[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] [OT] Verkiezingen 2003 & IPHi,

On Sat, Dec 14, 2002 at 01:49:59PM +0100, Wichert Akkerman wrote:
> Previously Thomas Hood wrote:
> > I wasn't able to find any info on any of the other party
> > sites about their positions on issues of intellectual property
> > (intellectuele/intellectueel eigendomsrecht), open source
> > software, etc.  Do these parties _have_ any positions on these
> > issues?
> 
> Yes, most do. I think VVD is the only one who doesn't have a
> proper position on open source, but only because they simply haven't
> had the time to study it closely. This was all discussed in the
> 2de kamer a while ago.

FWIW:

http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A5790326901/query=5/action=doc/pos=2/HAN7478A08.pdf

contains the motie from Vendrik (Groen Links), ingediend 20-11-2002:

 Motie

 De Kamer,

 gehoord de beraadslaging, constaterende dat software een cruciale rol speelt in
 de kennissamenleving;

 voorts constaterende dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment
 sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge
 overstapkosten met zich brengt;

 van mening dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal
 profiteert van de mogelijkheden die software biedt;

 verzoekt de regering, zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te
 brengen;

 verzoekt voorts de regering, ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke
 sector gebruikte software aan open standaarden voldoet;

 verzoekt voorts de regering, actief de verspreiding en ontwikkeling van
 software met een open broncode (open-source software) in de publieke sector te
 stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren,

 en gaat over tot de orde van de dag. 

 De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Vendrik, Stuger,
 Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke en Hessels. Zij krijgt nr. 30
 (28600-XIII).

I was glad when I read about it.

Bye,

Joost


Attachment: pgpS0Nh7sBo9w.pgp
Description: PGP signature


Reply to: