[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automaattinen poissaolovastaus: Delivery reports about your e-mailHei,

Olen työmatkalla 28.1. - 2.2.2006.
Kiitos yhteydenotostasi.

Hello,

I'm working abroad 28.1. - 2.2.2006.
Thanks for taking contact to me.

Satu Kokkonen
Opettaja, Educator

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savo vocational college

Presidentinkatu 3 (PL 118)

SF-70101 KUOPIO

Tel. + 358 (0)44 785 3122  

E-mail:  satu.kokkonen@sakky.fi
Reply to: