[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#661124: debian-edu-install: [INTL:sk] Slovak po-debconf translationPackage: debian-edu-install
Priority: wishlist
Tags: l10n patch
Version: 1.522~svn75033

.po attached

~~helix84
# Slovak translation of debian-edu-install.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-01 13:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-24 11:55+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Vyberte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main Server"
msgstr "Hlavný server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Potulná pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Ktoré profily aplikovať na tento počítač:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Profily určujú akým spôsobom možno používať počítač ihneď po inštalácii:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
"        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
"        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
" - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
" - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
"        v Debian Edu.\n"
" - Server tenkých klientov:\n"
"        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
"        karty.\n"
" - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
"        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
"        v konflikte s ostatnými profilmi."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimálny"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
"        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
"        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
" - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
" - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
"        v Debian Edu.\n"
" - Server tenkých klientov:\n"
"        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
"        karty.\n"
" - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
"        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
"        v konflikte s ostatnými profilmi.\n"
" - Minimálny:  kompletne integrovaný do siete Debian Edu, ale obsahuje\n"
"        iba základný systém bez grafického používateľského\n"
"        rozhrania."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Samostatný profil nemožno použiť zároveň s inými profilmi"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "The Standalone profile cannot be installed together with any other profile on the same machine. Please either only choose Standalone or any other combination excluding Standalone."
msgstr "Samostatný profil nemožno nainštalovať zároveň s ktorýmkoľvek iným profilom na rovnakom počítači. Prosím, vyberte si buď iba „Samostatný“ alebo ľubovoľnú inú kombináciu, ktorá neobsahuje „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "„Samostatná“ inštalácia prebieha čiastočne manuálne"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr "Inštalácia „Samostatný“ momentálne nie je automatická do takej miery ako ostatné profily aby sa uľahčilo manuálne rozdelenie disku. Budete poslaný do hlavného menu Inštalátora Debianu. Vyberte možnosť „Zmena priority otázok“ a zvoľte prioritu „vysoká“, čím znova zapnete automatickú inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Skutočne použiť automatický nástroj na rozdeľovanie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr "Týmto sa zničí tabuľka diskových oblastí na každom z diskov v tomto počítači. EŠTE RAZ: TÝMTO SA ÚPLNE ZMAŽE OBSAH VŠETKÝCH DISKOV V POČÍTAČI! Ak máte dôležité údaje, ktoré nie sú zálohované, teraz môžete prerušiť inštaláciu a vykonať zálohu. V takom prípade budete musieť neskôr znova spustiť inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Zúčastniť sa prieskumu používanosti balíkov?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD."
msgstr "Systém môže anonymne odosielať vývojárom distribúcie štatistiku najpoužívanejších balíkov na tomto systéme. Tieto informácie majú vplyv na rozhodnutia ako ktoré balíky bude obsahovať prvé CD distribúcie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr "Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, automatický skript na odosielanie sa spustí každý týždeň a pošle štatistiku vývojárom distribúcie. Zhromaždené štatistiky si môžete pozrieť na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-contest\"."
msgstr "Svoju voľbu môžete neskôr zmeniť spustením „dpkg-reconfigure popularity-contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Hlavný server Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Hlavný server a Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Hlavný server a Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Minimálny Debian Edu"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Inštalácia balíka Debian Edu zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Inštalácia požadovaných balíkov zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The installed system is not going to work properly, so the installation was aborted and the system will be rebooted now."
msgstr "Niektoré požadované balíky sa nepodarilo nainštalovať. Týka sa to balíkov ${PACKAGES}. Pozrite sa do /var/log/syslog či nenájdete nejaké informácie o dôvode chyby. Nainštalovaný systém nebude správne fungovať, takže inštalácia sa preruší a systém sa teraz reštartuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Dostupné miesto na disku je príliš malé. Zrušiť inštaláciu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#| msgid ""
#| "The available disk space is too small for the selected profiles. Do you "
#| "want to continue without setting up the recommended partitioning setup, "
#| "or abort the installation?"
msgid "The available disk space is too small for the selected profiles. Please choose whether you want to abort the installation or continue without setting up the recommended partitioning setup"
msgstr "Dostupné miesto na disku je príliš malé pre vybrané profily. Prosí, vyberte, či chcete zrušiť inštaláciu alebo pokračovať bez nastavenia odporúčaného rozloženia diskových oblastí?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr "Inštalátor Debian Edu už vykonal niektoré z príkazov na nastavenie disku. Je možné, že predošlý obsah vášho disku už je týmto zničený."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "If you choose to continue, one single partition will be used for all system files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a while."
msgstr "Ak sa rozhodnete pokračovať, na všetky systémové súbory _aj_ používateľské súbory sa použije jediná disková oblasť. Pamätajte, že to po istej dobe môže spôsobiť problémy so stabilitou."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Nainštalovať profil Debian Edu (vynútiť poradie menu)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Počas inštalácie sa vyskytli niektoré chyby"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Zvážte ich nahlásenie vývojárom Debian Edu."


Reply to: