30"
msgstr "30"

#. Description
#: ../templates:266
msgid "What is the lifetime of HTTP cookies? (in minutes)"
msgstr "Quin és el temps de vida màxim de les galetes de HTTP? (en minuts)"

#. Description
#: ../templates:271
msgid ""
"Should the web archives and the bounce directory be removed during the purge "
"of wwsympa?"
msgstr "Voleu que durant la purga del wwsympa s'eliminin els fitxers web i el directori de sortida?"

#. Description
#: ../templates:271
msgid ""
"If you used the default configuration, WWSympa web archives are located in /"
"var/lib/sympa/wwsarchive. The WWSympa bounce directory contains bounces (non-"
"delivery reports) and is set to /var/spool/sympa/wwsbounce by default."
msgstr "En la configuració per defecte els fitxers web del WWSympa estan ubicats a /var/lib/sympa/wwsarchive. El directori de sortida de WWSympa conté missatges de sortida(informes de no repartits) i per defecte està especificat a /var/spool/sympa/wwsbounce."

#. Description
#: ../templates:271
msgid ""
"Please chose whether you want to remove the web archives and the bounce "
"directory when running `dpkg --purge wwsympa'."
msgstr "Sel·leccioneu si voleu eliminar tots els fitxers web i el directori de sortida quan s'estigui executant `dpkg --purge wwsympa'."


Reply to: