[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://base-config#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid "Use a PPP connection to install the system?"
msgstr "Voleu fer servir una connexió PPP per a instal·lar el sistema?"

---- per instal·lar

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"This system does not seem to be currently connected to the internet.
Even if "
"you plan to install from CD, it is wise to download at least security "
"updates from the internet."
msgstr ""
"Aquest sistema sembla no estar connectat a Internet ara mateix. Encara
que "
"planegeu instal·lar des de CD, és una bona idea descarregar al menys
les "
"actualitzacions de seguretat des d'Internet."

--- Aquesta sistema sembla no estar actualment connectat a Internet. Tot
i que planegueu realitzar la instal·lació des d'un CD, és prudent
descarregar d'Internet, com a mínim, les actualitzacions de seguretat.#. Type: select
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"You can choose more software to be installed to customize the computer
for "
"your particular needs. The following methods are available to select "
"software to install."
msgstr ""
"Podeu seleccionar més programari per a que s'instal·le per a
personalitzar "
"l'ordinador per a les vostres necessitats particulars. Els següents
mètodes "
"són disponibles per seleccionar programari a instal·lar."

--- per personalitzar
--- La selecció del programari a instal·lar es pot realitzar a través
dels següents mètodes.

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid "There was a problem installing the selected software"
msgstr "Ha hagut un problema en instal·lar el programari seleccionat"

--- S'ha produït un error en instal·lar el programari seleccionat

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid ""
"One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the
"
"packages, or you may be out of disk space or experiencing some other
problem."
msgstr ""
"Un o més paquets no s'han pogut instal·lar. Açò pot ser degut a errades
en "
"els paquets, o pot ser vos heu quedat sense espai al disc, o esteu
tenint "
"cap altre problema."

--- S'ha produït un error en instal·lar un o més paquets. Açò es pot
deure a errades en els paquets, potser vos heu quedat sense espai al
disc o teniu algun altre problema.

msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of
"
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go
back to "
"the package selection step, and try again."
msgstr "Simplement tornar a intentar la instal·lació d'aquests paquets
(o un joc de paquets un poc diferent) un altre cop podria solucionar el
problema, o al menys fer avançar el procés d'instal·lació un poc més. Si
voleu, podeu tornar al pas de selecció de paquets i tornar-ho a
intentar.

----- El problema es podria solucionar de manera simple intentant tornar
a instal·lar els paquets (o un joc de paquets un poc diferent), si més
no faria avançar un poc més el procés d'instal·lació. Si voleu, podeu
tornar al pas de selecció de paquets i tornar-ho a intentar.


#. Type: note
#. Description
#: ../templates:43
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your
"
"system will be in a broken state until you manually resolve the
problem."
msgstr ""
"Si decidiu no tornar-ho a intentar, teniu en compte que alguns paquets
en el "
"vostre sistema estaràn en un estat inestable fins que resolgueu el
problema "
"manualment."

----- Si decidiu tornar-ho a intentar, cal que tingueu present que
alguns dels paquets del vostre sistema estaran en un estat inestable
fins que resolgueu el problema manualment.

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:58
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run the
base-"
"config program."
msgstr ""
"Si voleu repasar aquest procés de configuració més tard, només teniu
que "
"executar el programa «base-config»."

---- Si voleu repassar aquest procés de configuració posteriorment,
només heu d'executar el programa «base-config».

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:67
msgid "Please enter your system hostname."
msgstr "Si us plau, introduïu el nom del vostre ordinador."

--- Introduïu el nom del vostre ordinador.


#. Type: string
#. Description
#: ../templates:67
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If
you "
"don't know what your hostname should be, consult your network
administrator. "
"If you are setting up your own home network, you can make something up
here."
msgstr ""
"El nom del sistema és un nom que identifica el vostre sistema a la
xarxa. Si "
"no sabeu quin hauria de ser el nom del vostre ordinador, consulteu amb
"
"l'administrador de la vostra xarxa. Si esteu configurant la vostra
xarxa "
"domèstica, podeu inventar-vos qualsevol cosa ací."

----- El nom del sistema identifica el vostre sistema a la xarxa. Si no
sabeu quin hauria de ser el vostre, consulteu-ho a l'administrador de la
xarxa. Si esteu configurant la vostra xarxa domèstica, podeu posar-hi
qualsevol cosa.

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:77
msgid "Invalid hostname \"${HOSTNAME}\""
msgstr "El nom del sistema «${HOSTNAME}» és invàlid"

--- cometes?

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\",
also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system
knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can
specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a
Linux-"
"only system) or local time (which may be more convenient for a system
that "
"also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
msgstr ""
"Els rellotges de sistema Unix estàn generalment fixats a GMT
(«Greenwich "
"Mean Time», també conegut com a «Hora Universal Coordinada», o UTC). El
"
"sistema operatiu sap el vostre fus horari i converteix l'hora del
sistema a "
"l'hora local. Podeu especificar si el rellotge de maquinari està en GMT
"
"(recomanat per sistemes amb només Linux) o hora local (que pot ser més
"
"convenient per un sistema que també executa altres sistemes operatius,
o per "
"els PC preconfigurats)."

--- estan
--- per a sistemes
--- per a un sistema


#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
msgstr "El rellotge del sistema diu que l'hora és ara ${hwtime}."

 --- El rellotge del sistema informa que l'hora actual és ${hwtime}.

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:28
msgid "The following are common time zones in the United States of
America."
msgstr "Els següents són fussos horaris comuns als Estats Units
d'Amèrica."

--- La llista següent correspon a fusos horaris comuns als Estats Units
d'Amèrica.

(n'hi ha d'altres que diria que tenen el mateix estructura)

--- La llista següent correspon a ...
--- fusos

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
msgstr "Basant-se en el vostre pais, el vostre fus horari probablement
és {zone}."

-- Segons el vostre país, probablement us correspongui el fus horari
${zone}
 

(si més no país i ${zone})#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
msgstr ""
" L'hora local és ara:    ${tzdate}\n"
" L'hora universal és ara:  ${utdate}\n"
" Fus horari establert a:   ${timezone}"

--- L'hora local actual és: ....
--- L'hora universal actual és: ...


#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process
again."
msgstr ""
"Si alguna cosa sembla estar malament, podeu tornar al sistema de "
"configuració de nou."

----.... podeu repetir el procés de configuració

#. Type: title
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "Apt configuration"
msgstr "Configuració d'apt"

--- Configuració de l'Apt

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Please choose which version of Debian you wish to install."
msgstr "Si us plau, seleccioneu la versió de Debian que voleu
instal·lar."

(sense el si us plau)

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, please
enter "
"the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per a accedir a
la "
"xarxa exterior, introduïu la informació del servidor ací. Si no, deixeu
això "
"en blanc."

---- Si heu d'utilitzar .... per accedir .... introduïu la informació
del servidor, si no, deixeu-ho en blanc.

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "Archive access method for apt:"
msgstr "Mètode d'accés a l'arxiu per a l'apt:"

---- Apt
(apareix a múltiples llocs)

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"Please choose the method apt (the Debian package management tool)
should use "
"to access the Debian archive."
msgstr ""
"Seleccioneu el mètode que hauria de fer servir apt (l'eina de gestió de
"
"paquets de Debian) per accedir l'arxiu de Debian."

--- l'Apt
--- per accedir a l'arxiu

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. You should use a mirror in
your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet
"
"connection to you."
msgstr ""
"Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. Haurieu d'utilitzar
una "
"rèplica en el vostre pais o regió si no sabeu quina rèplica té la
millor "
"connexió d'Internet amb vosaltres."

--- Seleccioneu el país on hi hauria d'haver la rèplica. Si no sabeu amb
quina rèplica teniu la millor connexió d'internet, hauríeu
d'utilitzar-ne una del vostre país o regió.


. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid ""
"Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror
that is "
"close to you on the net."
msgstr ""
"Seleccioneu la rèplica de Debian que voleu fer servir servir amb apt. "
"Hauríeu de seleccionar una rèplica que estiga a prop vostre en la
xarxa."

--- (servir repetit) 
--- l'Apt

. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD-ROM drive, or there is no
usable "
"CD in the drive."
msgstr ""
"Aquest programa no ha pogut auto detectar una unitat de CD ROM, o no hi
ha "
"cap CD utilitzable en la unitat."

--- detectar automàticament

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Si us plau, trieu si el voleu tenir disponible de tota manera."

--- (sense si us plau) de tota manera ? de totes maners ? igualment
disponible ?


#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this
"
"software is free, it depends on non-free software for its operation.
This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used
to "
"install it."
msgstr ""
"Hi ha programari addicional que s'ha preparat per a que funcioni amb
Debian. "
"Encara que aquest programari és lliure, depèn de programari no lliure
(non-"
"free) per a que funcioni. Aquest programari no és part de Debian, però
les "
"eines comunes de Debian es poden utilitzar per instal·lar-ho. Voleu que
siga "
"disponible?"

--- ...... Tot i que aquest programari és lliure, el seu funcionament
depèn de programari no lliure (non-free). 
--- ... per a instal·lar-lo


#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid "Please choose whether you want this software to be made available
to you."
msgstr "Si us plau, seleccioneu si voleu que aquest programari siga
disponible."


--- (sense si us plau)


#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"The security updates on security.debian.org couldn't be accessed, so
those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to
"
"investigate this later."
msgstr ""
"No s'ha pogut accedir a les actualitzacións de seguretat de
security.debian."
"org, així que aquestes actualitzacions no estaran disponibles en aquest
"
"moment. Pot ser voleu investigar açò més tard."


---- No s'ha pogut accedir a les actualitzacions de seguretat de
security.debian.org, així que les actualitzacion no estaran disponibles
actualment. Probablement us interessi investigar-ho posteriorment.

#: ../../apt-setup.templates:152
msgid ""
"Debian provides timely security updates via the website
security.debian.org. "
"These updates may be tracked each time you upgrade your system. If you
have "
"a connection to the Internet, this is generally a good idea."
msgstr ""
"Debian proporciona puntualment actualitzacions de seguretat mitjançant
el "
"lloc web security.debian.org. Aquestes actualitzacions es poden
comprovar "
"cada vegada que actualitzeu el sistema. Si esteu connectats a Internet,
açò "
"és generalment una bona idea."

------ Aquestes ...... el sistema, si esteu connectats a Internet és una
bona idea.#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"Commented out entries for security.debian.org have been added to the
bottom "
"of the /etc/apt/sources.list file."
msgstr ""
"S'han afegit les entrades comentades per security.debian.org al final
del "
"fitxer /etc/apt/sources.list."

--- Les entrades comentades .... s'han afegit al final del fitxer
/etc/apt/sources.list.

Reply to: