[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sambaFitxer: samba_3.0.0beta2-1_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 31 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# samba (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba_3.0.0beta2-1_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-02 21:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:24GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid "Character Set for Unix filesystem"
msgstr "Joc de caràcters pel sistema de fitxers de Unix"

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid ""
"You currently have a \"character set\" configured in your smb.conf. In "
"Samba 3.0, this option is replaced by a new option, \"unix charset\". Please "
"specify the character set you wish to use for theis new option, which "
"controls how Samba interprets filenames on the file system."
msgstr "El fitxer smb.conf actual té configurat un \"character set\". En la versió 3.0 de Samba, aquest opció es reemplaça per l'opció \"unix charset\". Especifiqueu el joc de caràcters que voleu utilitzar per a aquesta nova opció que controla el mode que el Samba interpreta els noms de fitxers del sistema de fitxers."

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid "If you leave this option blank, your smb.conf will not be changed."
msgstr "Si deixeu aquesta opció en blanc no es modificarà el smb.conf."

#. Description
#: ../samba-common.templates:13
msgid "Character Set for DOS clients"
msgstr "Joc de caràcters pels clients DOS"

#. Description
#: ../samba-common.templates:13
msgid ""
"You currently have a \"client code page\" set in your smb.conf. In Samba "
"3.0, this option is replaced by the option \"dos charset\". Please specify "
"the character set you wish to use for this new option. In most cases, the "
"default chosen for you will be sufficient. Note that this option is not "
"needed to support Windows clients, it is only for DOS clients. If you leave "
"this option blank, your smb.conf will not be changed."
msgstr "El fitxer smb.conf actual té configurat un \"client code page\". En la versió 3.0 de Samba, aquest opció es reemplaça per l'opció \"dos charset\". L'opció per defecte és suficient en la majoria del casos. Recordeu que aquesta opció no és necessària pel suport dels clients de Windows, només és pels clients de DOS. Si deixeu aquesta opció en blanc no es canviarà el smb.conf."

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Voleu modificar el smb-conf perquè utilitza els paràmetres de configuració del WINS del DHCP?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr "Si el vostre ordinador obté la informació referent a la IP a través d'un servidor de DHCP, aquest també li donarà informació sobre els servidors de WINS (\"servidors de nom de NetBIOS\") presents a la xarxa. Aquesta opció precisa d'una modificació del fitxer smb.conf per tal que els paràmetres de WINS obtinguts a través del DHCP s'obtinguin a través de la lectura de /etc/samba/dhcp.conf"

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid ""
"You must have the dhcp3-client package installed to take advantage of this "
"feature."
msgstr ""
"Per beneficiar-vos d'aquesta característica cal que tingueu instal·lat "
"el paquet dhcp3-client."

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid "Configure smb.conf through debconf?"
msgstr "Voleu configurar el smb.conf a través del debconf?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd.) Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse debconf and "
"require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
msgstr ""
"La resta de la configuració del Samba tracta amb qüestions que afecten "
"els paràmetres del fitxer de configuració els programes de Samba "
"/etc/samba/smb.conf. La versió actual del smb.conf conté una línia "
"'include' o una opció que abarca múltiples línies que podria confondre "
"al debconf i precisa de la seva edició manual per poder-lo fer funcionar de nou."

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid ""
"If you don't use debconf to configure smb.conf, you will have to handle any "
"configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
"periodic configuration enhancements. Therefore, use of debconf is "
"recommended if possible."
msgstr ""
"Si no utilitzeu el debconf per configurar el smb.conf, haureu de gestionar manualment "
"qualsevol canvi de la configuració, i no us podreu beneficiar de les millores. La "
"seva utilització és recomenable en cas que sigui possible."

#. Description
#: ../samba-common.templates:52
msgid "Workgroup/Domain Name?"
msgstr "Grup de treball/nom del domini?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:52
msgid ""
"This controls what workgroup your server will appear to be in when queried "
"by clients. Note that this parameter also controls the Domain name used with "
"the security=domain setting."
msgstr ""
"Aquesta opció defineix en quin grup de treball apareixerà el vostre servidor "
"quan ho consultin els clients. Recordeu que aquest paràmetre també controla "
"el nom de domini utilitzat pel paràmetre de configuració security=domain."

#. Description
#: ../samba-common.templates:60
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Voleu utilitzar l'encriptació de contrasenyes?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:60
msgid ""
"Recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry. It is recommended that you use encrypted "
"passwords. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file "
"and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd "
"command."
msgstr ""
"Els clients de Windows més recents es comuniquen amb els servidors de "
"Samba utilitzant contrasenyes encriptades. Si voleu utilitzar contrasenyes "
"amb text pla, haureu de modificar el vostre registre de Windows. És recomanable "
"utilitzar contrasenyes encriptades. Si ho feu, assegureu-vos de tenir un fitxer "
"/etc/samba/smbpasswd vàlid i que hi especifiqueu la contrasenya de cada usuari "
"utilitzant l'ordre smbpasswd."

#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Es crea la base de dades de contrasenyes de Samba, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually (by you or the user) "
"by running smbpasswd, and you must arrange to keep it up-to-date in the "
"future. If you do not create it, you will have to reconfigure samba (and "
"probably your client machines) to use plaintext passwords. See /usr/share/"
"doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more "
"details."
msgstr ""
"El Samba s'ha de configurar perquè utilitzi contrasenyes encriptades per tal que "
"sigui compatible amb la majoria de versions de Windows per defecte. Això implica "
"que les contrasenyes d'usuari s'emmagatzemin a un fitxer diferent del /etc/passwd. "
"Aquest fitxer es pot crear automàticament, però les contrasenyes s'han "
"d'afegir manualment (per vós o per l'usuari) executant l'ordre smbpasswd i cal "
"que us organitzeu per tenir-lo actualitzat en un futur. Si no el creeu, haureu de "
"reconfigurar el Samba (i probablement els vostres ordinadors clients) per tal "
"que utilitzin contrasenyes de text pla. Per més informació feu una ullada a "
"/usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html del paquet "
"samba-doc."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid "Samba's log files have moved."
msgstr "S'han desplaçat els fitxers de registre de Samba."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid ""
"Starting with the first packages of Samba 2.2 for Debian the log files for "
"both Samba daemons (nmbd and smbd) are now stored in /var/log/samba/. The "
"names of the files are log.nmbd and log.smbd, for nmbd and smbd respectively."
msgstr "Els fitxers de registre dels dos dimonis de Samba (nmbd i smbd) es desen a /var/log/samba des de la primera versió dels paquets de Samba 2.2 per Debian. Els noms dels fitxers són, respectivament, log.nmbd i log.smbd."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid ""
"The old log files that were in /var/log/ will be moved to the new location "
"for you."
msgstr "Els fitxers de registre antics que estaven a /var/log/ es desplacen a la nova ubicació."

#. Description
#: ../samba.templates:28
msgid "Running nmbd from inetd is no longer supported"
msgstr "L'execució del nmbd a través del inetd ja no estarà suportada."

#. Description
#: ../samba.templates:28
msgid ""
"Your system was previously configured to start nmbd and smbd from inetd. As "
"of version 2.999+3.0.alpha20-4, nmbd will no longer be started from inetd. "
"If you have modified your /etc/init.d/samba startup script, you may need to "
"adjust it by hand now so that nmbd will start."
msgstr ""
"El vostre sistema estava prèviament configurat perquè inicies el nmbd i el smbd "
"a través del inetd. A partir de la versió 2.999+3.0alpha20-4 el nmbd no es pot "
"iniciar a través del inetd. Si heu modificat la seqüència d'arrencada /etc/init.d/samba, "
"l'haureu de modificar manualment per tal que s'iniciï com a dimoni."

#. Choices
#: ../samba.templates:36
msgid "daemons, inetd"
msgstr "dimonis, inetd"

#. Description
#: ../samba.templates:38
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Com voleu executar el Samba?"

#. Description
#: ../samba.templates:38
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"El dimoni de Samba pot executar-se com un dimoni normal o des del inetd. "
"És recomanable executar-lo com un dimoni."

#. Description
#: ../samba.templates:45
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Es desplaça etc/samba/smbpasswd a /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Description
#: ../samba.templates:45
msgid ""
"Samba 3.0 introduces a newer, more complete SAM database interface which "
"supersedes the /etc/samba/smbpasswd file. Would you like your existing "
"smbpasswd file to be migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb for you? If you "
"plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead, you should answer 'no' "
"here."
msgstr ""
"El Samba 3.0 introdueix una interfície de base de dades de SAM més nova i completa "
"que reemplaça el fitxer /etc/samba/smbpassd. Voleu que es migri el fitxer smbpasswd a "
"/var/lib/samba/passdb.tdb? Si la vostra intenció és utilitzar un altre pdb (ex, LDAP), "
"haurieu de respondre 'no' aquí."

#. Description
#: ../swat.templates:3
msgid "Your smb.conf will be re-written!"
msgstr "El vostre smb.conf es reescriurà"

#. Description
#: ../swat.templates:3
msgid ""
"SWAT will rewrite your smb.conf file. It will rearrange the entries and "
"delete all comments, include= and copy= options. If you have a carefully "
"crafted smb.conf then back it up or don't use SWAT!"
msgstr "El SWAT reescriurà el vostre fitxer smb.conf. Reorganitzarà les entrades i suprimirà els comentaris i les opcions include= i copy=. Si teniu un smb.conf molt elaborat feu una còpia de seguretat o no utilitzeu el SWAT."


Reply to: