[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mysql-dfsg



Fitxer: mysql-dfsg_4.0.13-3_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 27 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# mysql-dfsg (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-dfsg_4.0.13-3_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-04-06 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:20GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:3
msgid "Important note for NIS/YP users!"
msgstr "Nota important pels usuaris de NIS/YP"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:3
msgid ""
"To use mysql you must install an equivalent user and group to the following "
"and ensure yourself that /var/lib/mysql has the right permissions."
msgstr "Per utilitzar la base de dades de MySQL heu d'afegir un usuari i grup equivalent al següent i assegurar-vos que el directori /var/lib/mysql tingui els permisos correctes."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:3
msgid "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"
msgstr "/etc/passwd:   mysql:x:100:101:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:3
msgid "/etc/group:    mysql:x:101:"
msgstr "/etc/group:    mysql:x:101:"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:3
msgid "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"
msgstr "/var/lib/mysql:  drwxr-xr-x  mysql  mysql"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid "security and update notice"
msgstr "Avís de seguretat i actualització"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid "Please read: http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";
msgstr "Feu una ullada al document: http://www.mysql.com/doc/en/Upgrade.html";

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid "Please run mysql_fix_privilege_tables !"
msgstr "Executeu mysql_fix_privilege_tables"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid ""
"MySQL will only install if you have a NON-NUMERIC hostname that is "
"resolvable via the /etc/hosts file. E.g. if the \"hostname\" command returns "
"\"myhostname\" then there must be a line like \"10.0.0.1 myhostname\"."
msgstr "El MySQL només s'instal·la en cas de tenir un nom d'ordinador central que no sigui numèric i que es pugui resoldre a través del fitxer /etc/hosts. Ex. si l'ordre \"hostname\" retorna \"myhostname\", llavors hi ha d'haver una línia com la següent \"10.0.0.1 myhostname\"."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid ""
"A new mysql user \"debian-sys-maint\" will be created. He is used in the "
"start/stop and cron scripts. Don't delete him."
msgstr ""
"Es crea un nou usuari de mysql \"debian-sys-maint\". S'utilitza per les seqüències "
"d'inicialització i aturada del cron, no el suprimiu."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid ""
"Please remember to set a PASSWORD for the MySQL root user! If you use a /"
"root/.my.cnf, always write the \"user\" and the \"password\" lines in there, "
"never only the password! See /usr/share/doc/mysql-server/README.Debian for "
"more information."
msgstr "Recordeu posar una contrasenya al superusuari del MySQL. Si utilitzeu un fitxer /root/.my.cnf, escriviu sempre allà les línies \"user\" i \"password\".; mai només la contrasenya. Per a més informació feu una ullada a /usr/share/doc/mysql-server/README.Debian."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid ""
"Networking is disabled by default for security reasons. You can enable it by "
"commenting out the skip-networking option in /etc/mysql/my.cnf."
msgstr "La xarxa està inhabilitada per defecte per a raons de seguretat. La podeu habilitar descomentant l'opció de skip-networking del fitxer /etc/mysql/my.cnf."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid ""
"I will ensure secure permissions of /var/lib/mysql by replacing GIDs other "
"than root and mysql with mysql."
msgstr ""
"S'asseguren els permisos de seguretat de /var/lib/mysql canviant a mysql tots els GIDs "
"diferents a root i mysql."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:16
msgid "Instructions how to enable SSL support are in /usr/share/doc/mysql-server/"
msgstr "Per habilitar el suport de SSL podeu seguir les instruccions de /usr/share/doc/mysql-server/"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:43
msgid "mysql_fix_privileges_tables will be executed"
msgstr "s'executa mysql_fix_privileges_tables"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:43
msgid ""
"The latest MySQL versions have an enhanced, more fine grained, privilege "
"system. To make use of it, some new fields must be added to the tables in "
"the \"mysql\" database. This is done by the mysql_fix_privilege_tables "
"script during this upgrade regardless of if the server is currently running "
"or not!"
msgstr ""
"Les últimes versions de MySQL tenen un sistema de privilegis més elaborat. "
"Per utilitzar-lo cal afegir nous camps a les taules de la base de dades \"mysql\". "
"Aquesta tasca la realitza la seqüència mysql_fix_privilege_tables durant "
"l'actualització independentment de si el servidor s'està executant o no!"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:43
msgid ""
"This script is not supposed to give any user more rights that he had before, "
"if you encounter such a case, please contact me."
msgstr ""
"Aquesta seqüència no assigna privilegis d'usuari diferents als que ja tenia, "
"en cas que us trobéssiu en aquesta situació, poseu-vos en contacte amb mi."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:55
msgid "Remove all databases after \"purging\" the mysql-server package?"
msgstr "Voleu suprimir totes les bases de dades en purgar el paquet mysql-server ?"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:55
msgid ""
"Should I remove everything below /var/lib/mysql when you purge the mysql-"
"server package with the \"dpkg --purge mysql-server\" command (i.e. remove "
"everything including the configuration) somewhen? (default is not)"
msgstr ""
"Voleu suprimir tots els continguts de /var/lib/mysql quan es purgui el paquet mysql-server "
"amb l'ordre \"dpkg --purge mysql-server\". (ex. suprimir-ho tot inclòs la configuració) ? "
"(per defecte no)"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:63
msgid "Make MySQL reachable via network?"
msgstr "Voleu fer accessible el MySQL via xarxa ?"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:63
msgid ""
"Should MySQL listen on a network reachable TCP port? This is not necessary "
"for use on a single computer and could be a security problem."
msgstr ""
"Voleu que el MySQL escolti a un port TCP accessible des de la xarxa ? Aquesta opció no és "
"imprescindible en ordinadors aïllats i podria provocar un problema de seguretat."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:70
msgid "Enable chroot mode?"
msgstr "Permetre el mode chroot ?"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:70
msgid ""
"MySQL is able to jail itself into the /var/lib/mysql_jail directory so that "
"users cannot modify any files outside this directory. This improves "
"resistence against crackers, too, as they are not able to modify system "
"files."
msgstr ""
"El MySQL es pot executar en una entorn tancat al directori /var/lib/mysql_jail "
"perquè els usuaris no puguin modificar cap fitxer fora del directori."
"Aquesta opció també augmenta la seguretat envers els crackers, jaque no poden "
"modificar els fitxers del sistema."

#. Description
#: ../mysql-server.templates:79
msgid "Should MySQL start on boot?"
msgstr "Voleu que el MySQL s'iniciï a l'arrencada ?"

#. Description
#: ../mysql-server.templates:79
msgid ""
"The MySQL can start on boot time or only if you type '/etc/init.d/mysql "
"start' manually. Select 'yes' here if you want it to start automatically."
msgstr ""
"El MySQL es pot executar a l'arrencada o només si executeu manualment "
"'/etc/init.d/mysql start'. Seleccioneu 'sí' si voleu que s'inicialitzi automàticament."


Reply to: