[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://drupal-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: drupal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-16 08:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-30 01:02+0100\n"
"Last-Translator: Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Choices
#: ../templates:33
msgid "None"
msgstr "Cap"

#. Choices
#: ../templates:33
msgid "Apache"
msgstr "Apache"

#. Choices
#: ../templates:33
msgid "Apache-SSL"
msgstr "Apache-SSL"

#. Choices
#: ../templates:33
msgid "Both"
msgstr "Ambdós"

#. Description
#: ../templates:34
msgid "Which web server would you like to reconfigure automatically?"
msgstr "Quin servidor web voleu reconfigurar automàticament?"

#. Description
#: ../templates:34
msgid ""
"Drupal needs to check if your webserver is configured properly. It supports "
"any web server that php4 does, but this automatic configuration process only "
"supports Apache and Apache-SSL."
msgstr "Cal comprovar si el vostre servidor web està configurat correctament per a Drupal. Es pot utilitzar qualsevol servidor web que permeti l'ús de php4, però aquest procés de configuració automàtica només permet l'ús d'Apache i d'Apache-SSL."

#. Description
#: ../templates:42
msgid "URL for your Drupal web"
msgstr "URL del vostre web Drupal"

#. Description
#: ../templates:42
msgid "Default is 'http://localhost:80/drupal'."
msgstr "EL URL per defecte és 'http://localhost:80/drupal'."

#. Description
#: ../templates:56
msgid "URL for your Drupal ssl-web"
msgstr "URL pel vostre web SSL Drupal"

#. Description
#: ../templates:56
msgid ""
"You should not change this unless you know what your doing. If you change "
"the '/drupal' part, you will at least need to change the <Alias> apache "
"directive accordingly in /etc/drupal/apache.conf. The address/port where "
"Drupal is listening needs to be accurate for automated DB upgrade script to "
"work. Also, if you change the access URL after installation, you should "
"invoke 'dpkg-reconfigure drupal' in order to set up things correctly."
msgstr "No hauríeu de canviar aquest paràmetre a no ser que sabeu el que esteu fent. Si canvieu la part '/drupal', necessitareu canviar com a mínim a directiva <Alias> d'Apache corresponent a /etc/drupal/apache.conf. L'adreça/port que Drupal fa servir ha de ser correcta perquè funcioni el fitxer de seqüència d'actualització de la base de dades. A més, si canvieu l'URL d'accés després de la instal·lació, hauríeu d'invocar 'dpkg-reconfigure drupal' per tal de configurar-ho tot correctament."

#. Description
#: ../templates:56
msgid "Default is 'https://localhost:443/drupal'."
msgstr "Per defecte és 'https://localhost:443/drupal'."

#. Description
#: ../templates:69
msgid "Drupal database was not removed"
msgstr "La base de dades de Drupal no ha estat eliminada"

#. Description
#: ../templates:69
msgid ""
"The Drupal database in MySQL has not been removed. Please remove it manually "
"using 'mysqladmin drop drupal' or 'mysqladmin -p drop drupal' if you have "
"changed the password of the MySQL root user."
msgstr "La base de dades Drupal a MySQL no ha estat eliminada. Elimineu-la manualment utilitzant 'mysqladmin drop drupal' o 'mysqladmin -p drop drupal' si heu canviat la contrasenya del superusuari (usuari root) de MySQL."

#. Description
#: ../templates:76
msgid "Drupal is not yet configured!"
msgstr "Drupal encara no està configurat!"

#. Description
#: ../templates:76
msgid ""
"You should read /usr/share/doc/drupal/README.Debian in order to set up a "
"database for Drupal. It's important to read carefully the instructions there "
"to avoid security problems."
msgstr "Hauríeu de llegir /usr/share/doc/drupal/README.Debian per tal de configurar una base de dades pel Drupal. Ãs important llegir amb cura les instruccions que allà s'especifiquen per tal d'evitar problemes de seguretat."

#. Description
#: ../templates:83
msgid "Drupal: security message about MySQL"
msgstr "Drupal: missatge de seguretat en relació a MySQL"

#. Description
#: ../templates:83
msgid ""
"The default MySQL installation is not secure enough against local access. "
"You should read README.Debian in order to avoid security problems."
msgstr "La instal·lació per defecte de MySQL no és prou segura davant d'accés local. Hauríeu de llegir README.Debian per tal d'evitar problemes de seguretat."

#. Description
#: ../templates:90
msgid "Automatically create Drupal database?"
msgstr "Voleu crear automàticament una base de dades Drupal?"

#. Description
#: ../templates:90
msgid ""
"This version of Drupal includes a script to automatically setup the initial "
"MySQL database for Drupal. Drupal cannot run properly without database."
msgstr "Aquesta versió de Drupal inclou un fitxer de seqüència per tal de configurar automàticament una base de dades MySQL inicial pel Drupal. Drupal no pot funcionar correctament sense una base de dades."

#. Description
#: ../templates:90
msgid ""
"Do not create the database if you are upgrading from a previous version and "
"the database for Drupal already exists, if you prefer creating it manually, "
"or if you do not use MySQL as database server."
msgstr "No creeu una base de dades si esteu actualitzant Drupal a partir d'una versió anterior i la base de dades pel Drupal ja existeix, si preferiu crear-la manualment, o bé si no voleu emprar MySQL com a servidor de bases de dades."

#. Description
#: ../templates:102
msgid "Automatic guess of username/password of the MySQL admin user?"
msgstr "Voleu predir automàticament el nom d'usuari/contrasenya de l'usuari administrador de MySQL?"

#. Description
#: ../templates:102
msgid ""
"A wild guess for the username and password you are using to admin the MySQL "
"server may be tried, if they are contained in one of the following files:\n"
" - /etc/mysql/my.cnf\n"
" - /root/.my.cnf\n"
" - /var/lib/mysql/my.cnf"
msgstr ""
"Ãs possible intentar fer una predicció agosarada del nom d'usuari i contrasenya que esteu utilitzant per administrar el servidor MySQL, si estan continguts en els fitxers següents:\n"
" - /etc/mysql/my.cnf\n"
" - /root/.my.cnf\n"
" - /var/lib/mysql/my.cnf"

#. Description
#: ../templates:102
msgid "If you refuse, you will have to enter this manually."
msgstr "Si no accepteu haureu d'introduir-los manualment."

#. Description
#: ../templates:114
msgid "The DB server may not be accessed with this user and password."
msgstr "El servidor de base de dades no permet l'accés amb aquest nom d'usuari i contrasenya."

#. Description
#: ../templates:114
msgid "Please check your answers."
msgstr "Comproveu les vostres respostes."

#. Description
#: ../templates:120
msgid "Wich database server host do you want to use?"
msgstr "Quin ordinador central de servidor de base de dades voleu utilitzar?"

#. Description
#: ../templates:125
msgid "MySQL server administrator user name on host ${host}"
msgstr "Nom d'usuari d'administrador del servidor MySQL en l'ordinador central ${host}"

#. Description
#: ../templates:129
msgid "MySQL server administrator password on host ${host}"
msgstr "Contrasenya d'administrador del servidor MySQL en l'ordinador central ${host}"

#. Description
#: ../templates:129
msgid "This password will not be stored anywhere."
msgstr "Aquesta contrasenya no es desarà enlloc."

#. Description
#: ../templates:134
msgid "Drupal database owner password"
msgstr "Contrasenya del propietari de la base de dades Drupal"

#. Description
#: ../templates:138
msgid "Error while generating the initial database."
msgstr "S'ha produït un error en generar la base de dades inicial."

#. Description
#: ../templates:138
msgid ""
"Please look at the error output when debconf finishes. The Drupal database "
"maybe already existed on the MySQL server. If so and you want a brand new, "
"please remove it manually first. If the database did not exist, please "
"generate it manually or try to use different options with \"dpkg-reconfigure "
"drupal\". If in doubt, please read the README.Debian file."
msgstr "Mireu la sortida d'error quan debconf finalitzi. La base de dades Drupal potser existia ja en el servidor MySQL. Si era així i voleu una nova base de dades, elimineu-la manualment abans. Si la base de dades no existia, genereu-la manualment o proveu d'utilitzar opcions diferents amb \"dpkg-reconfigure drupal\". En cas de dubte, llegiu el fitxer README.Debian."

#. Description
#: ../templates:148
msgid "Drupal is installed and configured properly"
msgstr "Drupal està instal·lat i configurat correctament"

#. Description
#: ../templates:148
msgid ""
"You can now access to your brand new Drupal portal pointing your browser to "
"${webport}. Then, please immediately create a user. The first created user "
"will be given administrative privileges."
msgstr "Podeu accedir al vostre nou portal Drupal dirigint el vostre navegador a ${webport}. Llavors creeu immediatament un nou usuari. Al primer usuari creat se li assignaran privilegis d'administrador."

#. Description
#: ../templates:156
msgid "The database has been sucessfully updated to last version."
msgstr "S'ha actualitzat correctament la base de dades a la darrera versió. "

#. Description
#: ../templates:156
msgid ""
"The database has been backuped as ${name} before the update. Please note "
"that this means that you are probably not able to downgrade automatically to "
"previous versions of the database."
msgstr "S'ha desat una còpia de seguretat de la base de dades a ${name} abans de l'actualització. Tingueu en compte que això vol dir que probablement no pugueu tornar a una versió anterior del paquet automàticament si utilitza versions anteriors de la base de dades."

#. Description
#: ../templates:164
msgid "Update process result"
msgstr "Resultat del procés d'actualització"

#. Description
#: ../templates:168
msgid "The existing Drupal database could not be updated!!"
msgstr "La base de dades existent de Drupal no s'ha pogut actualitzar!"

#. Description
#: ../templates:168
msgid ""
"The update was logged in ${logname}. A backup of the database before the "
"update was created as ${name}."
msgstr "L'actualització s'ha registrat a ${logname}. S'ha creat també una còpia de la base de dades prèvia a l'actualització a ${name}."

#. Description
#: ../templates:174
msgid "The downgrade was successful"
msgstr "El retorn a una versió anterior s'ha fet amb èxit"

#. Description
#: ../templates:174
msgid ""
"Please note that your existing database still uses the former version "
"format. You cannot use your data with this version. You should try to use "
"one of the backups in /var/backups/drupal."
msgstr "Tingueu en compte que la vostra base de dades encara utilitza el format de la versió anterior. No podeu utilitzar les vostres dades amb aquesta versió. Hauríeu d'intentar utilitzar alguna de les còpies de seguretat a /var/backups/drupal."

#. Description
#: ../templates:182
msgid "Database name"
msgstr "Nom de la base de dades"

#. Description
#: ../templates:188
msgid "Drupal database owner username"
msgstr "Nom d'usuari del propietari de la base de dades Drupal"

#. Description
#: ../templates:188
msgid "Do not change this unless you know you need it."
msgstr "No canvieu aquest paràmetre si no esteu segur que és necessari."

#. Description
#: ../templates:194
msgid "Remove former database backups?"
msgstr "Voleu eliminar les còpies de seguretat de bases de dades anteriors?"

#. Description
#: ../templates:194
msgid "Do you want to remove backups of Drupal databases?"
msgstr "Voleu eliminar les còpies de seguretat de les bases de dades Drupal?"

#. Description
#: ../templates:194
msgid ""
"These backups are stored in /var/lib/drupal/backups. This will NOT remove "
"the current database."
msgstr "Les còpies de seguretat es desen a /var/lib/drupal/backups. Això NO eliminarà la base de dades actual."

#. Description
#: ../templates:203
msgid "Remove Drupal database?"
msgstr "Voleu eliminar la base de dades Drupal?"

#. Description
#: ../templates:203
msgid "Should the Drupal database be removed from the database server?"
msgstr "S'ha d'eliminar la base de dades Drupal del servidor de bases de dades?"

Reply to: