[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bugs.debian.org and SPAM [Fwd: Sorunsuz Yaþamanýn Keyfi ...]Hi,

I have just created this e-mail yesterday (2 nov), in order to report a bug about the "mount" package. Anyways, just 24h after, i have recieved a spam on this virgin e-mail adress.

Last months, i had to trash my previous used address, too much spammed, and i think the bugs reports i've made on mozilla bugzilla or debian BTS are not stranger to the problem, because they don't mask or protect e-mail address from spam-bots. I have created a new address specialy for the bug i reported yesterday, but i don't think i will have the time to do that each time. That's why, in order to respect the person who take time to report bugs to debian, i think it is very important to protect their e-mail address from spam.

Greets.
Nicolas.


-------- Original Message --------
Subject: Sorunsuz Yaþamanýn Keyfi ...
Date: Wed, 03 Nov 2004 13:25:05 +0100
From: bilgi@kutsandanismanlik.com
To: reportbug.debian@bouil.org

Kutsan Danýþmanlýk Araþtýrma Takip ve Güvenlik Sistemleri Ltd.Þti.

1- Þahýs, kiþiler ve þirketlerin adres tespitleri.
Þüphelendiðiniz þahýs,kiþi,kiþiler veya etrafýnýzdaki rakip firmalarýn size karþý kullanacaklarý koz veya düþüncelerin araþtýrýlmasý.
2- Mülk araþtýrmalarý.
Karþý taraftan alacak hakkýna sahip olduðunuz taktirde izini kaybettirenlerin bulunmasý.
3- Günlük birebir takipler, çekimler ve raporlarla bildirim.
Þüphelendiðiniz konu, adres,kurum ve kiþiler üzerinde birebir takiplerde istediðiniz seçeneklerde (görüntü ses, fotoðraf, telefon v.s.) raporlar ve sunular.
4- Kendinize özel güvenlik sistemleri.
Ýstenilen biçimde, görüntüleme sistemleri, alarm sistemleri dilediðiniz standartlarda.
5- Yakýn koruma.
Araçlý veya araçsýz taþýma ruhsatlý uzakdoðu sporu tecrübesi.
6- Patent araþtýrmalarý, delil tespiti.
Firmanýzýn ismini kullanarak yasa dýþý faaliyet gösteren kurumlarýn takibe alýnarak tespit edilmesi.
7- Dolandýrýcýlarýn Bulunmasý.
Etrafýnýzda dolaþan veya siz ve yakýnlarýnýzýn her hangibir konudan dolandýran þahýslarýn kýsa zaman içerisinde bulunmasý.
8- Kayýp kiþi, mülk ve adres tespitleri.
Size yakýn kiþilerin kaybolmasý halinde, size ait olan mülk ve gereçlerin kaybolmasý - çalýnmasý halinde veya bulmak istediðiniz kurum veya þahýslarýn adresleri.
9- Aldatma konularýnýn aydýnlatýlmasý.
Eþiniz, müdürünüz, modelistiniz, ortaðýnýz, yakýn dostunuz ve akrabanýz v.b.gibi size yakýn olan þahýslardan þüpheleniyorsanýz size sunulan en sýcak, geniþ ve doðru raporlar Þirketimiz bu ve bunun gibi size problem olan bu ve bunun gibi konularda size yardýmcý olacaktýr Bize Ulaþýn size problem olan sorunlarýnýzý þirketimiz halletmekle sorumludur.


 Çevrenizde kuyunuzu kazmaya çalýþanlara dikkat edin

Tel : 0 212 572 51 12
0 212 543 56 59
Gsm : 0 535 739 76 48
Adres : Zeytinlik mah. Halkçý Sk. Yavuz Ýþ Haný No:30
Kat:3 D:69 Bakýrköy ÝST

www.kutsandanismanlik.com
bilgi@kutsandanismanlik.com

BÝLÝYORMUSUNUZ ARTIK "SORUNUM VAR" DÝYEMÝYECEKSÝNÝZ
Reply to: