[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn Sun, Feb 09, 2003 at 03:15:38PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>   Segons sembla l'APT comença la seva carrera i18n oficial, pel que us demano 
> quin és l'estat de la traducció que estava corregin en Matt i si cal fer-li 
> res. Actualment estic massa ocupat però si ningú se'n pot encuidar ja faré un 
> esforç per a tindre-la arranjada i a punt.

Fa temps vaig demanar a Michael Piefel el ca.po d'apt-i18n per a
completar-ho, i em va dir que no hi havia un ca.po en el paquet, així
que vaig donar per suposat que finalment no es va completar aquesta
traducció... Es a dir, que no he fet res en ella pq em van dir que no
existia. Matt?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpiGQi74Youk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: