[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: webalizer - on es?On Wed, Dec 04, 2002 at 09:39:26AM -0800, Matt Bonner wrote:
> --- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:

> > On Tue, Dec 03, 2002 at 11:53:19AM -0800, Matt Bonner wrote:
> > > Em sonava aixo, pero no recordava on era.  L'adrec,a que menciones
> > > em sona, pero no funciona!  Alguna pista?

> > Argh. gluck.debian.org/webalizer/

> Vale, aixo si.  Pero es com pensava--mostra estadistiques molt
> generals respecte al trafic de cada site, pero no indica (que
> veig jo) les pagines mes visitades.  O es que no ho he mirat
> be?

Proveu en <http://gluck.debian.org/webalizer/www.debian.org/usage_200211.html>,
on es trova una secció entitulada "Top 30 of 38040 Total URLs".  Aquestes
són les pagines *mes* visitades...  

-- 
Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: pgphC1EiXeHCu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: