[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qui t? el dselect-beginner.sgml?On Tue, Jan 08, 2002 at 04:22:12PM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> 	Uuuufff, va vinga, si cal el repassaré jo, però a aquest pas
>   no sé quan acabaré de traduir el gettext... Que algú em passe el
>   PO!

Heh, val :)

Antoni, passa-li la teua última versió, val?

Gràcies Ivan :D

Jordi

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp9llPOtHY0v.pgp
Description: PGP signature


Reply to: