[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

${host} als debconfHola!

Com que no conec com funciona debconf pregunto: el format ${host} indica
una substitució del text imagino, no? O sigui que ho deixo així....
Interpreto bé?

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: