[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg da son durum ve yardım talebiX.org yada Xfree86 pek farketmez benim kullandigim keyboard ayari

Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "keyboard"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc104"
        Option          "AutoRepeat"    "500 30"
        Option          "XkbLayout"     "us,tr"
        Option          "XkbOptions"    "grp:alt_shift_toggle,ctrl:ctrl_aa,caps:internal_nocancel,altwin:menu"

EndSection

direkt alt&shift ile tr , en gecisi yapabilirsiniz .

Bu arada unstable kullanan birisi olarak dun xorg paketlerinin unstable deposuna girmesi cok keyif vericiydi. hele sukur diyoruz ...


Yilmaz Bilgili wrote:
bu komutun yapt��� i�i Xorg'un yap�land�rma dosyas�nda belirterek 
yapabilirsiniz san�r�m. en az�ndan xfree86'da �yle yap�l�yor. 
xfree86'n�n yap�land�rma dosyas� olan XF86Config-4'te klavyeye ait 
b�l�mde ��yle bir sat�r var,

Option     "XkbLayout"   "tr"
  
Bende /etc/X11/xorg.conf dosyas�nda bu sat�r var.
Buna ra�men a��l��ta "X sistemi klavye ayarlar� sizin mevcut GNOME
klavye ayarlar�n�zdan farkl�. Hangi ayar� kullanmak istersiniz?"
�eklinde bir ileti ��k�yor. X ayarlar�n� kullan ve GNOME ayarlar�n�
kullan �eklinde iki se�enek var. �kisi de olumlu sonu� vermiyor.

Ayr�ca,

"XKB yap�land�r�lmas� etkinle�tirilirken hata.
Muhtemelen dahili X sunucu sorunu.

X sunucu s�r�m bilgisi:
The X.Org Foundation
60802000

E�er bu durumu bir hata olarak bildirirseniz, l�tfen bunlar� ekleyin:
- xpop -root | grep XKB ��kt�s�
- gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb ��kt�s�"

�eklinde de bir ileti geliyor.

�ok iyi bilmiyorum ama sorun biraz da gnome ile ilgiliymi� gibi geliyor
bana.

A�a��dakini de deneyece�im �imdi.

Te�ekk�rler. 
xorg'da da benzer bir sat�r durumu kal�c� olarak ��zebilir. ayr�ca 
terminalde ya�ad���n�z t�rk�e problemi ���� gibi karakterleri farkl� bir 
�ekilde g�rmek mi?(o karakterleri �imdi klavyede ��karam�yorum :) ) e�er 
b�yleyse, set-language-env komutuyla sorun ��z�l�yor, listeye benzer bir 
soruna cevap olarak gelen a�a��daki iletiyi izleyebilirsiniz.

http://lists.debian.org/debian-user-turkish/2005/03/msg00236.html

kolay gelsin.

  
�imdiden te�ekk�rler.

 

   
  

 


-- 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
| Serdar Cihaner		|
| Ankara Universitesi		|
| Bilgi Islem Daire Baskanligi	|
| Sistem ve Network Grubu	|
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--

Reply to: