[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xterm & mc & ALT+<key>Hi!

I've change my terminal from rxvt to xterm and since then, I can't use
any ALT+<key> combination in Midnight Commmander. :-(( Pressing ALT+c
gives 'ă' in terminal. What is wrong?

Using Debian testing and

$ mc -V	 #(with cs_CZ locales)
GNU Midnight Commander 4.5.55
Vydání: textový režim
Virtuální souborový systém: tarfs, extfs, ftpfs, mcfs, undelfs
S vestavěným editorem
Používá se knihovna S-Lang s databází terminfo
S implicitní podporou podshellu
S podporou operací na pozadí
S podporou myši v konzolích xterm a Linux
Použito národní prostředí "cs_CZ.ISO-8859-2" (z proměnné prostředí
LANGUAGE)


$ mc -V  #(with en_US locales)
GNU Midnight Commander 4.5.55
Edition: text mode
Virtual File System: tarfs, extfs, ftpfs, mcfs, undelfs
With builtin Editor
Using S-Lang library with terminfo database
With subshell support as default
With support for background operations
With mouse support on xterm and Linux console
Using locale "en_US.ISO-8859-1" (from environment variable LANGUAGE)


$ set | grep TERM
TERM=xterm

Thanks
Patrik

Attachment: pgpPJvVPyjhcY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: