[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://smb2wwwFitxer: smb2www_980804-21_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 22 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated# smb2www (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: smb2www_980804-21_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-25 16:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:37GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:3
msgid "smb2www is DISABLED by default"
msgstr "El smb2www està inhabilitat per defecte"

#. Description
#: ../templates:3
msgid "If enabled, by default smb2www will allow anyone to browse your network."
msgstr "El smb2www habilitat permet, per defecte, que qualsevol persona navegui per la vostra xarxa."

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"Probably this is not what you want to happen. Please modify your web server "
"configuration to suit. Please read /usr/share/doc/smb2www/index.html for "
"more information (Especially FAQ 4) on how to do this for Apache."
msgstr "Segurament no és la situació que us interessa. Per arreglar-ho modifiqueu la configuració del vostre servidor web. Per a més informació sobre la configuració de l'Apache feu una ullada a /usr/share/doc/smb2www/index.html (especialment a les PMF)."

#. Description
#: ../templates:14
msgid "Do you want to enable smb2www?"
msgstr "Voleu habilitar el smb2www ?"

#. Description
#: ../templates:14
msgid "Turn this option on if you want to enable smb2www."
msgstr "Activeu aquesta opció si voleu habilitar el smb2www."

#. Description
#: ../templates:14
msgid ""
"Note that you can enable smb2www at any time by running\n"
"  dpkg-reconfigure smb2www\n"
"command."
msgstr ""
"Recordeu que en qualsevol moment podeu habilitar el smb2www executant\n"
"l'ordre   dpkg-reconfigure smb2www."

#. Description
#: ../templates:24
msgid "Which server shall I use as master browser ?"
msgstr "Quin servidor s'ha d'utilitzar com a navegador mestre?"

#. Description
#: ../templates:24
msgid ""
"Please enter name of the server which will be used by smb2www as a master "
"browser"
msgstr "Introduïu el nom del servidor que el smb2www utilitzarà com a navegador principal"

#. Choices
#: ../templates:30
msgid "English, Dutch, Finnish, Polish"
msgstr "anglès, holandès, finès, polonès"

#. DefaultChoice
#: ../templates:31
msgid "English"
msgstr "Anglès"

#. Description
#: ../templates:32
msgid "Which language would you like to use with smb2www ?"
msgstr "Quin idioma voleu utilitzar amb el smb2www ?"

#. Description
#: ../templates:32
msgid ""
"Smb2www can generate its HTML pages in one of these languages:\n"
" English\n"
" Dutch\n"
" Finnish\n"
" Polish"
msgstr ""
"El smb2www pot generar les seves pàgines HTML en qualsevol dels idiomes següents:\n"
" Anglès\n"
" Holandès\n"
" Finès\n"
" Polonès"

#. Description
#: ../templates:32
msgid "Please choose one of them."
msgstr "Seleccioneu-ne un."

#. Description
#: ../templates:44
msgid "This is an internal option"
msgstr "Aquesta opció és interna"

#. Description
#: ../templates:44
msgid ""
"If you see this text while configuring the package, please file a bug report "
"against smb2www."
msgstr ""
"Si veieu aquest text durant el procés de configuració del paquet introduïu un informe "
"d'error del smb2www."

#. Description
#: ../templates:51
msgid "Do you want to install new version of config file?"
msgstr "Voleu instal·lar una nova versió del fitxer de configuració?"

#. Description
#: ../templates:51
msgid ""
"Current smb2www configuration file `/etc/smb2www/smb2www.conf' contains some "
"variables (e.g. `bindir'), which sometimes needs to be changed on package "
"upgrade, and some variables (like `masterbrowser'), which shouldn't."
msgstr ""
"La configuració actual del smb2www `/etc/smb2www/smb2www.conf' conté "
"algunes variables (ex. `bindir') que algunes vegades cal canviar arran de "
"l'actualització del paquet, d'altres no (ex `masterbrowser')."

#. Description
#: ../templates:51
msgid ""
"It's very hard to maintain such file, so for better management of smb2www "
"upgrades, the file has been split into two files: `/usr/share/smb2www/"
"smb2www.default' and `/etc/smb2www/smb2www.conf'. The former will be "
"overwritten on each upgrade, the latter - will not. Variables defined in the "
"latter file will override variables defined in the former."
msgstr ""
"El fitxer s'ha dividit en dos fitxers: /usr/share/smb2www/smb2www.default' i "
" `/etc/smb2www/smb2www.conf' arran de la dificultat de gestionar-lo i per "
"millorar la gestió de les actualitzacions del smb2www."

#. Description
#: ../templates:51
msgid ""
"Your current smb2www config file will be saved as\n"
" `/etc/smb2www/smb2www.conf.saved_by_postinst'"
msgstr ""
"Els fitxer de configuració actual del smb2www es desarà com a\n"
"`/etc/smb2www/smb2www.conf.saved_by_postinst'"

#. Description
#: ../templates:51
msgid ""
"If you don't choose this option, smb2www probably will not work. In that "
"case please compare your config file with `/usr/share/smb2www/smb2www."
"default', and adjust it as needed."
msgstr "Si no trieu aquesta opció, el smb2www probablement no funcionarà. Si es produeix aquesta situació, compareu-lo i ajusteu-lo segons el de /usr/share/smb2www/smb2www.default'."


Reply to: