[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: catalan/News/2002/20020713.wmlOn Mon, Jul 14, 2003 at 07:05:41PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  Ja tinc aquesta traducció! Com que tracta d'una nova versió de Debian, es 
> basa en d'altres d'antigues i això m'ha permés anar molt més ràpid. Tot 
> seguit unes incorreccions que afecten a les antigues traduccions d'aquest 
> directori:
> 
>  Falta l'accent
> 	<h2>Correccions d'errades varies</h2>
> 	<h2>Correccions d'errades vàries</h2>

Corregit a les altres 3.

>  No va apostrofat?
> 	<p>L'actual distribució stable:</p>
> 	<p>La actual distribució stable:</p>

Erm, sí va apostrofat, crec...

Ja està pujada la pàgina.

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpsCXQrDNnG4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: