[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgmlOn Sun, Sep 16, 2001 at 08:07:18AM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> > Guay Antoni, quan tingues el ultim troç arreglat amb les sugerencies que
> > t'han fet, enviam tots els troços a CVS.
>  Aggg... Que només falto jo?
>  Estic treballant de valent. Be a la feina.

Pensava que dbootstrap era lo unic que faltava?

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpBg3P1pUfVm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: