[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrancar el KDEA Dimecres 16 Abril 2003 23:26, Berna va escriure:
> e probat el KDM però no el troba.

 apt-get install kdm

 Si tens diversos gestors de sessions ja et surtira un diàleg demanan-te quin 
vols usar per defecte.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpeqjoHVmmTM.pgp
Description: signature


Reply to: