[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://snortFitxer: snort_2.0.1-2_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 49 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# snort (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: snort_2.0.1-2_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-24 12:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:41GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Choices
#: ../snort.templates:3 ../snort-mysql.templates:3 ../snort-pgsql.templates:3
msgid "boot, dialup, manual"
msgstr "arrencada, marcatge directe, manual"

#. Description
#: ../snort.templates:5 ../snort-mysql.templates:5
msgid "When should Snort be started?"
msgstr "Quan s'hauria d'iniciar el Snort?"

#. Description
#: ../snort.templates:5 ../snort-mysql.templates:5 ../snort-pgsql.templates:5
msgid ""
"Snort can be started at boot time, when connecting to the net (good for "
"dialup hosts which use the ppp0 or ippp0 device) or only if you manually "
"start it via \"/usr/sbin/snort\"."
msgstr ""
"El Snort es pot iniciar a l'arrencada del sistema, quan el sistema es connecti "
"a la xarxa (útil pels ordinadors de marcatge que utilitzen els dispositiu ppp0 o "
"ippp0) o manualment via \"/usr/sbin/snort\"."

#. Description
#: ../snort.templates:13 ../snort-mysql.templates:13
msgid "On which interface Snort should listen? (only one!)"
msgstr "Quina interfície hauria d'escoltar el Snort? (només una!)"

#. Description
#: ../snort.templates:18
msgid "What address range should Snort consider to be local?"
msgstr "Quin rang d'adreces hauria de considerar local el Snort?"

#. Description
#: ../snort.templates:18
msgid ""
"You have to use CIDR form, i.e. 192.168.1.0/24 for a block of 256 IPs or "
"192.168.1.42/32 for just one.  Specify multiple addresses on a single line, "
"seperated by ',' (comma characters). No spaces allowed!"
msgstr ""
"Heu d'utilitzar el format CIDR, ex. 192.168.1.0/24 per un bloc de 256 IPs o "
"192.268.1.42/32 per únicament una.  Especifiqueu múltiples adreces separades per "
"',' (caràcters de coma) i en una sola línia. Els espais no estan permesos!"

#. Description
#: ../snort.templates:18 ../snort-mysql.templates:18
#: ../snort-pgsql.templates:18
msgid "If you want you can specify 'any', to not trust any side of the network."
msgstr "Per no confiar amb banda de la xarxa, podeu especificar 'any'."

#. Description
#: ../snort.templates:28 ../snort-mysql.templates:28
#: ../snort-pgsql.templates:28
msgid "Should I disable the promiscous mode?"
msgstr "S'hauria d'inhabilitar el mode promiscu?"

#. Description
#: ../snort.templates:28
msgid ""
"Disabling the promiscuous mode means that Snort will only see packets "
"addressed to its own interface. Enabling allows it to check every packet "
"that passes the ethernet even if it's a connection between two other "
"computers"
msgstr ""
"Si s'inhabilita el mode promiscu, el Snort únicament veurà els paquets "
"adreçats a la seva pròpia interfície. Cal que l'habiliteu per comprovar cada paquet "
"que passa per la xarxa ethernet, encara que sigui entre altres ordinadors."

#. Description
#: ../snort.templates:37 ../snort-mysql.templates:37
msgid "Should Snort's rules testing order be changed to Pass|Alert|Log?"
msgstr ""
"S'hauria de canviar l'ordre de comprovació de les regles del Snort per "
"Pass|Alert|Log?"

#. Description
#: ../snort.templates:37 ../snort-mysql.templates:37
msgid ""
"If you change Snort's rules testing order to Pass|Alert|Log, they will be "
"applied in Pass->Alert->Log order, instead of standard Alert->Pass->Log. "
"This will prevent people from having to make huge BPF command line arguments "
"to filter their alert rules."
msgstr ""
"Si canvieu l'ordre de comprovació de les regles del Snort per Pass|Alert|Log, "
"s'aplicaran en l'ordre Pass->Alert->Log, en compte del estàndard "
"Alert->Pass->Log. Aquesta opció permetrà que els usuaris no hagin d'utilitzar "
"una grna quantitat d'arguments de la línia d'ordres de BPF per filtrar les regles d'alerta."

#. Description
#: ../snort.templates:46 ../snort-mysql.templates:46
#: ../snort-pgsql.templates:46
msgid "Who should receive the daily statistic mails?"
msgstr "Qui hauria de rebre els missatges estadístics diaris?"

#. Description
#: ../snort.templates:50 ../snort-mysql.templates:50
#: ../snort-pgsql.templates:50
msgid "If you want to specify custom options to 'snort', please specify them here:"
msgstr "Si voleu definir opcions personalitzades del 'snort', feu-ho aquí:"

#. Description
#: ../snort.templates:55 ../snort-mysql.templates:55
#: ../snort-pgsql.templates:55
msgid "An alert needs to appear more than this times to go to the stats."
msgstr "Una alerta ha d'aparèixer més vegades per aparèixer a les estadístiques."

#. Description
#: ../snort.templates:59 ../snort-mysql.templates:106
msgid "You are running Snort manually."
msgstr "Esteu executant el Snort manualment."

#. Description
#: ../snort.templates:59 ../snort-mysql.templates:106
msgid ""
"Please restart Snort using:\n"
" /etc/init.d/snort restart\n"
"to let the settings take effect."
msgstr ""
"Per l'efectivitat dels canvis reinicieu el Snort utilitzant:\n"
" /etc/init.d/snort restart\b"

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:18
msgid "Please enter the address range that Snort will listen on."
msgstr "Introduïu el rang d'adreces que escoltarà el Snort."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:18
msgid ""
"You have to use CIDR form, i.e. 192.168.1.0/24 for a block of 256 IPs or "
"192.168.1.42/32 for just one. Specify multiple addresses on a single line "
"separated by ',' (comma characters), no spaces allowed!"
msgstr ""
"Heu d'utilitzar el format CIDR, ex. 192.168.1.0/24 per un bloc de 256 IPs o "
"192.268.1.42/32 per únicament una.  Especifiqueu múltiples adreces separades per "
"',' (caràcters de coma) i en una sola línia. Els espais no estan permesos!"

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:28
msgid ""
"Disabling the promiscuous mode means that Snort will only see packets "
"addressed to it's own interface. Enabling allows it to check every packet "
"that passes the ethernet even if it's a connection between two other "
"computers"
msgstr ""
"Si s'inhabilita el mode promiscu, el Snort únicament veurà els paquets "
"adreçats a la seva pròpia interfície. Cal que l'habiliteu per comprovar cada paquet "
"que passa per la xarxa ethernet, encara que sigui entre altres ordinadors."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:60
msgid "Do you want to set up a database for snort-mysql to log to?"
msgstr "Voleu configurar una base de dades perquè el snort-mysql hi registri dades?"

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:60
msgid ""
"You only need to do this the first time you install snort-mysql. Before you "
"go on, make sure you have (1) the hostname of a machine running a mysql "
"server set up to allow tcp connections from this host, (2) a database on "
"that server, (3) a username and password to access the database. If you "
"don't have _all_ of these, either select 'no' and run with regular file "
"logging support, or fix this first. You can always configure database "
"logging later, by reconfiguring the snort-mysql package."
msgstr ""
"Aquestes tasques només les heu de realitzar la primera vegada que instal·leu "
"el snort-mysql. Abans de continuar assegureu-vos de tenir"
"(1) el nom d'un servidor central on s'estigui executant mysql i "
"que permeti connexions tcp d'aquest ordinador. "
"(2) una base de dades en aquest servidor. "
"(3) un nom d'usuari i una contrasenya per accedir a la base de dades. "
"Si no teniu tots els elements de la llista, solucioneu-ho o seleccioneu l'opció "
"'no' i utilitzeu el suport tradicional de registre per fitxer. Posteriorment, sempre "
"podreu configurar el mode de registre reconfigurant el paquet snort-mysql."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:72 ../snort-pgsql.templates:72
msgid "Snort needs a configured database to log to."
msgstr "El Snort necessita una base de dades configurar per registrar-hi les dades."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:72
msgid ""
"Please create the database structure now, using the following command:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/contrib\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <user> -h <host> -p <databasename>\n"
"Filling in the correct values for the user, host, and database names. mysql "
"will prompt you for the password."
msgstr ""
"Creeu l'estructura de la base de dades utilitzant la següent ordre:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/contrib\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <usuari> -h <ordinador central> -p <nom base de dades>\n"
"Omplint correctament les dades de l'usuari, ordinador central i nom de la base de dades. El MySQL us demanarà la contrasenya."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:72 ../snort-pgsql.templates:72
msgid "After you created the database structure like this, press 'ok' to continue."
msgstr ""
"Un cop creada l'estructura de la base de dades segons el pas anterior, premeu 'd'acord' "
"per continuar."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:84
msgid "Please enter the hostname of the mysql database server to use."
msgstr "Introduïu el nom de l'ordinador central del servidor de base de dades de MySQL a utilitzar."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:84 ../snort-pgsql.templates:84
msgid ""
"Make sure it has been set up correctly, to allow incoming connections from "
"this host!"
msgstr ""
"Abans de permetre les connexions a aquest ordinador, assegureu-vos que s'hagi configurat "
"correctament."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:90 ../snort-pgsql.templates:90
msgid "Please enter the name of the database to use."
msgstr "Introduïu el nom de la base de dades a utilitzar."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:90 ../snort-pgsql.templates:90
msgid ""
"Make sure this database has been created, and your database user has write "
"access to the database."
msgstr "Assegureu-vos que la base de dades existeixi i que el vostre usuari hi tingui permís d'escriptura."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:96 ../snort-pgsql.templates:96
msgid "Please enter the name of the database user you want to use."
msgstr "Introduïu el nom de usuari de la base de dades que voleu utilitzar."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:96 ../snort-pgsql.templates:96
msgid "Make sure this user has been created, and has write access."
msgstr "Assegureu-vos que l'usuari està creat i té permís d'escriptura."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:101
msgid "Please enter the password for the database connection."
msgstr "Introduïu la contrasenya per a la connexió amb la base de dades."

#. Description
#: ../snort-mysql.templates:101
msgid "Please enter a password to connect to the SNORT Alert database."
msgstr "Introduïu la contrasenya per connectar-vos a la base de dades de d'alter del SNORT."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:5
msgid "When should snort be started?"
msgstr "Quan s'hauria d'iniciar el Snort?"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:13
msgid "On which interface snort should listen? (only one!)"
msgstr "Quina interfície hauria d'escoltar el Snort? (només una!)"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:18
msgid "Please enter the address range that snort will listen on."
msgstr "Introduïu el rang d'adreces que escoltarà el Snort."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:18
msgid ""
"You have to use CIDR form, i.e. 192.168.1.0/24 for a block of 256 IPs or "
"192.168.1.42/32 for just one. Specify multiple addresses on a single line, "
"separated by ',' (comma characters). No spaces allowed!"
msgstr ""
"Heu d'utilitzar el format CIDR, ex. 192.168.1.0/24 per un bloc de 256 IPs o "
"192.268.1.42/32 per únicament una.  Especifiqueu múltiples adreces separades per "
"',' (caràcters de coma) i en una sola línia. Els espais no estan permesos!"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:28
msgid ""
"Disabling the promiscuous mode means that snort will only see packets "
"addressed to it's own interface. Enabling allows it to check every packet "
"that passes the ethernet even if it's a connection between two other "
"computers"
msgstr ""
"Si s'inhabilita el mode promiscu, el Snort únicament veurà els paquets "
"adreçats a la seva pròpia interfície. Cal que l'habiliteu per comprovar cada paquet "
"que passa per la xarxa ethernet, encara que sigui entre altres ordinadors."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:37
msgid "Should snort's rules testing order be changed to Pass|Alert|Log?"
msgstr ""
"S'hauria de canviar l'ordre de comprovació de les regles del Snort per "
"Pass|Alert|Log?"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:37
msgid ""
"If you change snort's rules testing order to Pass|Alert|Log, they will be "
"applied in Pass->Alert->Log order, instead of standard Alert->Pass->Log. "
"This will prevent people from having to make huge BPF command line arguments "
"to filter their alert rules."
msgstr ""
"Si canvieu l'ordre de comprovació de les regles del Snort per Pass|Alert|Log, "
"s'aplicaran en l'ordre Pass->Alert->Log, en compte del estàndard "
"Alert->Pass->Log. Aquesta opció permetrà que els usuaris no hagin d'utilitzar "
"una grna quantitat d'arguments de la línia d'ordres de BPF per filtrar les regles d'alerta."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:59
msgid "Do you want to set up a database for snort-pgsql to log to ?"
msgstr "Voleu configurar una base de dades perquè el snort-pgsql hi registri dades?"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:59
msgid ""
"You only need to do this the first time you install snort-pgsql. Before you "
"go on, make sure you have the following things at hand: - The hostname of a "
"machine running a pgsql server, set up to allow TCP\n"
"  connections to the database (from this host).\n"
"- A database on the database server - A username and password for a user "
"that has write access to this database. If you don't have _all_ of these, "
"either select 'no' and run with regular file logging support, or fix this "
"first. You can always configure database logging later, by reconfiguring the "
"snort-pgsql package."
msgstr "Aquestes tasques només les heu de realitzar la primera vegada que instal·leu el snort-mysql. Abans de continuar assegureu-vos de tenir(1) el nom d'un servidor central on s'estigui executant el servidor de PgSQL i que permeti connexions tcp d'aquest ordinador. (2) una base de dades en aquest servidor. (3) un nom d'usuari i una contrasenya per accedir a la base de dades. Si no teniu tots els elements de la llista, solucioneu-ho o seleccioneu l'opció 'no' i utilitzeu el suport tradicional de registre per fitxer. Posteriorment, sempre podreu configurar el mode de registre reconfigurant el paquet snort-pgsql."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:72
msgid ""
"Please create the database structure now, using the following command:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/contrib\n"
" zcat create_postgresql.gz | psql -u <user> -h <host> <databasename>\n"
"Filling in the correct values for the user, host, and database names. The "
"pgsql tool will prompt you for the password."
msgstr ""
"Creeu l'estructura de la base de dades utilitzant la següent ordre:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/contrib\n"
" zcat create_postgresql.gz | pgsql -u <usuari> -h <ordinador central> <nom base de dades>\n"
"Omplint correctament les dades de l'usuari, ordinador central i nom de la base de dades. El PgSQL us demanarà la contrasenya."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:84
msgid "Please enter the hostname of the pgsql database server to use."
msgstr "Introduïu el nom de l'ordinador central del servidor de base de dades de PgSQL a utilitzar."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:101
msgid "Please enter the password for the database connection"
msgstr "Introduïu la contrasenya per la connexió amb la base de dades."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:101
msgid "Please enter a password to connect to the SNORT Alert database"
msgstr "Introduïu la contrasenya per la connexió a la base dades d'alerta de l'Stnort"

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:106
msgid "You are running snort manually."
msgstr "Esteu executant el Snort manualment."

#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:106
msgid ""
"Please restart snort using:\n"
" /etc/init.d/snort restart\n"
"to let the settings take effect."
msgstr ""
"Per l'efectivitat dels canvis reinicieu el Snort utilitzant:\n"
" /etc/init.d/snort restart\b"


Reply to: