[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [arnatrix@orlandooo.com: Re: CD/faq/index.wml]On Fri, Jul 18, 2003 at 03:33:06PM +0000, Arnauh wrote:
> Tambe tinc fet:
> CD/releases/index.wml
> i
> CD/artwork/index.wml
> 
> No se si en Jordi les te...

Hmm. No. Pots publicar-les a la llista i així la gent les mira?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpMggdOmtaZb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: