[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ${host} als debconfOn Fri, Jan 30, 2004 at 12:16:04AM +0100, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Com que no conec com funciona debconf pregunto: el format ${host} indica
> una substitució del text imagino, no? O sigui que ho deixo així....
> Interpreto bé?

Yeah, són noms de variables, si es tradueixen, es trenca tot.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: