[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache su-execoyle elle silmeyin a2 komutlarini kullanin debian way olsun siler
a2enmod
a2dismod ile modulleri ekle cikart yapabilirisiniz
a2dismod suexec

a2ensite a2dissite ile de virtual hoslatinizi en-dis yapabilirsiniz ...


� wrote:

Merhabalar,
Sistemdeki bir dosya nerde diye bulmak i�in

locate dosyaad�

komutunu kullanabilirsiniz. Yanl�z e�er locate program�n�n kulland���
veritaban� uzun zamand�r (�rne�in apache y�klendikten sonra)
yenilenmediyse sonu� ��kmayabilir. Veritabn�n� yenilemek i�in

updatedb

komutunu kullanabilirsiniz. Yanl�z bu komutu k�k (root) kullan�c� olarak
verirseniz daha sa�l�kl� olur. (di�er kullan�c�lar her klas�re eri�im
hakk�na sahip olmad���ndan veritaban�n�n tam olabilmesi i�in k�k
kullan�c� kullan�lmal�d�r). Bu komuttan sonra locate ile arad�klar�n�z�
bulabilirsiniz.

Bu arada apache2 ye ge�meyi de d���nebilirsiniz. apache2 de bu i�i
yapmak isteseydiniz, /etc/apache2/mods-enabled/suexec.load dosyas�n�
(sembolik ba�lant� dosyas�) silmeniz gerekirdi.

Kolay gelsin.
Can Kavakl�o�lu


Merhaba,

Apache'nin suexec �zelli�ini nas�l kald�rabilirim. buldu�um d�k�manlarda suexec dosyas�n� silin ve apache'yi restart edin yaz�yor ama suexec adl� bir dosya bulamad�m.
Yard�mc� olursan�z sevinirim. Sistem debian sarge,apache 1.3

Sayg�lar�mla,

Ahmet DURU�Z
DBA & System Administrator
Tepe Mobilya San. ve Tic. A.�.
+ 90 312 2664780 / 154 - 213


--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
Linux-sunucu mailing list
Linux-sunucu@liste.linux.org.tr
http://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu--
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
| Serdar Cihaner		|
| Ankara Universitesi		|
| Bilgi Islem Daire Baskanligi	|
| Sistem ve Network Grubu	|
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--Reply to: