[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

catalan/News/2002/20020713.wml Hola

 Ja tinc aquesta traducció! Com que tracta d'una nova versió de Debian, es 
basa en d'altres d'antigues i això m'ha permés anar molt més ràpid. Tot 
seguit unes incorreccions que afecten a les antigues traduccions d'aquest 
directori:

 Falta l'accent
	<h2>Correccions d'errades varies</h2>
	<h2>Correccions d'errades vàries</h2>

 No va apostrofat?
	<p>L'actual distribució stable:</p>
	<p>La actual distribució stable:</p>

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-

Attachment: News-20021216.tar.bz2
Description: application/tbz


Reply to: