[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: books.wml [ajuda]Hola Toni,

En general, es bastant mes facil explicar amb la frase sencera, i 
si es possible, una frase o dues abans i despres. Dit aixo, el
vaig buscar, i crec que entenc.

Vol dir que el llibre explica l'us i particularitats de tota la 
cadena d'eines de desenvolupament en ARM. La frase en angles es
dolenta, seria molt millor com "The book covers the GNU tool 
chain..."

Pero el que va dir Ivan sembla correcte, que toolchain vol dir
cadena d'eines.

Matt


--- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> 
>  Hola
> 
>  Podeu mirar el millor significat per aquest bocí de frase? Gràcies
> 
> ####
> The GNU toolchain is covered in native and cross-compiler form...
> ####
> Es cobreixen tot un seguit d'eines de GNU...?...
> ####
> 
>  Toni
> -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
> col·laborador dels projectes:
> 	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
> 	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
> 	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca
> 
> -
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.comReply to: