[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Envie fitxers _grans_?Jordi Mallach dijo:

> Hola...
> D'ací poc estarè en condicions de enviar el ca.po dels boot-floppies.
> El fitxer és enorme, així que vosaltres direu si vos farà gràcia rebre
> quasi 200Kb en un mail d'aquesta llista.
> 

aquesta llista és tot just per a aquestes qüestions, no? A mí ja em va
bé.

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpo0dACjOxZN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: