[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Windows Vista ve Debian gelecekte ne olacak?Merhabalar,
Timu,
Bana göre, aylardýr linux listelerinde okuduðum linux
için en yararlý olabilecek konularý, çok canlý bir
dille aktarýyorsun ve en azýndan ben fazlasýný da
okumaktan memnun olacaðým.

Bekir

--- Timu EREN <selamtux@gmail.com> wrote:
x-x-x-x-x-
Siz bir erkek olarak bilgisayara nasýl bakýyorsunuz,
beklentileriniz
nedir bilmiyorum ama bir þekilde çevrenizdeki
kadýnlardan 15 günlük
kullanmalarýný rica edip her þey hakkýndaki
görüþlerini bir yerlere not
alýn çünkü bunlar aslýnda oldukça önemli þeyler.
düþünün bu aralar
otomobil firmalarý kadýn tasarýmcýlar alýp iç tasarýmý
renkleri vs. 
leri
hep onlara yaptýrmaya çalýþýyorlar çünkü bir kadýnýn
gözüyle her þey 
çok
farklý. 


Hýms... Bu arada konu dýþýna baya bir çýkmýþým bu
durumdan rahatsýz
olanlardan özür diliyorum.

	Saygýlar && Ýyi çalýþmalar
	Timu EREN (a.k.a selam )

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Reply to: